Add parallel Print Page Options

Vzťahy medzi staršími a mladšími v cirkvi

A teraz niekoľko slov starším zborov. Aj ja som jeden z vás. Hovorím ako očitý svedok Kristových utrpení a ako ten, ktorý spolu s vami bude účastníkom Kristovej slávy, až znova príde.

Žiadam vás naliehavo, aby ste sa ako pastieri starali o stádo, ktoré vám Boh zveril. Túto službu vykonávajte radi, a nie s nechuťou, nie pre zisk, ale z túžby slúžiť Pánovi.

Nebuďte panovační, ale veďte zverené stádo svojím dobrým príkladom.

Keď potom príde najvyšší Pastier, odmení vás účasťou na večnej sláve.

Vy mladí podriaďujte sa starším. Všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť.

A tak sa skloňte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne.

Všetky svoje obavy a starosti vložte na neho, veď on sa stará o vás.

Vzoprite sa diablovi

Majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa diabla; obchádza ako hladný ručiaci lev a hľadá, koho by roztrhal.

Vzoprite sa mu, zakotvení vo viere. Pamätajte, že kresťania na celom svete sú vystavení tým istým skúškam ako vy.

10 Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh plný lásky a milosti zjavenej v Ježišovi Kristovi vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.

11 Jemu patrí navždy všetka moc a sláva. Amen.

Záverečné pozdravy

12 Tento krátky list posielam po Silvánovi, ktorého pokladám za verného brata. Verím, že som vás ním povzbudil, pretože som vám predložil pravdivé podmienky cesty Božieho požehnania. To, čo som vám napísal, nech vás upevní v jeho láske.

13 Pozdravuje vás váš bratský zbor tu v Ríme, rovnako ako Marek, ktorého pokladám za svojho syna. Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Vám všetkým, ktorí ste v Kristovi, želám pokoj.