A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 1 Bible 21 (B21)

Letopis Izraele

Rod Adamův

Adam, Set, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járed, Enoch, Metuzalém, Lámech, Noe, Sem, Cham a Jáfet.

Synové [a] Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat [b] a Togarma.

Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.

Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.

Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.

Synové Raemovi: Šeba a Dedan.

10 Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.

11 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 12 Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).

13 Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, 14 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 15 Hivejce, Arkejce, Sinejce, 16 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.

17 Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

Synové Aramovi: [c] Úc, Chul, Geter a Mešek.

18 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

19 Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.

20 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Diklu, 22 Obala, Abimaela, Šebu, 23 Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.

Rod Semův

24 Sem, Arpakšad, Šelach, 25 Heber, Peleg, Reu, 26 Serug, Náchor, Terach, 27 Abram, totiž Abraham.

28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Zde jsou jejich rodopisy:

Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové.

32 Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. 33 Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.

34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.

35 Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.

36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek.

37 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

38 Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.

39 Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.

40 Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam.

Synové Cibeonovi: Aja a Ana.

41 Syn Anův: Dišon.

Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.

42 Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan.

Synové Dišanovi: Úc a Aran.

43 Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:

Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

44 Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.

45 Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.

46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.

47 Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.

48 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.

49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

50 Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. 51 Také Hadad zemřel.

Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, 52 kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 53 kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, 54 kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.

Footnotes:

  1. První Letopisu 1:5 tj. potomci v nejširším smyslu; tak i dále
  2. První Letopisu 1:6 Zde a u některých dalších jmen v kap. 1–3 bylo znění MT opraveno podle hebr. rukopisů a verzí tak, aby se jejich podoba shodovala s jejich dalšími výskyty v Bibli; tyto drobné opravy nejsou jednotlivě uváděny.
  3. První Letopisu 1:17 podle někt. rukopisů LXX a Gen 10:23 (Synové Aramovi v MT chybí)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes