A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 7 Bible 21 (B21)

Rod Isacharův

Synové Isacharovi:

Tola, Pua, Jašub a Šimron – celkem čtyři.

Synové Tolovi:

Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků.

Syn Uziho:

Jizrachiáš.

Synové Jizrachiáše:

Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů.

Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000.

Rod Benjamínův

Synové Benjamínovi:

Bela, Becher a Jediael, celkem tři.

Synové Belovi:

Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků.

Synové Becherovi:

Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků.

10 Syn Jediaelův:

Bilhan.

Synové Bilhanovi:

Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. 11 Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě.

12 Synové Irovi:

Šupim a Chupim.

Rod Danův a Neftalímův

Syn Danův: [a]

Chušim.

13 Synové Neftalímovi:

Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem.

To jsou potomci Bilhy.

Rod Manasesův

14 Synové Manasesovi:

Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. 15 Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery.

16 Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem.

17 Syn Ulamův:

Bedan.

To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. 18 Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.

19 Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam.

Rod Efraimův

20 Synové Efraimovi:

Šutelach, jeho syn Bered,

jeho syn Tachat, jeho syn Eleada,

jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zabad

a jeho syn Šutelach.

Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. 22 Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. 23 Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí.

24 Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.

25 Jeho synové byli Refach a Rešef;

jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,

26 jeho syn Ladan, jeho syn Amihud,

jeho syn Elišama, 27 jeho syn Nun

a jeho syn Jozue.

28 Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím. 29 Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.

Rod Ašerův

30 Synové Ašerovi:

Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.

31 Synové Beriovi:

Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův.

32 Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu.

33 Synové Jafletovi:

Pasach, Bimhal a Ašvat – to jsou Jafletovi synové.

34 Synové Šemerovi:

Achi, Rohga, Jechuba a Aram.

35 Synové jeho bratra Chelema:

Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.

36 Synové Cofachovi:

Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera.

38 Synové Jeterovi:

Jefune, Pispa a Ara.

39 Synové Ulovi:

Arach, Chaniel a Ricja.

40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.

Footnotes:

  1. První Letopisu 7:12 podle Gen 46:23 (MT: Synové Acherovi)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes