Add parallel Print Page Options

Duchovné dary

12  Čo sa týka prejavov Božieho Ducha, bol by som rád, aby ste v tej veci mali jasno.

Sami viete, že prv ste uctievali mŕtve a nemé modly -- tak vás to učili.

Kto pohŕda Kristom, nekoná z vnuknutia Božieho Ducha. A naopak, za Pána vyhlasuje Krista len ten, koho k tomu vedie Boží Duch.

Je mnoho rozmanitých obdarovaní, ale Duch je len jeden.

Spôsoby služby môžu byť rôzne, ale Pán je stále ten istý.

Duch sa prejavuje rozmanito v rôznych prípadoch, ale vždy v každom z nás ide o dielo toho istého Ducha.

Ním obdarovaní jednotlivci majú slúžiť celej cirkvi každý svojím spôsobom:

jednému Boží Duch dáva schopnosť povedať v pravý čas múdre slovo a nám jasne tlmočiť Božiu vôľu.

Jednému dáva ten istý Duch neotrasiteľnú vieru, inému schopnosť uzdravovať a

10 ďalšiemu zasa schopnosť konať zázraky. Niekto jeho prostredníctvom vie tlmočiť Božie posolstvo, iný rozlišovať, z akého ducha čo pochádza. Niekto je obdarovaný schopnosťou hovoriť inými jazykmi a ďalší zasa schopnosťou túto neznámu reč pretlmočiť.

11 To všetko je dielom jedného a toho istého Ducha, ktorý každého jednotlivca obdaruje tým, čo uzná za vhodné.

Cirkev -- telo Kristovo

12 Kresťanské spoločenstvo sa dá prirovnať k ľudskému telu, ktoré tiež má mnoho údov a orgánov, a predsa tvorí jediný celok. Tak aj každý z nás, Žid alebo pohan, otrok alebo slobodný občan,

13 bol krstom začlenený do jedného spoločného tela. Spôsobil to jeden a ten istý Duch.

14 Telo -- to predsa nie je jediný orgán, ale mnoho orgánov.

15 Čo keby noha povedala: Ja nepatrím k telu, lebo nie som ruka." Preto by ešte neprestala patriť k telu.

16 Alebo keby ucho povedalo: Ja nepatrím k telu, keď nie som oko," či preto prestane byť časťou tela?

17 Keby celé telo bolo okom, ako by mohlo počuť? A keby celé bolo uchom, kde by bol čuch?

18 Boh však určil každému orgánu zvláštnu úlohu v tele podľa svojho uváženia.

19 Keby totiž celok bol jediným orgánom, nebolo by to nijaké telo.

20 Takto máme mnoho rozličných orgánov, ale všetky dovedna tvoria jediný organizmus.

21 Oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa!", ani hlava nohe: Zaobídem sa bez teba!"

22 Skôr naopak: práve tie zdanlivo podradné orgány sú nenahraditeľné

23-24 a práve tým orgánom, za ktoré sa hanbíme, venujeme pri obliekaní najväčšiu starostlivosť.

25 Boh tak ustrojil naše telo, aby sa ušľachtilé" údy starali o neušľachtilé", aby za ne niesli zodpovednosť a aby telo ako celok bolo jednotné.

26 Keď trpí jeden orgán, cítia to aj všetky ostatné. Keď jeden z nich je vyznamenaný, radujú sa s ním všetky.

27 Vy ste teraz Kristovo telo a každý z vás je časťou tohto tela.

28 V našom spoločenstve ustanovil Boh jedných ako svojich apoštolov, druhých ako prorokov, tretích ako učiteľov, ďalším dal moc konať obdivuhodné činy, niektorým schopnosť uzdravovať, iným silu pomáhať alebo spravovať cirkev či hovoriť jazykmi.

29 Vari sme všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi či učiteľmi?

30 Majú všetci moc robiť zázraky, uzdravovať, hovoriť jazykmi a vykladať ich?

31 Usilujte sa dosiahnuť čo najvyššie dary. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.