A A A A A
Bible Book List

Phục Truyền Luật Lệ 33 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Mô-se chúc phước cho dân chúng

33 Mô-se, người của Thượng Đế chúc phước như sau cho dân Ít-ra-en trước khi ông qua đời. Ông nói:

“CHÚA đến từ núi Si-nai
    và mọc lên như mặt trời từ Sê-ia [a];
    từ núi Pha-ran Ngài tỏ ra sự oai nghiêm Ngài.
Ngài đến với hàng ngàn người thánh [b],
    từ các núi miền Nam [c].
Chắc hẳn CHÚA yêu thương dân Ngài
    và chăm sóc những ai thuộc về Ngài.
Họ thờ lạy dưới chân Ngài,
    và được Ngài dạy dỗ.
Mô-se ban cho chúng tôi những luật lệ nầy là di sản cho dân chúng Gia-cốp.
CHÚA làm vua trên Ít-ra-en khi các lãnh tụ của dân chúng nhóm họp lại,
    khi các chi tộc Ít-ra-en tập họp.”

Phúc lành của Ru-bên

“Nguyện cho dân Ru-bên được sống, không bị chết,
    nhưng dân số ít ỏi thôi.”

Phúc lành của Giu-đa

Về dân chúng Giu-đa, Mô-se chúc như sau:

“Lạy CHÚA, xin nghe lời khẩn nguyện của Giu-đa;
    mang họ trở về cùng dân mình.
Họ dùng tay để tự vệ.
    Xin giúp họ đánh quân thù!”

Phúc lành của Lê-vi

Về dân Lê-vi, Mô-se chúc như sau:

“Lạy CHÚA, Thu-mim và U-rim của Ngài thuộc về Lê-vi mà Ngài yêu.
    Lạy CHÚA, Ngài thử họ ở Ma-sa
    và tranh luận với họ nơi các suối Mê-ri-ba [d].
Họ nói như sau về cha và mẹ mình,
    ‘Tôi không biết họ.’
Họ không biệt đãi anh em mình
    hay thiên vị con cái mình,
khi bảo vệ lời Ngài và canh giữ giao ước Ngài.
10 Họ dạy luật lệ cho dân Gia-cốp,
    và truyền lời giáo huấn Ngài cho dân Ít-ra-en.
Họ thắp hương trước mặt Ngài,
    và dâng của lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài.
11 Lạy CHÚA, xin giúp họ thêm mạnh;
    chúc phước công việc tay họ làm.
Xin hãy đánh bại những kẻ tấn công họ,
    và đừng để kẻ thù ngóc đầu lên được.”

Phúc lành của Bên-gia-min

12 Còn về dân Bên-gia-min, Mô-se chúc như sau:

“Những kẻ được CHÚA yêu sẽ sống trong cánh tay Ngài,
    vì CHÚA gìn giữ họ suốt ngày.
Những kẻ Ngài yêu sẽ nghỉ ngơi với Ngài.”

Phúc lành của Giô-xép

13 Mô-se nói như sau về dân chúng Giô-xép:

“Nguyện CHÚA ban phước cho đất họ bằng sương móc kỳ diệu từ trời,
    và bằng nước từ các suối dưới đất,
14 bằng những trái cây tốt nhất mà mặt trời mang lại,
    cùng những cây trái tốt nhất mà mặt trăng mang đến.
15 Nguyện các núi xưa sinh sản ra mùa màng tốt,
    và các núi đời đời sinh ra các trái cây ngon nhất.
16 Nguyện toàn trái đất sinh sản ra trái cây ngon ngọt,
    và nguyện CHÚA là Đấng sống giữa bụi cây cháy mãn nguyện.
Nguyện những phúc lành nầy ban trên đầu của Giô-xép,
    trên trán của hoàng tử giữa vòng anh em mình.
17 Giô-xép có vẻ oai nghi của con bò đực đầu lòng;
    người mạnh như con bò rừng.
Người sẽ húc các quốc gia khác,
    thậm chí đến các quốc gia ở xa.
Đó là một vạn người Ép-ra-im,
    và hàng ngàn người Ma-na-xe.”

Phúc lành của Xê-bu-lôn và Y-xa-ca

18 Về dân Xê-bu-lôn, Mô-se chúc như sau:

“Hỡi Xê-bu-lôn, hãy vui mừng khi ngươi đi ra.
Còn Y-xa-ca ơi, hãy vui mừng trong lều trại ngươi.
19 Chúng sẽ gọi các dân lên núi,
    nơi họ dâng của lễ công bình.
Họ sẽ hưởng mọi vật trong biển,
    và hưởng những vật quí giấu kín trong cát nơi bờ biển.”

Phúc lành của Gát

20 Mô-se nói như sau về dân Gát:

“Hãy ca ngợi CHÚA đã ban thêm đất cho Gát!
    Gát như con sư tử, xâu xé tay chân và đầu.
21 Họ chọn đất tốt nhất cho mình.
    Họ nhận phần lớn, như phần cấp cho sĩ quan.
Khi các lãnh tụ của dân chúng họp lại,
    thì dân Gát làm điều đẹp lòng CHÚA,
và họ phân xử công minh cho dân Ít-ra-en.”

Phúc lành của Đan

22 Về dân Đan, Mô-se chúc như sau:

“Đan như sư tử con nhảy ra khỏi Ba-san.”

Phúc lành của Nép-ta-li

23 Về dân Nép-ta-li, Mô-se chúc như sau:

“Nép-ta-li vui hưởng lòng nhân từ,
    và ơn phước CHÚA.
Ngươi sẽ nhận phần đất phía tây và phía nam.”

Phúc lành của A-se

24 Còn về dân A-se [e], Mô-se chúc:

“A-se là con trai được phước nhất;
    nguyện ngươi được các anh em yêu thích.
Nguyện ngươi ngâm chân trong dầu ô liu.
25 Các cổng của ngươi sẽ có các khóa sắt và đồng,
    ngươi sẽ mạnh mẽ suốt đời.”

Mô-se ca tụng Thượng Đế

26 “Không ai giống như Thượng Đế của Ít-ra-en,
    Ngài ngự qua các từng trời để giúp đỡ ngươi,
    Ngài cỡi trên các đám mây trong sự uy nghi Ngài.
27 Thượng Đế hằng sống là nơi trú ẩn an toàn của ngươi,
    và tay Ngài sẽ nâng đỡ ngươi mãi mãi.
Ngài sẽ đánh đuổi kẻ thù ngươi trước mặt ngươi và bảo rằng,
    ‘Hãy tiêu diệt kẻ thù!’
28 Dân Ít-ra-en sẽ nằm xuống bình yên.
    Suối của Gia-cốp là của ngươi.
Đất đai ngươi đầy ngũ cốc và rượu mới,
    nơi bầu trời nhễu sương xuống.
29 Hỡi Ít-ra-en, ngươi có phúc!
    Không ai giống như ngươi vì ngươi là dân được CHÚA cứu.
Ngài là cái thuẫn và là Đấng hỗ trợ ngươi;
    Ngài là gươm vinh hiển ngươi.
Các kẻ thù ngươi sẽ sợ sệt ngươi,
    còn ngươi sẽ dẫm lên các nơi thánh của chúng nó.”

Footnotes:

  1. Phục Truyền Luật Lệ 33:2 Sê-ia Hay “Ê-đôm.”
  2. Phục Truyền Luật Lệ 33:2 người thánh Đây có thể là các thiên sứ.
  3. Phục Truyền Luật Lệ 33:2 từ các núi miền Nam Câu nầy trong bản Hê-bơ-rơ không rõ nghĩa.
  4. Phục Truyền Luật Lệ 33:8 Ma-sa … suối Mê-ri-ba Xin xem truyện nầy ở Dân 20:1-13.
  5. Phục Truyền Luật Lệ 33:24 A-se A-se có nghĩa là “được phước” hay “vui mừng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Phục Truyền Luật Lệ 33 1934 Vietnamese Bible (VIET)

33  Vả, nầy là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc cho dân Y-sơ-ra-ên, trước khi qua đời.

Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Si-na -i, Ngài từ Sê -i-rơ dấy lên trên dân chúng, Chiếu sáng từ núi Pha-ran, Đến từ giữa muôn vàn đấng thánh; Từ tay hữu Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài.

Ngài thương yêu dân sự, Các thánh của Ngài đều ở trong tay Ngài, Quì xuống chân Ngài, Đặng lãnh những lời của Ngài.

Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng tôi, Là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp.

Khi các quan trưởng của dân sự hội hiệp, Với những chi phái Y-sơ-ra-ên, Thì Ngài trở nên vua của Giê-su-run.

Nguyện Ru-bên sống, chớ thác, Dẫu số người của nó sẽ ít đông.

Người chúc cho Giu-đa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài nghe tiếng của Giu-đa, Và đưa người về dân mình; Nguyện tay người binh vực chúng, Xin Chúa đến giúp người đương địch cùng kẻ thù nghịch mình!

Người cũng chúc cho Lê-vi rằng: Thu-mim và u-rim của ngươi vốn thuộc về người tin kính của ngươi, Mà ngươi thử thách tại Ma-sa, Tranh giành với tại nước Mê-ri-ba.

Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha mẹ; Người không nhận anh em mình, Chẳng biết đến con cái mình. Vì người gìn giữ lời Chúa, Canh chừng sự giao ước của Chúa.

10 Họ lấy mạng lịnh của Chúa dạy cho Gia-cốp, Và luật pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên; Họ để hương dưới mũi Ngài, Đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài.

11 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho của cải người, Và nhậm công việc của tay người làm. Xin bẻ nát họng của kẻ dấy nghịch và ghen ghét người, Để chúng nó không thế dấy lên nữa!

12 Người chúc về Bên-gia-min rằng: Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến Sẽ được ở yên gần bên Ngài. Hằng ngày Đức Giê-hô-va sẽ che chở người, Lập nơi ở Ngài giữa hai vai người.

13 Người chúc về Giô-sép rằng: Xứ người được Đức Giê-hô-va ban phước; Từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báu, là sương-móc, Những suối của vực thẳm có nước sâu;

14 Những huê lợi quí nhất của mặt trời, Hoa quả cực báu của mặt trăng;

15 Những vật nhất hạng của núi xưa, Các báu lạ của mấy gò đống đời đời,

16 Bửu bối của đất, và sự sung mãn nó. Nguyện ơn của Đấng hiện ra trong bụi gai Giáng xuống trên đầu Giô-sép, Và trên trán của chúa anh em người!

17 Oai nghiêm người giống như con bò đực đầu lòng; Hai sừng người vốn sừng của trâu! Người lấy sừng ấy báng mọi dân, Cho đến cuối đầu của đất. Đó là hằng muôn của E 18 Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, Còn ngươi, Y-sa-ca, hãy hớn hở trong các trại mình!

19 Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi; Tại đó, dâng những của tế lễ công bình; Vì hai người sẽ hút sự dư dật của biển, Và những bửu vật lấp dưới cát.

20 Người chúc về Gát rằng: Đáng ngợi khen thay Đấng để Gát nơi quảng-khoát, Người nằm nghỉ như một sư tử cái, Và xé cánh tay cùng đầu.

21 Người đã chọn cho mình phần đầu nhất của xứ, Bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp, Và người ở đằng đầu dân sự đi đến. Người đồng lòng với Y-sơ-ra-ên làm xong công bình của Đức Giê-hô-va, Và làm theo những mạng lịnh của Ngài.

22 Người chúc về Đan rằng: Đan là một sư tử tơ, Từ Ba-san nhảy xông đến.

23 Người chúc về Nép-ta-li rằng: Nép-ta-li hưởng ân huệ cho thỏa nguyện, Và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy Chiếm được phương tây và phương nam.

24 Người chúc về A-se rằng: Nguyện cho A-se được phước giữa các con trai Y-sơ-ra-ên; Được đẹp lòng anh em mình, Và được dầm chân mình trong dầu!

25 Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng, Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạng ngươi lâu bấy nhiêu.

26 Ồ Giê-su-run, không ai giống như Đức Chúa Trời, Là Đấng oai nghi, cỡi trên các từng trời, Trên những đám mây, đặng đến cứu giúp ngươi.

27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, Và phán cùng ngươi rằng: Hãy diệt đi!

28 Y-sơ-ra-ên sẽ ở bình an; Suối Gia-cốp phun lên riêng ra Trong một xứ ngũ cốc và rượu; Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống.

29 Ồ! Y-sơ-ra-ên, ngươi có phước dường bao! Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như ngươi? Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi, Thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch ngươi sẽ đến dua nịnh ngươi; Còn ngươi, ngươi sẽ lấy chân giày đạp các nơi cao của chúng nó.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes