A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 7:6-20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Kitekintettem ablakomon,
    kinéztem az utcára a rácson keresztül,
s megláttam a tapasztalatlan fiatalok között,
    észrevettem egy ostoba fiút.
Arra ment az utcán, befordult a sarkon,
    s annak a nőnek a háza felé közeledett,
alkonyatkor, az est leszálltakor,
    mikor az éjjel közeleg.
10 Akkor a nő a fiú elé lépett,
    ruhája, mint a prostituáltaké,
    szívében kész a terve,
11 lelke nyughatatlan és féktelen,
    nem tud otthon maradni sohasem,
12 hol az utcán, hol a téren,
    vagy éppen az utcasarkon lesi áldozatát.
13 Megragadta a fiút,
    szégyentelen megcsókolta, s ezzel csalogatta:
14 „Fogadalmi áldozatot mutattam be,
    asztalom meg van rakva ételekkel,
15 ezért jöttem, kerestelek,
    lám, most megleltelek!
16 Ágyamat megvetettem,
    színes szőttesekkel borítottam,
17 egyiptomi takaróm
    mirhával, aloéval, fahéjjal illatozik.
18 Jöjj be hozzám, szeretkezzünk reggelig,
    élvezzük az ölelést hajnalig!
19 Nincs otthon a férjem,
    hosszú útra ment, messzire utazott
20 teli erszényt vitt magával,
    nem tér vissza még két hétig.”

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Lukács 2:1-20 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus születése

Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit a Római Birodalom területén. Ez az első népszámlálás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a kormányzó. Mindenki útrakelt hát, hogy a saját városába menjen, és ott nyilvántartásba vegyék.

József is elindult a galileai Názáretből, hogy a júdeai Betlehembe menjen, Dávid király szülővárosába. József ugyanis Dávid családjából származott. Vele utazott eljegyzett menyasszonya, Mária is, aki gyermeket várt. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a számukra.

A betlehemi pásztorok felkeresik a Messiást

Azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a nyájukat. Egyszer csak megjelent előttük az Örökkévaló egyik angyala, és az Örökkévaló dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, 10 de az angyal ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog! 11 Megszületett ma nektek a Szabadító a Dávid városában, ő az Úr, a Messiás. 12 Erről a jelről ismeritek fel: egy csecsemőt fogtok találni, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”

13 Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt dicsérték Istent:

14 „Dicsőség Istennek a Mennyben,
    és békesség a földön azoknak,
    akik Isten tetszése szerint élnek!”

15 Miután az angyalok visszatértek a Mennybe, a pásztorok ezt mondták egymásnak: „Menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg, ami ott történt! Hadd lássuk, amiről az Örökkévaló szólt nekünk!”

16 Ezzel sietve útnak indultak. Meg is találták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő csecsemőt. 17 Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. 18 Ezen mindenki nagyon csodálkozott. 19 Mária azonban a szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkodott rajta. 20 Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, dicsérve és magasztalva Istent mindazért, amit láttak és hallottak — mert minden pontosan úgy történt, ahogy az angyal mondta.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

4 Mózes 5:11-6:27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A házastársi hűtlenség gyanújának tisztázása

11 Az Örökkévaló így szólt Mózeshez: 12 „Mondd meg Izráel népének: Előfordulhat, hogy valakinek a felesége eltévelyedik, hűtlenné lesz, 13 és házasságtörést követ el. Az is előfordulhat, hogy erről a férj nem szerez tudomást, mert nincs rá tanú, és nem érik tetten a hűtlen asszonyt, aki eltitkolja a férje elől, hogy tisztátalanná lett. 14 Azonban ezek után a férjet mégis hatalmába kerítheti a féltékenység és gyanakvás szelleme, és azzal gyanúsíthatja a feleségét, hogy házasságtörést követett el. Az is előfordulhat, hogy a férj akkor is ezzel vádolja a feleségét, amikor az asszony semmit nem vétett. 15 Ilyen esetben a férj vigye a feleségét a paphoz. Egyúttal vigyen magával lisztáldozatul a feleségéért egy tized éfá[a] árpalisztet, de ne tegyen arra se olajat, se tömjént. Házastársi hűtlenség gyanúja miatti áldozat ez, amely arra szolgál, hogy világosságra hozza az elkövetett bűnt.

16 A pap állítsa az asszonyt az Örökkévaló jelenlétébe, 17 és vegyen egy kevés szent vizet egy cserépedénybe, majd szórjon bele a szentély földjéről egy kevés port. 18 Állítsa az asszonyt az Örökkévaló jelenlétébe, bontsa ki az asszony haját, és adja a kezébe a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztáldozatot. A cserépedényt azonban, amelyben a keserű átokhozó víz van, a pap tartsa a kezében.

19 Ezután a pap eskesse meg az asszonyt, és ezt mondja neki: »Ha nem lettél hűtlen a férjedhez, ha nem háltál más férfival, tisztátalanná téve magadat, akkor ne ártson neked ez az átokhozó víz! 20 De ha hűtlenné lettél a férjedhez, és a férjeden kívül más férfival háltál, s így tisztátalanná tetted magadat, 21 akkor ártson neked ez az átokhozó víz, amikor megiszod. Akkor az Örökkévaló tegyen téged átkozottá néped között azáltal, hogy nem tudsz többé gyermeket szülni![b] 22 Akkor ez a víz hatoljon be a belső részeidbe, és ne tudjál többé gyermeket szülni!«

Az asszony pedig felelje rá: »Ámen! Ámen!«

23 Azután a pap írja fel ezeket az átkokat egy könyvtekercsre, és az írást mossa bele az átokhozó vízbe, 24 majd az asszony igya meg azt a vizet. Ha az asszony bűnös volt, ez a víz behatol a belsejébe, és sok bajt okoz neki.

25 A pap vegye el az asszonytól a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztáldozatot, mutassa fel az Örökkévaló előtt, és vigye az oltárhoz. 26 Vegyen ki abból egy marékkal, és égesse el az oltár tüzén, az egészet jelképező áldozatul. Az asszony pedig igya meg az átokhozó vizet. 27 Ha az asszony vétkezett a férje ellen, és tisztátalanná lett házasságtörés bűne miatt, akkor ez az átokhozó víz sok bajt okoz neki, képtelen lesz gyermeket szülni, és átkozottá lesz népe között. 28 Azonban, ha az asszony nem vétkezett, és nem lett tisztátalanná, akkor ártatlannak kell tekinteni, és képes lesz gyermeket szülni.

29 Ez tehát a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztáldozat törvénye. Ennek megfelelően kell eljárni, ha egy asszony vétkezik a férje ellen, és házasságtörést követ el. 30 Így kell eljárni akkor is, ha a férjet hatalmába keríti a féltékenység és gyanakvás szelleme, és azzal gyanúsítja a feleségét, hogy házasságtörést követett el. Állítsa a feleségét az Örökkévaló elé, és a pap a fenti törvény szerint járjon el. 31 Akkor a férj mentes lesz a bűn következményeitől, az asszony pedig — ha vétkes — viseli azokat”.

A nazírok törvénye

Így szólt az Örökkévaló Mózeshez: „Mondd meg Izráel népének, ha valaki — akár férfi, akár nő — különleges fogadalmat tesz: nazírfogadalmat, vagyis az Örökkévalónak szenteli magát, akkor fogadalmának ideje alatt a következők szerint kell eljárnia. Nem szabad bort vagy más részegítő italt innia, de még borecetet vagy más alkoholos italból készült ecetet sem! Nem ihat szőlőmustot, nem ehet friss szőlőt, vagy mazsolát sem. Semmi olyat nem ehet vagy ihat, ami szőlőből származik, még a szőlő magját vagy héját sem.

Nazírfogadalmának ideje alatt nem szabad sem a hajából, sem a szakállából levágnia. Borotva ne is érintse a fejét, hanem szent legyen, és hagyja haját és szakállát szabadon nőni.

Nazírfogadalmának ideje alatt nem szabad holttestnek még a közelébe se mennie! Még akkor se menjen be a halottas házba, ha apja, anyja vagy testvére halt meg, mert teljesen az Örökkévalónak szentelte magát![c] Fogadalmának egész ideje alatt az Örökkévalónak van szentelve!

Ha pedig a nazír véletlenül mégis tisztátalanná válik, mert valaki váratlanul meghalt a jelenlétében, akkor a következők szerint kell eljárnia. Hét napot várjon, amíg megtisztul, s azon a napon egészen vágja le a haját.[d] 10 Majd a nyolcadik napon vigyen két gerlét vagy galambfiókát a Találkozás Sátorának bejáratához, és adja oda azokat a papnak. 11 A pap az egyik madarat bűnáldozatként, a másikat égőáldozatként áldozza az Örökkévalónak. Így végezzen engesztelést a nazírért, aki tisztátalanná vált a holttest miatt. Egyúttal a nazír ismét szentelje oda magát[e] az Örökkévalónak. 12 Tehát újra tegyen nazírfogadalmat az előző fogadalom teljes idejére. Az előző nazírfogadalom ideje nem számít, mert közben tisztátalanná lett. Egyúttal vigyen az Örökkévalónak egy esztendős hím bárányt vétekáldozatul.

13 A nazírra ez a törvény vonatkozik: amikor a fogadalom ideje letelik, vezessék a Találkozás Sátorának bejáratához. 14 Ő pedig vigye magával a következő áldozatokat:

égőáldozatul egy esztendős hibátlan hím bárányt,

bűnáldozatul egy esztendős hibátlan nőstény bárányt,

hálaáldozatul egy hibátlan kost,

15 egy kosár kovásztalan kenyeret,

finomlisztből olajjal gyúrt lepényeket,

olajjal megkent kovásztalan lángosokat,

és a hozzájuk tartozó liszt- és italáldozatokat.

16 A pap készítse el a bűnáldozatot és az égőáldozatot, 17 majd a kost is készítse el hálaáldozatul az Örökkévalónak a kovásztalan kenyerekkel és a többi liszt- és italáldozattal együtt.

18 A nazír ekkor nyírja le a haját a Szent Sátor bejáratánál, és a levágott hajat is helyezze az oltár tüzére, amelyen a hálaáldozat ég.

19 A pap vegye a kos megfőtt lapockáját, meg egy kovásztalan kenyeret és egy kovásztalan lángost, és ezeket tegye a nazír kezébe, miután az már lenyírta a haját. 20 Majd vegye el a nazír kezéből, és mutassa fel az Örökkévaló előtt ezeket az áldozatokat. Ezek a szent áldozati dolgok, akárcsak a kos melle része és a combja, mind a papot illetik meg. Ezek után a nazír már ihat bort.

21 Ezek tehát a nazírokra és a fogadalmukra vonatkozó törvények. Ezeket az áldozatokat mindenképpen be kell mutassa a nazír az Örökkévalónak, amikor fogadalmának ideje letelt. Ha ezen felül még mást is felajánlott, mert a vagyona lehetővé tette, azt is pontosan teljesítse a fogadalma szerint.”

Az ároni áldás

22 Szólt az Örökkévaló Mózesnek: 23 „Mondd meg Áronnak és a fiainak, hogy amikor megáldják Izráel népét, ezt mondják:

24 »Áldjon meg téged az Örökkévaló,
    és őrizzen meg téged!
25 Világosítson meg az Örökkévaló
jelenlétének világosságával,
    és legyen hozzád kegyelmes!
26 Forduljon feléd jóindulattal az Örökkévaló,
    és adjon békességet neked!«”

27 Azután az Úr még ezt mondta: „Tehát Áron és a fiai így helyezzék nevemet Izráel népére — és én megáldom őket”.

Footnotes:

  1. 4 Mózes 5:15 egy tized éfá Mai mértékkel kb. 2,2 liter.
  2. 4 Mózes 5:21 nem… szülni Szó szerint: „… csípőd sorvadjon el, méhed dagadjon meg!”
  3. 4 Mózes 6:7 mert… magát Szó szerint: „… mert az Örökkévalónak szentelt haj van a fején”. Ha bemegy a halotthoz a házba, a nazír haja tisztátalanná válik, és már nem alkalmas arra, hogy Istennek szentelt ajándék legyen. Lásd a következő verseket.
  4. 4 Mózes 6:9 egészen… haját Az egész fejezetben arról van szó, hogy teljesen kopaszra borotválja a fejét (tehát nem csupán „hajnyírás” történik).
  5. 4 Mózes 6:11 magát Szó szerint: „a fejét” — vagyis a haját.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes