A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 24 Bible 21 (B21)

Uspořádání kněžské služby

24 Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.

Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi.

Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův.

Výsledky losování:

první: Jojarib, druhý: Jedajáš, třetí: Charim, čtvrtý: Seorim, pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin, 10 sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš, 11 devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš, 12 jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim, 13 třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab, 14 patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer, 15 sedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec, 16 devatenáctý: Petachiáš, dvacátý: Jechezkel, 17 jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý: Gamul, 18 třiadvacátý: Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš.

19 To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele.

Ostatní levité

20 K ostatním Leviho synům patřili:

Ze synů Amramových: Šubael.

Ze synů Šubaelových: Jechdeáš.

21 Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš.

22 Ze synů Jisharových: Šelomot.

Ze synů Šelomotových: Jachat.

23 Ze synů Hebronových: [a] Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.

24 Ze synů Uziele: Míka.

Ze synů Míky: Šamir 25 a Míkův bratr Jišiáš.

Ze synů Jišiášových: Zachariáš.

26 Ze synů Merariho: Machli a Muši.

Ze synů Jaaziášových: Beno.

27 Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri.

28 Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny.

29 Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův.

30 Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot.

To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. 31 Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

Footnotes:

  1. První Letopisu 24:23 podle někt. hebr. a LXX rukopisů (Hebronových v MT chybí); srov. 1.Let 23:19
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes