Add parallel Print Page Options

Zmŕtvychvstanie Krista

15  Rád by som vám, bratia, pripomenul, že aj dnes hlásam to isté radostné posolstvo, čo na začiatku, ako ste ho aj vy prijali a na ňom založili svoju vieru.

V ňom je vaša záchrana, kým sa ho pevne držíte v tej podobe, ako som vám ho odovzdal. Inak by vaša viera bola zbytočná, neviedla by k ničomu.

Učil som vás tomu, k čomu som bol privedený sám: že Kristus zomrel za naše viny,

bol pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych, ako to všetko Boh už dávno predtým dal napísať do starých Písem.

Potom po zmŕtvychvstaní sa ukázal Petrovi, potom dvanástim.

Neskôr ho videlo vyše päťsto svedkov spoločne. Väčšina z nich ešte žije.

Potom ho uvidel Jakub a ostatní apoštoli

a naostatok sa ukázal aj mne, hoci som toho najmenej hoden.

Veď ja som posledný medzi všetkými apoštolmi, a aj to je pre mňa privysoká česť po tom, ako som prenasledoval cirkev.

10 Boh sa však nado mnou zľutoval a len z jeho milosti som tým, čím som. Ale nebolo to nadarmo: vykonal som oveľa viac ako všetci ostatní. Vlastne, čo to vravím? Nie ja, ale Boh, ktorého nástrojom som.

11 Napokon, či už som to ja alebo niekto iný, všetci hlásame to isté posolstvo, ktoré ste už prijali aj vy.

12 Ak však veríte, že Kristus vstal z mŕtvych, ako potom môžu niektorí z vás tvrdiť, že mŕtvi už nikdy neožijú?

13 Keby mali pravdu, to by aj Kristus musel dosiaľ ležať v hrobe.

14 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, všetky naše svedectvá by boli zbytočné a vaša viera by nemala nijakú cenu.

15 A my všetci by sme boli klamármi a podvodníkmi, keď o Kristovi vyhlasujeme, že vstal z mŕtvych.

16 Ak neveríte v možnosť vzkriesenia, popierate aj Kristovo zmŕtvychvstanie.

17 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera. Ostali ste vo svojich hriechoch

18 a stratení sú aj tí veriaci, čo zomreli pred vami.

19 Ak je Kristus našou nádejou iba pre tento život, tak sme najúbohejšími zo všetkých ľudí.

20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a to je nám zárukou, že aj ďalší budú po ňom nasledovať.

21 Na počiatku dejín človek svojou neposlušnosťou zavinil, že sa ľudstvo dostalo pod vládu smrti. Kristus, predobraz nového človeka, túto vládu smrti zase zlomil.

22 My sme od svojich predkov zdedili smrť ako nevyhnutný údel; kto však prijme za svoj Kristov život, bude mať účasť aj na vzkriesení z mŕtvych.

23 Všetko má svoj poriadok: najprv vstal Kristus; keď príde na zem druhý raz, ožijú tí, čo patria jemu.

24 Potom bude všetkému koniec, keď Kristus zničí vládu všetkých mocností a síl a odovzdá ju Bohu, svojmu Otcovi.

25 Už v žalmoch je napísané, že Kristus bude tak dlho panovať, kým Boh nepodrobí všetkých nepriateľov pod jeho nohy".

26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, pretože -- ako sa ďalej píše -- Boh mu podrobí všetko".

27 Pravda, s výnimkou toho, od koho vychádza všetka moc -- samého seba.

28 A až bude Kristus pánom nad všetkým, potom aj on ako Syn sa podrobí svojmu Otcovi, a tak bude zvrchovaným vládcom zasa sám Boh.

29 Ale ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych, aký by potom malo zmysel, keď sa niektorí dávajú krstiť za mŕtvych?

30 A prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu pri zvestovaní evanjelia?

31 Uisťujem vás pri všetkom, čo pre mňa znamenáte, že každý deň hľadím smrti do tváre.

32 Keď som vtedy v Efeze musel podstúpiť také ťažké protivenstvá, načo by to bolo, keby išlo len o tento život? To som si mohol všetko to utrpenie ušetriť a pridŕžať sa radšej príslovia: Uži si života dnes, zajtra tu nemusíš byť!"

33 Takými názormi sa však nedajte mýliť. Zlá myšlienka je matkou zlého činu.

34 Uvažujte teda triezvo a nezahrávajte sa so zlom. Veď je to hanba: niektorí z vás sa pokladajú za kresťanov, a pritom nemajú poňatia o základných pojmoch viery.

Budúce vzkriesenie tela

35 Niekto by sa akiste mohol spýtať: Ako budú vzkriesení mŕtvi? Aké budú mať telo?" Detinská otázka!

36 Odpoveď je jednoduchá. Keď semeno zapadne do zeme, vyklíči z neho nová rastlinka -- ono samo však zomrie, zanikne.

37 Čo vyklíči zo semena, ani trošku sa mu nepodobá: zasial si suché zrnko pšenice alebo niečoho iného,

38 ale životu skrytému v semene dá Boh novú, nádhernú podobu, nový tvar, aký sám určil.

39 Z jedného semena vyrastie to, z iného ono. A práve tak, ako sú rôzne druhy semien a rastlín, odlišujú sa aj telá človeka a živočíchov: iné telo má ryba, iné vták.

40 A od pozemských bytostí a tvarov odlišujú sa nebeské telesá krásou celkom iného druhu --

41 a dokonca medzi nimi vidíme rozmanitosť: inak svieti slnce, inak mesiac, zasa inak hviezdy a aj z nich každá má svoj osobitný lesk.

42 Tak nejako si môžeme predstaviť aj vzkriesenie z mŕtvych. Telo, ktoré dostaneme pri vzkriesení, bude iné ako to naše doterajšie; toto zomrie, tamto bude žiť večne. To, ktoré vstane, bude sa skvieť nadpozemskou slávou.

43 To terajšie je slabé, to budúce bude plné síl.

44 Naše pozemské telo pochovajú, vstaneme v tele duchovnom. Lebo ako je telo hmotné, je aj telo duchovné.

45 V prvej knihe Mojžišovej čítame, že Adam, prvý človek, sa stal živou bytosťou. Kristus -- posledný Adam -- je však viac, je oživujúcim duchom.

46 Najprv je teda telo hmotné, potom nám Boh dá telo nové -- duchovné.

47 Prvý človek pochádzal zo zeme, druhý bude pochádzať z neba.

48 Ako potomkovia Adama máme teraz zemské telo, po vzkriesení budeme mať telo nebeské.

49 A tak teda, ako sme doteraz obrazom zemského Adama, raz budeme obrazom Adama nebeského -- Krista.

50 Chcem vám povedať, milí bratia, že naše pozemské telo z mäsa a krvi nie je spôsobilé pre Božiu ríšu, lebo je pominuteľné.

51 Prezradím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci dostaneme nové telo. Keď zaznie z neba signál posledného súdu,

52-53 v jedinom okamihu sa naše telo premení. Zosnulí kresťania vstanú v novom, nesmrteľnom tele a aj my ostatní, ešte živí, naraz dostaneme iné telo, neporušiteľné.

54 Tak sa konečne splní dávne videnie proroka: Víťazstvo je dovŕšené, smrť navždy slávne zničená!

55 Kde si sa podela, ó smrť, a kde zmizol tvoj osteň?

56 Ostňom smrti je hriech; jeho moc pochádza zo zákona.

57 Boh nám však prostredníctvom Ježiša Krista umožňuje zvíťaziť nad obidvoma a za to mu nikdy nemôžeme byť dosť vďační.

58 A tak, bratia, zostaňte pevní a nedajte sa otriasť v usilovnej práci na Božom diele. Vedzte, že nič z toho, čo ste vykonali pre Pána, sa vašou smrťou nestratí!