A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 28 Bible 21 (B21)

Dej se do díla

28 David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma.

Potom král David vstal a promluvil: „Slyšte mě, bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy – chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.‘ [a]

Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě, abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě mě. Ze všech mých synů – a Hospodin mi jich dal mnoho – pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem. Jeho království upevním až navěky, bude-li spolehlivě plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dnes.‘ [b]

Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.

A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne. 10 Pohleď – Hospodin tě vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!“

11 Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici 12 jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli:

pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně,

pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí,

13 pro kněžské a levitské oddíly,

pro konání veškeré služby Hospodinova domu,

pro všechno náčiní služby Hospodinova domu,

14 pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu,

pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě,

15 pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp,

pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba,

16 pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata,

pro stříbrné stoly stříbro,

17 pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato,

pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,

pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,

18 pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata.

Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy.

19 „Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy,“ 20 řekl David svému synu Šalomounovi.

„Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. 21 Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy.“

Footnotes:

  1. První Letopisu 28:3 1.Let 17:4; 22:7–8
  2. První Letopisu 28:7 1.Let 17:12–14; 22:9–10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

'První Letopisu 28 ' not found for the version: Slovo na cestu.
Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

1 Chronicles 28 New International Version (NIV)

David’s Plans for the Temple

28 David summoned all the officials of Israel to assemble at Jerusalem: the officers over the tribes, the commanders of the divisions in the service of the king, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of all the property and livestock belonging to the king and his sons, together with the palace officials, the warriors and all the brave fighting men.

King David rose to his feet and said: “Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and I made plans to build it. But God said to me, ‘You are not to build a house for my Name, because you are a warrior and have shed blood.’

“Yet the Lord, the God of Israel, chose me from my whole family to be king over Israel forever. He chose Judah as leader, and from the tribe of Judah he chose my family, and from my father’s sons he was pleased to make me king over all Israel. Of all my sons—and the Lord has given me many—he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. He said to me: ‘Solomon your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. I will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out my commands and laws, as is being done at this time.’

“So now I charge you in the sight of all Israel and of the assembly of the Lord, and in the hearing of our God: Be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever.

“And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you; but if you forsake him, he will reject you forever. 10 Consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work.”

11 Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storerooms, its upper parts, its inner rooms and the place of atonement. 12 He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the courts of the temple of the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God and for the treasuries for the dedicated things. 13 He gave him instructions for the divisions of the priests and Levites, and for all the work of serving in the temple of the Lord, as well as for all the articles to be used in its service. 14 He designated the weight of gold for all the gold articles to be used in various kinds of service, and the weight of silver for all the silver articles to be used in various kinds of service: 15 the weight of gold for the gold lampstands and their lamps, with the weight for each lampstand and its lamps; and the weight of silver for each silver lampstand and its lamps, according to the use of each lampstand; 16 the weight of gold for each table for consecrated bread; the weight of silver for the silver tables; 17 the weight of pure gold for the forks, sprinkling bowls and pitchers; the weight of gold for each gold dish; the weight of silver for each silver dish; 18 and the weight of the refined gold for the altar of incense. He also gave him the plan for the chariot, that is, the cherubim of gold that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the Lord.

19 “All this,” David said, “I have in writing as a result of the Lord’s hand on me, and he enabled me to understand all the details of the plan.

20 David also said to Solomon his son, “Be strong and courageous, and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. 21 The divisions of the priests and Levites are ready for all the work on the temple of God, and every willing person skilled in any craft will help you in all the work. The officials and all the people will obey your every command.”

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes