A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 4 Bible 21 (B21)

Rod Judův – pokračování

Synové Judovi:

Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody.

Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi), dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce [a] Betléma.

Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho – ti všichni jsou synové Naary. Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova.

Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10 Jábec volal k Bohu Izraele: „Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!“ A Bůh mu dal, oč žádal.

11 Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona. 12 Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi.

13 Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš.

Synové Otnielovi: Chatat 14 a Meonotaj, otec Ofry.

Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim.

15 Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam.

Syn Elův: Kenaz.

16 Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel.

17 Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. 18 (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal.

19 Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy.

20 Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon.

Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet.

21 Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, 22 dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) 23 Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále.

Rod Šimeonův

24 Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. 25 Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma.

26 Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei.

27 Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. 28 Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, 29 v Bilze, Ecemu, Toladu, 30 Betuelu, Chormě, Ciklagu, 31 v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města až do kralování Davidova. 32 Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček 33 a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice až do Baalaty. [b] To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány.

34 Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův, 35 Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova; 36 také Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš; 37 i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova.

38 Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. 39 Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. 40 Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi.

41 Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. 42 Někteří ze synů Šimeonových došli až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem. 43 Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam až dodnes.

Footnotes:

  1. První Letopisu 4:4 tj. zakladatel; rovněž ve v. 12, 14, 17, 18, příp. i jinde
  2. První Letopisu 4:33 podle někt. rukopisů LXX (MT: Baal); srov. Jozue 19:8
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes