A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 25 Bible 21 (B21)

Chrámoví hudebníci

25 David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:

Z Asafových synů:

Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn.

Z Jedutunových synů:

Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, [a] Chašabiáš a Matitiáš – těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.

Z Hemanových synů:

Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího [b] Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery.

Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.

Výsledky losování:

první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12

druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12 [c]

10 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12

11 čtvrtý: Jicri [d] a jeho bratři a synové 12

12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12

13 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12

14 sedmý: Jesarela [e] a jeho bratři a synové 12

15 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12

16 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12

17 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12

18 jedenáctý: Azarel [f] a jeho bratři a synové 12

19 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12

20 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12

21 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12

22 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12

23 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12

24 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12

25 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12

26 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12

27 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12

28 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12

29 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12

30 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12

31 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.

Footnotes:

  1. První Letopisu 25:3 podle někt. rukopisů LXX (Šimei v MT chybí); srov. v. 17
  2. První Letopisu 25:5 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
  3. První Letopisu 25:9 podle LXX (MT pouze druhý: Gedaliáš); srov. součet ve v. 7
  4. První Letopisu 25:11 týž jako Ceri (v. 3)
  5. První Letopisu 25:14 týž jako Asarela (v. 2)
  6. První Letopisu 25:18 týž jako Uziel (v. 4)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes