Add parallel Print Page Options

Truyền Khắc Luật Pháp vào Ðá

27 Bấy giờ Môi-se và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên truyền cho mọi người dân như sau, “Hãy giữ tất cả điều răn mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Trong ngày anh chị em qua Sông Giô-đanh để vào xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá rồi dùng thạch cao trét vào. Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời trong bộ luật pháp nầy khi anh chị em đã qua sông để vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, một xứ đượm sữa và mật, y như Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, đã hứa với anh chị em. Vậy khi anh chị em đã qua Sông Giô-đanh, anh chị em hãy dựng lên những tảng đá ấy, tức điều tôi truyền cho anh chị em ngày nay trên Núi Ê-banh, rồi hãy dùng thạch cao mà trét chúng lại.

Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại đó, tức một bàn thờ làm bằng những viên đá mà anh chị em không dùng các vật dụng bằng sắt để đục đẽo. Anh chị em hãy xây một bàn thờ cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng những viên đá nguyên vẹn, rồi dâng trên đó các của lễ thiêu lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và dâng trên đó các của lễ cầu an; sau đó anh chị em hãy ăn các của lễ ấy tại đó, mà vui mừng trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Anh chị em hãy khắc trên những tảng đá đó mọi lời của bộ luật nầy một cách rõ ràng.”

Bấy giờ Môi-se và các tư tế người Lê-vi nói với toàn dân I-sơ-ra-ên rằng, “Hỡi I-sơ-ra-ên! Hãy yên lặng và lắng nghe. Hôm nay anh chị em đã trở thành dân của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 10 Vậy hãy vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy gìn giữ mọi điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay.”

Mười Hai Lời Nguyền Rủa

11 Cũng trong ngày ấy Môi-se hiệu triệu dân chúng rằng:

12 “Sau khi anh chị em đã đi qua Sông Giô-đanh, các chi tộc sau đây sẽ đứng trên Núi Ghê-ri-xim để chúc phước cho dân: Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, I-sa-ca, Giô-sép, và Bên-gia-min. 13 Còn các chi tộc sau đây sẽ đứng trên Núi Ê-banh để nguyền rủa: Ru-bên, Gát, A-se, Xê-bu-lun, Ðan, và Náp-ta-li. 14 Bấy giờ những người Lê-vi sẽ cất tiếng lớn nói với toàn dân I-sơ-ra-ên rằng:

15 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ làm hình tượng hoặc đúc tượng rồi đặt trong nơi bí mật để thờ. Những hình tượng do tay thợ khéo làm ra là những gì gớm ghiếc đối với Chúa.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

16 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ bất hiếu đối cha hoặc mẹ mình.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

17 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ dời mốc ấn định ranh giới của người lân cận mình.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

18 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ dẫn người mù đi lạc đường.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

19 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ tước đoạt công lý của kiều dân, cô nhi, và quả phụ.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

20 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với vợ lẽ của cha nó, vì nó đã xúc phạm đến người chia sẻ chăn gối của cha nó.’[a]

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

21 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với một con thú.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

22 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với chị em của nó, bất luận đó là chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

23 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ ăn nằm với mẹ vợ của nó.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

24 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ bí mật giết hại người lân cận của nó.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

25 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ nhận lấy của hối lộ để làm đổ máu người vô tội.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

26 ‘Ðáng nguyền rủa thay là kẻ không gìn giữ những lời của bộ luật nầy mà làm theo.’

Toàn dân sẽ đáp, ‘A-men!’

Footnotes

  1. Phục Truyền Luật Lệ 27:20 nt: giở vạt áo của cha hắn