Dee 53 Psalm

To dän Haupt Musikaunt opp Mahalat: En Nedenkje; En Psalm fonn Doft.

Dee Noa haft enn sien Hoat jesajcht, "Doa es kjeen Gott!" Dee sent fe-aedelt; dee ha schrakjlijet Gottlossijchkjeit aunjegone; doa es nijch eena dee Goots deit!

Gott kjikjt rauf opp dee Menschesäns, tom seene auf doa irjent wäa Ennsejcht haud, dee no Gott socht:

Jieda eena haud sikj wajch jedreit; dee sent aulatoop drakjijch; doa es nijch eena dee Goots deit, nijch emol eena!

Ha dee, dee Beeset oabeide, nijch jewist, dee mien Folkj oppfräte soo aus see Broot äte? Dee ha Gott nijch aunjeroopt.

Doa weare see enn groote Forjcht wua doa kjeene Forjcht wea, dan Gott haft daen äare Knoakes festreit dee jäajen junt loagade, du hast dän to Schaund jebrocht wiels Gott dän feschmäte haft.

Wäa jeft dee Radunk fa Iesrael fonn Zion? Wan Gott dee Jefangenschoft fonn sien Folkj trigj brinjt, dan woat Joakopp sikj freihe, un Iesrael woat froo senne.