A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 8:22-31 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

22 Elsőként engem formált az Örökkévaló,
    réges-régen, minden más munkája előtt,
23 öröktől fogva felkent, és helyemre állított,
    kezdetben, még a Föld kezdete előtt.
24 Mikor megszülettem,
    még tengerek sem voltak,
    vízforrások sem csörgedeztek.
25 Előbb születtem,
    mint a hegyek a helyükre kerültek,
    s a dombok megállapodtak,
26 előbb, mint az Örökkévaló a Földet
    s a mezőket teremtette,
    vagy a világ legelső porszemét.
27 Ott voltam,
    mikor az Örökkévaló a Mennyet teremtette,
    mikor kimérte az óceán partjait.
28 Ott voltam,
    mikor megerősítette fönt a fellegeket,
    és lent a mélység forrásait.
29 Ott voltam, mikor parancsolt a tengereknek,
    hogy át ne lépjék a határt, amit nekik szabott.
    Ott voltam, mikor lefektette a Föld alapjait.
30 Mellette nőttem fel,
    mint gyermek az apja mellett,[a]
naponta bennem lelte örömét,
    előtte játszottam és örültem szüntelen.
31 Játszottam mindennel,
    amit a Földön teremtett,
    és gyönyörködtem az emberekben.

Footnotes:

  1. Példabeszédek 8:30 Mellette… mellett Vagy: „Mellette voltam, mint mesterember”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Lukács 9:10-27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus enni ad több, mint ötezer embernek

10 Amikor az apostolok visszatértek Jézushoz, elbeszéltek neki, mi mindent tettek a kiküldetés ideje alatt. Jézus félrevonult velük egy helyre Bétsaida közelében. 11 Amikor a sokaság ezt megtudta, utánamentek. Jézus örömmel fogadta őket, Isten Királyságáról beszélt nekik, és meggyógyította a közöttük lévő betegeket.

12 Már közeledett az este, amikor a tizenkét apostol odalépett hozzá, és ezt javasolta: „Küldd el őket, hogy a környező falvakban és tanyákon élelmet és szállást találjanak maguknak, mert ez a hely lakatlan!”

13 Jézus azonban ezt felelte: „Ti adjatok nekik enni!”

Az apostolok így feleltek: „Összesen öt kenyerünk és két halunk van! Vagy azt akarod, hogy mi menjünk el ennivalót venni ennek a sokaságnak?” 14 Ugyanis akkora tömeg gyűlt össze ott, hogy csak a férfiak száma ötezer körül lehetett.

Jézus akkor szólt a tanítványoknak: „Ültessétek le őket ötvenes csoportokban!”

15 A tanítványok mindenkit leültettek. 16 Jézus kézbe vette az öt kenyeret és a két halat. Felnézett az égre, és hálát adott Istennek. Azután tört az ételből, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. 17 Mindnyájan ettek, és jóllaktak, sőt, mikor összeszedték a maradékot, a darabokkal 12 kosarat töltöttek meg.

Te vagy a Messiás!

18 Egyszer, amikor Jézus egymagában imádkozott, vele voltak a tanítványai is. Megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?”

19 A tanítványok így válaszoltak: „Egyesek Bemerítő Jánosnak, mások meg Illésnek. Megint mások egy régi prófétának, aki feltámadt.”

20 Jézus megkérdezte őket: „És ti? Ti kinek tartotok engem?”

Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás, akit Isten küldött.”

21 Ekkor Jézus szigorúan megparancsolta nekik, hogy erről senkinek se beszéljenek.

Jézus előre jelzi a halálát és feltámadását

22 Majd ezt mondta: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani, végül megölik, de három nappal később fel fog támadni.”

23 Ezután mindannyiukhoz szólva ezt mondta: „Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen. 24 Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki értem feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. 25 Ugyan mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, önmagát azonban elveszti, vagy tönkreteszi? 26 Aki szégyell engem és a szavaimat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd visszajön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségével.

27 Igazán mondom nektek: vannak közöttetek olyanok, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látják az Isten Királyságát.”

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

4 Mózes 33-34 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Izráel táborhelyei a pusztában

33 Ezek Izráel népének táborhelyei, attól kezdve, hogy csapatokba rendezve, Mózes és Áron vezetésével kivonultak Egyiptomból. Mózes az Örökkévaló utasítása szerint gondosan följegyezte ezeket a helyeket. Tehát ezek Izráel pusztai vándorlásának szakaszai és táborhelyei.

Izráel népe a Páska ünnepe után közvetlenül, az első hónap 15. napján indult útnak az egyiptomi Ramszeszből. Győzelmesen és bátran jöttek ki az egyiptomiak szeme láttára, miközben egész Egyiptom temette összes elsőszülöttjeit, akiket az Örökkévaló megölt. Az Örökkévaló ítéletet tartott Egyiptom istenei[a] fölött.

Ezután Izráel táborhelyei a következők voltak: Szukkót, majd Étám, amely a sivatag szélén fekszik. Étámot elhagyva Pí-Haírót felé fordultak, amely Baál-Cáfónnal szemben fekszik, majd Migdól előtt vertek tábort.

Pí-Haírótból elindulva átgyalogoltak a tenger közepén a túloldalra, a sivatagba. Három napig vonultak az Étám-pusztában, amíg Márába érkeztek.

Következő táborhelyük az Élim-oázisban volt, ahol 12 forrás fakadt, és 70 pálmafa nőtt.

10 Ezután a következő helyeken vertek tábort: a Vörös-tenger[b] partján, 11 majd a Szin-pusztában, azután 12 Dofka, 13 majd Álús következett, és 14 Refídím, ahol nem volt ivóvíz.

15 Ezután a következő táborhelyeken állomásoztak: Sínai-puszta, 16 Kibrót-Hattaava, 17 Hacérót, 18 Ritma, 19 Rimmón-Perec, 20 Libna, 21 Rissza, 22 Kehéláta, 23 Sefer-hegy, 24 Harádá, 25 Makhélót, 26 Tahat, 27 Terah, 28 Mitka, 29 Hasmóna, 30 Mószérót, 31 Bené-Jaakán, 32 Hór-Haggidgád, 33 Jotbátá, 34 Abróna, 35 Ecjón-Geber és 36 Kádés (amely a Cin-pusztában fekszik), 37 majd a Hór-hegynél ütöttek tábort, Edom országának határán.

38 Mialatt ott táboroztak, az Egyiptomból való kivonulástól számított 40. esztendő 5. hónapjának első napján Áron főpap az Örökkévaló parancsa szerint fölment a Hór-hegyre. Ott is halt meg. 39 Áron ekkor 123 éves volt.

40 Ekkor történt az, hogy a Negev-pusztában lévő Arád városának kánaáni királya meghallotta, hogy Izráel népe közeledik.

41 A Hór-hegy után ezek a táborhelyek következtek: Calmóna, 42 Púnón, 43 Óbót, 44 Ijjé-Háabárim (amely Moáb országának határán fekszik), 45 Díbón-Gád, 46 Almón-Diblátaim. 47 Utána az Abárim-hegyeken táboroztak, Nebóval szemben, 48-49 majd Moáb síkságán, a Jordán partján, Jerikóval átellenben, Bét-Hajesimót és Ábél-Hassittim között.

50 Ezen a helyen szólt az Örökkévaló Mózesnek: 51 „Mondd meg Izráel népének: »Amikor majd átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, 52 űzzétek ki onnan azokat, akik ott laknak! Kőből faragott és fémből öntött bálványaikat törjétek össze, oltáraikat romboljátok le! 53 Vegyétek birtokba azt az országot, mert nektek adtam, és telepedjetek le ott! 54 Mindegyik törzs és nemzetség kapjon részt a földből: az legyen a saját birtoka. Azt pedig sorshúzással döntsétek el, hogy melyik törzs vagy nemzetség melyik területet kapja. Így osszátok el a földet magatok között. A nagyobb törzsnek tágasabb birtokot, a kisebbnek kisebbet adjatok. Mindenkinek el kell fogadnia azt a birtokot, amely a sorshúzással neki jutott. Minden nemzetség és család a maga törzsének területén belül kapjon részt.

55 Vigyázzatok! Ha nem űzitek ki onnan az összes jelenlegi lakost, akkor a megmaradók olyanok lesznek, mint szálka a szemetekben és tövis az oldalatokban! Állandóan bosszantani és gyötörni fognak benneteket azon a földön, 56 és akkor majd veletek fogok úgy bánni, ahogyan azokkal a népekkel akartam.«”

Az Ígéret Földjének határai

34 Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: „Parancsold meg Izráel népének, és mondd meg nekik: »Hamarosan bementek Kánaán földjére, amelyet nektek adtam birtokul, a következő határok szerint: Déli határotok a Holt-tenger déli csúcsától, vagyis a Cin-pusztától indul, és Edom országa mellett halad. A határ dél felől megkerüli az Akrabbim-hágót, majd Cin felé halad, délről elkerüli Kádés-Barneát, azután érinti Hacar-Addárt, majd Acmón felé halad. Ezután Egyiptom patakja[c] mentén halad egészen a Nagy-tengerig.[d]

Nyugati határotok a Nagy-tenger partja lesz.

Északon a határ a Nagy-tenger partján kezdődik, majd a Hor-hegy[e] felé halad. Ezután a Hamátba vezető út felé húzódik, majd érinti Cedádot, Zifrónt, és Hacar-Énánnál végződik. Ez legyen az északi határotok.

10-11 Keleti határotok Hacar-Énántól Sefám és Ribla érintésével húzódik dél felé, majd Ain városát keletről kerüli, és érinti a Kinneret-tó[f] keleti partját. 12 Ezután a tó keleti partján halad a Jordánig, amelynek mentén eléri a Holt-tengert, annak keleti partján húzódik egészen a tenger déli csúcsáig. Ezek tehát országotok határai körös-körül.«”

13 Mózes tehát megparancsolta Izráel népének: „Ez az a föld, amelyet birtokul kaptok, és sorshúzással kell elosztanotok egymás között. Az Örökkévaló megparancsolta, hogy ebből kapjon birtokot kilenc és fél törzs. 14-15 Rúben és Gád törzsének nemzetségei, meg Manassé törzsének fele már megkapta a maga birtokát a Jordán innenső, keleti partján, a Jerikóval szemben elterülő vidéken”.

16 Azután ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek: 17 „A föld elosztását ezek a férfiak végezzék: Eleázár főpap és Józsué, Nún fia, 18 valamint a törzsek vezetői. 19 Ez utóbbiak a következők:

Júda törzséből Káleb, Jefunne fia,

20 Simeon törzséből Semúél, Ammihúd fia,

21 Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia,

22 Dán törzséből Bukki, Jogli fia,

23 József leszármazottjai közül,

Manassé törzséből Hanniél, Efód fia,

24 Efraim törzséből Kemúél, Siftán fia,

25 Zebulon törzséből Elicáfán, Parnak fia,

26 Issakár törzséből Paltiél, Azzan fia,

27 Ásér törzséből Ahiúd, Selómi fia,

28 Naftáli törzséből Pedahél, Ammihúd fia”.

29 Ezeket a férfiakat választotta ki az Örökkévaló, hogy osszák fel Kánaán földjét Izráel népe között.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 33:4 istenei Valószínűleg Egyiptom bálványisteneit jelenti, esetleg vonatkozhat az egyiptomi vezetőkre és királyukra is.
  2. 4 Mózes 33:10 Vörös-tenger Vagy: „Nádas-tenger”. Lásd 1Kir 9:26.
  3. 4 Mózes 34:5 Egyiptom patakja Időszakos vízfolyás, un. vádi. Ma így nevezik: Vádi El-Aris. Régi időktől fogva ezt tekintették Egyiptom és Kánaán határának.
  4. 4 Mózes 34:5 Nagy-tenger A Földközi-tenger.
  5. 4 Mózes 34:7 Hor-hegy Ez nem azonos azzal a Hór-heggyel, ahol Áron meghalt. Az utóbbi délen található, Kádés közelében. Lásd 4Móz 20:22.
  6. 4 Mózes 34:10 Kinneret-tó Egyéb elnevezései: Galileai-tenger, Genezáreti-tó.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes