Dee 50 Psalm

En Psalm fonn Doft.

Gott, dee Herr Gott haft jerät, un roopt to dee gaunse Welt fonn wan dee Sonn oppkjemt bott dee unja jeit.

Ut Zion, daut Follkomnet fonn Straumet, haft Gott Lijcht utjestrolt.

Onns Gott kjemt, un hee es nijch stel; en Fia woat fetäare fer am, un daut woat seeha stormijch senne runnt omm am.

Hee woat to dee Himels roope fonn Bowe un no de Ead, soo daut hee sien Folkj rejchte mucht.

Fesaumel miene Heilje no mie, dee met mie en Bunnt jemoakt ha derjch en Opfa.

Un dee Himels woare siene Jerajchtijchkjeit behaupte, dan Gott selst es dee Rejchta. Selah.

Horjch, mien Folkj, un ekj woa räde; O Iesrael, un ekj woat jäajen junt Zeije; ekj sie Gott, jun Gott.

Ekj woa junt nijch dodle wäajen june Opfa; jo, june Braunt Opfa sent emma fer mie;

Ekj woa kjeen Boll ut june Heim näme, uk nijch Kosebakj fonn ut june Häad-

10 Dan en jiedat Beest enn dän Woolt es mient, daut Fee opp dusent Boaj;

11 Ekj weet fonn aul dee Fäajel opp dee Boajc; un aules daut sikj bewäajcht enn dee Felde sent miene.

12 Wan ekj hungrijch wea, wudd ekj junt nijch saje; dan dee Welt es mient, un daut Follet doarenn.

13 Woa ekj Bollefleesch äte, oda daut Kosebock Bloot drinkje?

14 Opfa Dank to Gott, un betol dien Fespräakje to daem Aulahejchsta.

15 En roop mie aun enn dän Trubbel Dach; ekj woa die rade, un du saust mie feharlijche.

16 Oba to dee Gottloose sajcht Gott: "Waut fonn Rajcht ha jie fonn miene Jerejchte to räde, oda mien Bunnt enn jun Mul näme,

17 sentamol jie Unjarejchtunj hausse, un miene Wead hinje junt schmiete?"

18 Wan jie en Deef sage, dan rand jie met am, un jie sent fe-eenijcht met Huare.

19 Jie äwajäwe jun Mul to Beeset, un june Tunje räde Lest.

20 Du setst un rätst jäajen dien Brooda; du deist diene eajne Mutta äa Sän schlajchtet noräde.

21 Dit hast du jedone, un ekj wea stell doawäajen – du dochst sejchalijch wudd ekj soo senne aus du; oba ekj woa die dodle, un woat daut enne Reaj fer die stale.

22 Nu denkj aun dit, jie, dee jie fonn Gott fejäte, sest woat ekj entwei riete, un doa kjeena woat senne tom rade.

23 Wäaemma Dank opfat deit mie feharlijche, un ekj woa däm Gott siene Radunk wiese dee sien Wajch rajcht moakt.