Dee Psalme II

Dee 42 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, En Nodenkje; fa dee Korah Säns.

Soo aus dee Harsch no dee Woatstreem jescht, soo jescht miene Seel no die, O Gott.

Mien Seel darscht no die, O Gott, no däm läwendja Gott; waneeha woa ekj kome un fer Gott stone?

Miene Trone sent mien Äte jewast Dach en Nacht, wäarent see dän Dachäwa to mie saje: "Wua es dien Gott?"

Wan ekj dise Dinje behool, jeet ekj miene Seel ut enn mie. Dan ekj wea jewant met dee groote Menj; ekj jinkj met an no Gott sien Hus met dee Stem fonn Freid un Preis, dee Groote Menj dee daut Fast hilde.

O miene Seel, wuaromm best du doljeschloage enn mie, un deist Stäne enn mie? Hop enn Gott, dan ekj woa am noch danke fa dee Radunk fer dien Jesejcht.

O mien Gott, miene Seel es ennalijch dol jeschloage; doaromm behool ekj die fonn daut Jordan Launt, un fonn dee Boaj.

Daut Deepet roopt daut Deepet aun, derjch daut Jelud fonn dee Wotafaul; aul diene Walle, un deepe Walle sent äwe mie jekome.

Dee Herr Gott woat siene Leeftolijchkjeit aunkommendeare wäarent daen Dach, un enne Nacht woat sien Leet enn mie senne, mien Jebäd to dän Gott fonn mien Läwe.

Ekj woa to Gott mien groota Steen saje, "Wauromm hast du fonn mie fejäte? Wuaromm go ekj enn Trau wan dee Fient mie bedrekjt?"

10 Miene Fiend doone mie aulahaunt fäaschmiete soo aus met Knoakes tweibräakje –wan see jieda Dach to mie saje: "Wua es nu dien Gott?"

11 O miene Seel, wuaromm best du doljeschloage enn mie, un deist Stäne enn mie? Dan ekj woa am noch preise, dee Radunk fa mien Jesejcht un mien Gott.