A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 18 Bible 21 (B21)

Davidova vítězství

18 Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů.

Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.

David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal.

Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach [a] a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí.

Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, 10 vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty 11 a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a Amalekovcům.

12 Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. 13 Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.

14 David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. 15 Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, 16 Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, [b] syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem 17 a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky.

Footnotes:

  1. První Letopisu 18:8 podle Syr (MT: Tibcha)
  2. První Letopisu 18:16 podle někt. hebr. rukopisů, Syr, Vul (MT: Abimelech); srov. 2.Sam 8:17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes