A A A A A
Bible Book List

První Mojžíšova 10 Bible 21 (B21)

Původ národů země

10 Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.

Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.

Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. [a] Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností.

Synové Chamovi jsou: Habeš, [b] Egypt, Put a Kanaán.

Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.

Synové Raemovi: Šeba a Dedan.

Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: „Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem.“ 10 Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. [c] 11 Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach 12 a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem.

13 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 14 Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.

15 Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, 16 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 17 Hivejce, Arkejce, Sinejce, 18 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, 19 takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše.

20 To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

21 Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci.

22 Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

23 Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. [d]

24 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

25 Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.

26 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Diklu, 28 Obala, Abimaele, Šebu, 29 Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. 30 Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě.

31 To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

32 To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

Footnotes:

  1. První Mojžíšova 10:4 podle Sam, LXX a někt. hebr. rukopisů (MT: Dodanští); srov. 1.Let 1:7
  2. První Mojžíšova 10:6 hebr. Kúš, označení Etiopie (Nubie)
  3. První Mojžíšova 10:10 starodávný název pro území pozdější Babylonie
  4. První Mojžíšova 10:23 podle LXX (MT: Maš); 1.Let 1:17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes