A A A A A
Bible Book List

První Letopisu 2 Bible 21 (B21)

Rod Izraelův

Toto jsou synové Izraele:

Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer.

Rod Judův

Synové Judovi: Er, Onan a Šela – tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.

Synové Peresovi: Checron a Chamul.

Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.

Syn Karmiho: Achar, [a] který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.

Syn Etanův: Azariáš.

Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.

10 Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. 11 Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. 12 Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.

13 Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu, 14 čtvrtého Natanaela, pátého Radaje, 15 šestého Ocema a sedmého Davida. 16 Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. 17 Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.

18 Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. 19 Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. 20 Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.

21 Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba. 22 Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. 23 (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.

24 Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, [b] a ta mu porodila Ašchura, otce [c] Tekoy.

25 Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš 26 a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.

27 Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.

28 Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur.

29 Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida.

30 Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.

31 Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.

32 Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.

33 Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.

34 Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha 35 a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.

36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. 37 Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. 38 Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. 39 Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. 40 Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. 41 Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.

42 Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, [d] otec Hebronu.

43 Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. 44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje. 45 Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.

46 Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza.

47 Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.

48 Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49 Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. 50 To byli synové Kálebovi.

Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, 51 Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.

52 K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, 53 a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.

54 Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští 55 a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.

Footnotes:

  1. První Letopisu 2:7 tj. Neštěstí; upravené jméno Achana (viz Jozue 7)
  2. První Letopisu 2:24 podle LXX a Vulg (MT: Po Checronově smrti v Káleb-efratě, a Checronova žena byla Abija
  3. První Letopisu 2:24 tj. zakladatel; rovněž ve v. 42, 45, 49–52
  4. První Letopisu 2:42 rekonstruované znění (MT: a synové Mareši)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

'První Letopisu 2 ' not found for the version: Slovo na cestu.
Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes