Add parallel Print Page Options

150 Purihin ang Panginoon!
Purihin ang Diyos sa kanyang santuwaryo;
    purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan!
Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa;
    purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira!

Purihin siya sa tunog ng trumpeta;
    purihin siya sa salterio at alpa!
Purihin siya sa mga tamburin at sayaw;
    purihin siya sa mga panugtog na may kuwerdas!
Purihin siya ng mga matunog na pompiyang!
    Purihin siya sa mga pompiyang na maiingay!
Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon!
Purihin ang Panginoon!

Read full chapter

Ang Pag-ibig ng Diyos

Awit ni David.

103 Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko;
    at lahat ng nasa loob ko,
    purihin ang kanyang banal na pangalan!
Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko,
    at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya—
na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan;
    na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman,

Read full chapter

14 Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha.
    Ang iyong mga gawa ay kahangahanga;
at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.

Read full chapter

95 O halikayo, tayo'y umawit sa Panginoon;
    tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan!
Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat;
    tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpupuri!
Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos,
    at dakilang Hari sa lahat ng mga diyos.
Nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa,
    ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin.
Ang dagat ay kanya, sapagkat ito'y kanyang ginawa,
    ang kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa.

O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod;
    tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating Manlilikha!

Read full chapter

Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan,
    manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan!

Read full chapter

Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos,
    at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok;
    sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal!

Read full chapter

11 Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo, ang Panginoon.

Read full chapter

Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta,

subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan.

Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos[a] at tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Kamahalan sa kaitaasan,

palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila.

Read full chapter

Footnotes

  1. Mga Hebreo 1:3 Sa Griyego ay niya .

Ngunit,(A) tungkol naman sa Anak ay sinasabi niya,

“Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman;
    at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian.

Read full chapter

10 At,(A)

“Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang saligan ng lupa,
    at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay;

Read full chapter