A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 8 Bible 21 (B21)

Rod Benjamínův – pokračování

Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama, čtvrtého Nocha, pátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, Abišuu, Naamana, Achoacha, Geru, Šefufana a Churama.

Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.

Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, 10 Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. 11 S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. 12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).

13 Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). 14 Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. 15 Zebadiáš, Arad, Eder, 16 Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. 17 Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi. 19 Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21 Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. 22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananiáš, Elam, Antotiáš, 25 Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. 26 Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš, 27 Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. 28 To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.

29 V Gibeonu bydlel otec [a] Gibeonu Jehiel [b] se svojí ženou jménem Maaka. 30 Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, [c] Nádab, 31 Gedor, Achio, Zecher a Miklot. 32 Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.

33 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. [d] 34 Jonatan měl syna Merib-baala. [e] Merib-baal zplodil Míku. 35 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 37 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 38 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan – ti všichni byli synové Acelovi. 39 Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40 Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků – na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

Footnotes:

  1. První Letopisu 8:29 tj. zakladatel
  2. První Letopisu 8:29 podle někt. rukopisů LXX (Jehiel v MT chybí); srov. 1.Let 9:35
  3. První Letopisu 8:30 podle někt. rukopisů LXX (Ner v MT chybí); srov. 1.Let 9:36
  4. První Letopisu 8:33 týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8)
  5. První Letopisu 8:34 týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes