Add parallel Print Page Options

Spory pred svetskými súdmi

Smutné je aj to, že svoje spory vybavujete pred svetskými súdmi. Nehanbíte sa?

Či vari kresťania, ktorým raz bude zverený súd nad celým svetom, nie sú schopní dohodnúť sa medzi sebou sami?

Neviete, že raz máte súdiť aj anjelov?

Čo sú proti tomu nejaké všedné záležitosti?

Hanbite sa, že vám to musím vyčítať. Či sa medzi vami nenájde ani jeden, kto by vás rozsúdil?

Ale brat s bratom sa súdia, a to pred neveriacimi!

Už to je zlé, že vôbec máte medzi sebou spory. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?

Ale namiesto toho sami krivdíte a spôsobujete škody, a to bratom!

Myslíte, že sa takíto kresťania dostanú do Božieho kráľovstva? Neklamte samých seba. Nijaký lakomec ani pôžitkár, ani cudzoložník či homosexuál,

10 ani zlodej, opilec a grobian nevkročia do Božieho kráľovstva!

11 Aj vy ste kedysi boli takí, ale zásluhou Ježiša Krista ste boli očistení, vyhlásení za bezúhonných a posvätení jeho Duchom.

Varovanie pred smilstvom

12 Kresťanstvo, to nie je nijaký zoznam toho, čo je a čo nie je dovolené. Nič sa nám nezakazuje, ale nie všetko je nám užitočné. Ku všetkému smieme pristupovať slobodne, ale nie tak, aby nás to napokon ovládlo.

13 Boh nám dal chuť na jedlo a žalúdok na prijímanie potravy, ale ani jedno, ani druhé tu nebude večne.

Smilstvo je však problém oveľa vážnejší. Telo nám nebolo dané na to, aby sme ho zneužívali, ale aby slúžilo Kristovi.

14 A tou istou mocou, ktorou vzkriesil Boh Krista, vzkriesi aj nás.

15 Vari neviete, že naše telá sú časťami tela Kristovho?

16 Ako by sme ho teda mohli spájať s predajnou ženou? Mojžiš hovorí, že dvaja sa stanú jedným telom". Či je mysliteľné a či si vôbec môžeme predstaviť jedno telo z takých rozdielnych zložiek?

17 My sa predsa máme usilovať o inú jednotu -- o duchovnú jednotu s Kristom!

18 Preto sa varujte smilstva! Ostatné priestupky sa netýkajú tela priamo, ale smilstvom sa previňujete proti vlastnému telu.

19 Pamätajte si, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý v ňom prebýva a ktorého vám dal Boh.

20 Nepatríte už sami sebe, boli ste kúpení, a to veľmi draho! Tak teda nech aj vaše telo je Bohu na česť!