Dee 54 Psalm

To dän Haupt Musikaunt opp Neginot: en Psalm fonn Doft- aus dee Zifim kjeem en saed to Saul, Deit Doft sikj nijch festäakje mank onnse?

Rad mie, O Gott derjch dien Nome, un doo mie derjch diene Krauft rejchte.

Hea mien Jebäd, O Gott; horjch no dee Wead ut mien Mul.

Dan Framde sent oppjestone jäajen mie, un ommenschlijche Mane seakje miene Seel. Dee ha Gott nijch fer sikj jestalt. Selah.

See, Gott es mien Helpa. Dee Herr es met dän dee miene Seel opprajcht hoole.

Hee woat Beeset fejelte to dän dee miene Fiend sent; schnied dän auf enn diene Woarheit.

Ekj woa friewelijch to die opfre; ekj woa dien Nome preise, O Herr Gott, dan daut es goot.

Dan Hee haft mie ut aul miene Trubbels jerat; un mien Uag haft sien Felange jeseene opp miene Fiend.