A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 8:12-21 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

12 Én, bölcsesség, az értelemmel lakom,
    nálam van a tudás és a tervezés.
13 Aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
    gyűlölje a gonoszt!
A büszkeséget, a dicsekvést, a gonosz utat,
    a hazug beszédet mind gyűlölöm!
14 Nálam a bölcs tanács, és a helyes ítélet,
    enyém az értelem, az erő és a hatalom.
15 Általam uralkodnak a királyok,
    és hoznak a vezetők igazságos törvényeket.
16 Minden uralkodó általam gyakorolja hatalmát,
    általam hoznak igazságos ítéletet a bírák.[a]
17 Szeretem azokat, akik engem szeretnek,
    megtalálnak, akik igazán keresnek.
18 Gazdagság van kezemben, és megbecsülés,
    maradandó vagyon és igazságosság.
19 Ami tőlem származik, többet ér, mint az arany,
    drágább, mint a színarany.
    Amit én adok, értékesebb a tiszta ezüstnél.
20 Az igazságosság ösvényén járok,
    a jogosság útjának közepén.
21 Gazdag örökséghez juttatom, aki engem szeret,
    házát kincsekkel töltöm meg.

Footnotes:

  1. Példabeszédek 8:16 általam… bírák Egyes héber kéziratokban: „a hatalmasok és a föld minden bírája.”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Lukács 7:36-50 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Akinek többet bocsátottak meg, az jobban szeret

36 Az egyik farizeus vendégségbe hívta Jézust, aki el is ment hozzá. Letelepedtek az asztalhoz. 37 Volt abban a városban egy asszony, akiről mindenki tudta, hogy bűnös életmódot folytat. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában látják vendégül, ő is odament, és hozott magával egy alabástrom korsócskát, amely értékes illatszerrel volt töltve. 38 Az asszony sírva megállt Jézus mögött, a lábánál. A könnyeivel öntözte, hajával megtörölte, majd megcsókolta Jézus lábát, azután ráöntötte a drága illatszert. 39 A farizeus, aki meghívta Jézust, mindezt látta, de nem szólt, csak azt gondolta magában: „Ha ez az ember valóban próféta lenne, akkor tudná, hogy miféle nő az, aki hozzáér. Tudná, hogy ez az asszony bűnös!”

40 Jézus ekkor így válaszolt a házigazda ki nem mondott gondolataira: „Simon, szeretnék valamit mondani neked!”

„Mondd csak, Mester!” — válaszolta Simon.

41 Jézus így folytatta: „Volt egy hitelező, és annak két adósa. Egyikük ötszáz ezüstpénzzel tartozott, a másik ötvennel. 42 Mivel egyik sem tudta megadni, a hitelező mindkettőjüknek nagylelkűen elengedte az adósságát. A kettő közül vajon melyik szereti jobban a hitelezőt?”

43 Simon így válaszolt: „Gondolom, az, akinek nagyobb adósságot engedett el.”

„Igazad van!” — mondta Jézus. 44 Majd az asszony felé fordulva így folytatta: „Látod ezt az asszonyt? Eljöttem a házadba, de nem kínáltál vizet, hogy a poros lábamat megmossam. Ő pedig a könnyeivel mosta, és a hajával törölte meg a lábam. 45 Te nem üdvözöltél csókkal, ő pedig amióta csak megérkeztem, szüntelenül a lábamat csókolgatja. 46 Te nem kented meg a fejemet olajjal. Ő pedig a lábamat kente meg illatos olajjal. 47 Mondom neked, hogy ennek az asszonynak a bűneit — bármilyen sok is volt — megbocsátották. Ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret engem! Akinek csak kevés bűnét bocsátották meg, az kevésbé szeret.”

48 Ezután az asszonyhoz fordult: „Meg vannak bocsátva a bűneid!”

49 Akik vele együtt vacsoráztak, ezt gondolták: „Kicsoda ez? Azt képzeli, hogy megbocsáthatja valakinek a bűneit?”

50 Végül Jézus ezt mondta az asszonynak: „A hited megmentett téged, menj békességgel!”

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

4 Mózes 26:1-27:11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A második népszámlálás

26 Miután a csapás elmúlt, ezt mondta az Örökkévaló Mózesnek, és Eleázár főpapnak, Áron fiának: „Számoljátok össze Izráel egész közösségét házuk népe szerint! Vegyetek számba minden hadköteles férfit, vagyis akik már elmúltak 20 évesek!”

Ebben az időben Izráel a Jordán mellett, Moáb síkságán táborozott, Jerikóval átellenben. Tehát Mózes és Eleázár főpap kihirdette a népnek: „Népszámlálást kell tartanunk. Számba fogunk venni minden 20 évesnél idősebb férfit, ahogy[a] az Örökkévaló parancsolta Mózesnek és azoknak, akik kijöttek Egyiptomból”.

Rúben törzse

5-6 Rúben volt Izráel elsőszülöttje. Az ő leszármazottjai a következők: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. Ezek Rúben törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 43 730 férfit vettek számba.

Pallú fia Eliáb, akinek fiai: Nemúél, Dátán és Abirám. A két utóbbi a közösség választott vezetője volt, és lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórah csoportjával együtt. Valójában az Örökkévaló ellen lázadtak föl, 10 ezért a föld megnyílt a lábuk alatt, és elnyelte valamennyiüket. Ugyanakkor 250 férfit tűz emésztett meg. Mindez figyelmeztető jel lett Izráel számára.

11 De Kórah gyermekei nem haltak meg ebben a csapásban.

Simeon törzse

12-13 Simeon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Nemuél, Jámin, Jákin, Zerah és Saul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 14 Ezek Simeon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 22 200 férfit vettek számba.

Gád törzse

15-17 Gád leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Cefón, Haggi, Súni, Ozni, Éri, Aród és Aréli. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 18 Ezek Gád törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 40 500 férfit vettek számba.

Júda törzse

19-20 Júda leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sélá, Pérec és Zerah. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. (Júda két fia, Ér és Ónán még sok évvel korábban Kánaán földjén meghalt.)

21 Pérec fiai Hecrón és Hámul. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

22 Ezek Júda törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 76 500 férfit vettek számba.

Issakár törzse

23-24 Issakár leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Tólá, Púva, Jásúb és Simrón. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 25 Ezek Issakár törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 64 300 férfit vettek számba.

Zebulon törzse

26 Zebulon leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Szered, Élón és Jahleél. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 27 Ezek Zebulon törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 60 500 férfit vettek számba.

Manassé törzse

28 Józsefnek két fia volt: Manassé és Efraim. Mindkettőtől egy-egy törzs származott, a maga nemzetségeivel.

29 Manassé leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Mákír, és a fia Gileád. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

30 Gileád fiai: Íezer, Hélek, 31 Aszriél, Sikem, 32 Semidá és Héfer. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott.

33 Célofhád Héfer fia volt, de neki csak leányai voltak: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá.

34 Ezek Manassé törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 52 700 férfit vettek számba.

Efraim törzse

35 Efraim leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Sútelah, Beker és Tahan. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 36 Sútelah leszármazottja Érán, akitől egy nemzetség származott. 37 Ezek Efraim törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 32 500 férfit vettek számba.

Ezek József leszármazottjai, nemzetségeik szerint.

Benjámin törzse

38-39 Benjámin leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Bela, Asbél, Ahirám, Súfám, és Húfám. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 40 Bela leszármazottjai: Ard és Naámán. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 41 Ezek Benjámin törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 600 férfit vettek számba.

Dán törzse

42 Dán leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Súhám, és a tőle származó nemzetség. Ez Dán törzsének egyetlen nemzetsége, 43 amelyből azonban igen sok család származott. Ezekben összesen 64 400 férfit vettek számba.

Ásér törzse

44 Ásér leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jimná, Jisvi és Berija. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 45 Berija leszármazottjai: Héber és Malkiél, akiktől egy-egy nemzetség származott. 46 Ásér leányát Szerahnak hívták. 47 Ezek Ásér törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 53 400 férfit vettek számba.

Naftáli törzse

48 Naftáli leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Jahceél, Gúni, 49 Jécer és Sillém. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 50 Ezek Naftáli törzsének nemzetségei, amelyekben összesen 45 400 férfit vettek számba.

A népszámlálás eredménye

51 Izráel népéből tehát összesen 601 730 férfit vettek számba.

52 Ezután az Örökkévaló szólt Mózesnek: 53 „A földet az összeírás névjegyzéke szerint osszátok szét azok között, akiket most számba vettetek. 54 Minden törzs kapjon annyi földet, amennyi a hozzájuk tartozók számára szükséges. A nagyobb létszámú törzsnek arányosan nagyobb földterület, a kisebbnek arányosan kisebb jusson. 55 Azonban, hogy melyik terület melyik törzsé legyen, azt szent sorsolással állapítsátok meg. Az egyes családok pedig a saját törzsük területén belül kapjanak örökséget. 56 Mind a népesebb törzsek, mind a kisebbek szent sorsvetéssel kapják meg az örökségüket, vagyis a saját törzsi területüket”.

Lévi törzse

57 Lévi leszármazottjai nemzetségeik szerint a következők voltak: Gérsón, Kehát és Merári. Mindegyiküktől egy-egy nemzetség származott. 58 Rajtuk kívül a Libni, Hebroni, Mahli, Músi és a Kórah nemzetségek is Lévi törzsébe tartoztak.

Amrám Kórah fia. 59 Amrám felesége Jókebed, aki Egyiptomban született, és szintén Lévi törzsébe tartozott. Amrám és Jókebed gyermekei: Áron, Mózes és a nővérük, Mirjám. 60 Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár. 61 Nádáb és Abihú meghaltak, mert nem az Örökkévaló rendelése szerinti áldozatot mutattak be az Örökkévalónak. 62 Lévi törzsében a megszámolt egy hónaposnál idősebb fiúk és férfiak száma összesen 23 000 volt. Őket nem számolták a többi Izráeli férfi közé, mert nem kaptak állandó családi földbirtokot, mint a többiek.

63 Ez tehát annak a népszámlálásnak az eredménye, amelyet Mózes és Eleázár főpap tartottak Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 64-65 Sok évvel korábban, a Sínai-pusztában Mózes és Áron főpap már egyszer tartott hasonló népszámlálást. De akiket az első alkalommal számba vettek, azok közül már csak Káleb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia volt életben, mire a második népszámlálásra sor került. A többiek mind meghaltak a két népszámlálás között, mert az Örökkévaló előre megmondta, hogy a pusztában fognak meghalni, a vándorlás ideje alatt.

Örökösödés leányágon

27 József fia Manassé, ennek fia Mákír, ennek fia Gileád, ennek fia Héfer, ennek fia Célofhád, akinek csak leányai születtek: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. Ez az öt leány odaállt Mózes, Eleázár főpap és a vezetők elé, Izráel egész közösségének nyilvánossága előtt, a Találkozás Sátorának bejáratánál, és ezt mondták:

„Kérjük, hallgassátok meg kérésünket! Apánk meghalt a pusztai vándorlás során, de nem tartozott Kórah csoportjába, azok közé, akik fellázadtak az Örökkévaló ellen. Apánk a maga bűnei miatt halt meg, de fia nem született. Arról senki sem tehet, hogy csak leányai születtek! Így viszont senki sem fogja nevét továbbvinni a leszármazottjai közül. Vajon helyes-e hogy az ő leszármazási vonala megszakadjon, és nevét kitöröljék Izráel népe közül, csak azért, mert nem született fia? Kérünk, adjatok nekünk is állandó családi földbirtokot a nemzetségünk területén, mint ahogy a fiúk szoktak kapni!”

Ezután Mózes az Örökkévaló elé terjesztette ezt az ügyet. Az Örökkévaló pedig ezt felelte: „Célofhád leányainak igaza van. Adj nekik földbirtokot apjuk rokonsága között. Azt a földet oszd szét közöttük, amit apjuknak adnál, ha élne.

Izráel népének meg add tudtára: ha valaki fiúörökös nélkül hal meg, akkor minden vagyonát a leánya örökölje! Ha leánya sincs, akkor testvérei örököljenek utána. 10 Ha testvérei sincsenek, akkor apja testvérei legyenek az örökösök. 11 Ha ilyen rokona sincs, akkor a legközelebbi rokona örököljön utána. Törvény legyen ez Izráel számára, mert ezt az Örökkévaló mondta Mózesnek!”

Footnotes:

  1. 4 Mózes 26:4 ahogy Vagyis: „az első népszámláláshoz hasonlóan”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes