Dee 35 Psalm

En Psalm fonn Doft

O Herr Gott, sträw met dän dee met mie sträwe, kjriej met dän, dee jäajen mie kjrieje.

Nem Schilt un Gort, un komm toop miene Jäajne to trafe.

Un nem daut Spies, un komm toop jäajen daen dee mie hinjaraun sent. Saj to miene Seel: "Ekj sie diene Radunk."

Lot dän dee miene Seel seakje, to schaund woare un sikj schäme, dee Beeset jäajen mie plone.

Lot dän soo senne aus Sprie fer dän Wint, dän däm Herr Gott sien Enjel wajch peesat.

Lot äa Wajch Dunkel un Jlepprijch senne, dän däm Herr Gott sien Enjel hinjaraun jajcht.

Dan dee ha ne Kul fa äa Nat festoake fa mie oone Uasoak; see ha oone Uasoak fa miene Seel jegroft.

Lot Fenijchte opp am kome, hee woat nijch weete; un lot sien Nat daut hee festoake haft, am selfst fange, lot am doa enenn faule un fenijchte.

Un miene Seel saul sikj freihe enn däm Herr Gott, dee woat sikj enn siene Radunk freihe.

10 Miene Knoakes woare aule saje: "O Herr Gott, wäa es soo aus du best, dee de Oame rade deit fonn dän dee stoakja sent aus hee, jo, dee Oame un dee Derftje fonn däm Plindra?"

11 Zeij brucke Jewault un stone opp; see fruage mie no soont fonn woont ekj nuscht wist;

12 See beloonde mie met Beeset fa Goodet, un muake miene Seel Truarijch.

13 Oba aus see krank weare, wea mien Auntsuch Saktseijch; ekj deed miene Seel deemietje met Fauste, un mien Jebäd kjeem trigj no mien Bossem.

14 Ekj beneem mie soo aus en Frint, soo aus to en Brooda, soo aus eena dee fa siene Mutta truare deit, ekj wea dol jeboage met mien Truare.

15 Oba see freide sikj enn mien Trubbel, un kjeeme toop; soone dee en aundrem sien Nome schwoat moake fesaumelde sikj jäajen mie, un ekj wist nijch; dee fereete un weare nijch stel

16 met dee Gottloose Spata fonn en Jebacktet gnorschte see äare Täne jäajen mie.

17 O Herr, woo lang woascht du daut tookjikje? Rad miene Seel fonn aea Felotenheit, mien Eenjsa fonn dee Leiw.

18 Ekj woa die Dank jäwe enn dee groote Fesaumlunj, un ekj woa die preise mank dee majchtje Felkja.

19 Lot daut nijch too daut dee leajende Fiende sikj äwa mie freihe sulle, lot dän nijch met dee Uage winkje dee mie oone Uasoak hause.

20 Dan dee räde nijch Fräd, oba dee plone Lest jäajen dee Stelle oppe Ead.

21 Un see moake äa Mul groot op jäajen mie; see saje: "Aha! aha! Onnse Uage ha jeseene."

22 Du hast jeseene, O Herr Gott; sie nijch stel, O Herr Gott, sie nijch wiet auf fonn mie.

23 Rooj die opp, un sie wacka fa mien Jerejcht, un to miene Sach, mien Gott un mien Herr.

24 Rejcht mie, O Herr Gott mien Gott no diene Jerajchtijchkjeit; un lot dän sikj nijch freihe äwa mie.

25 Lot an nijch enn äare Hoate saje: "Aha! onnse Seel!" Lot an nijch saje: "Wie ha am oppjeschluckt."

26 Lot dän aule toop to schaunde woare un festimmelt senne, dee sikj freihe äwa mien Onnjlekj; lot dän met Schaund un Onnea bedakjt senne dee sikj jäajen mie opphäwe.

27 Lot dän dee sikj enn mien Jerajchtfoadjet freihe, juble; un dee sele oone oppheare saje: "Dee Herr Gott saul Groot jemoakt woare, dee enn siene Deena äa Fräd en Fejneaje haft.

28 En miene Tunj woat fonn diene Jerajchtijchkjeit räde, un woat die dän Dach aewa preise.