Dee 36 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, a Psalm fonn Doft däm Herr Gott sien Deena.

Ne Räd fonn dee Gottloose äa Äwaträde. Doa es kjeene Forjcht fa Gott fer an.

Hee schmeijchelt sikj selfst enn sien eajna Senn, wan hee sien Beeset utfinjt, un wan hee haust.

Dee Wead enn sien Mul sent Beeset un Lest; hee heat opp met Weis haundle daut hee Goots doone wudd.

Hee plont Beeset opp sien Bad, hee jeft sikj selfst opp en wajch dee nijch Goot es, hee deit daut Beeset nijch hause.

Dien Erboarme, O Herr Gott, es enne Himels; diene Trueheit soo aus dee huage Stoff Wolkje.

Diene Jerajchtijchkjeit es soo aus Gott siene Boaj. Diene Jerejchte soo aus daut grootet Deepet; O Herr Gott, du deist Tiare un Mensche rade.

Woo kjestlijch es dien Erboarme, O Gott! Menscheit deit sikj enn dän Schaute fonn diene Flijchte fetruehe.

Dee woare Tofräd senne met daut Follet fonn dien Hus, un du muakst an drinkje fonn dän Äwafluss fonn dien Fejneaje.

Dan bie die es dee Läwes Sprinkjborm; enn dien Lijcht see wie Lijcht.

10 O hool aun met dien erboarme to dän dee die kjanne, un diene Jerajchtijchkjeit to dän dee Opprajcht sent enn Hoat.

11 Lot daut nijch too daut en stollta Foot sull no mie kome, un lot dee Beese äare Haunt mie nijch wajch driewe.

12 Doa sent dee, dee Beeset driewe, jefolle; dee sent dol jeschmäte un kjenne nijch trigj oppstone.