Add parallel Print Page Options

Luật về Sản Phẩm Ðầu Mùa

26 Khi anh chị em đã vào trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em để chiếm lấy làm sản nghiệp, khi anh chị em đã chiếm lấy và định cư trong đó, anh chị em hãy lấy một ít trong tất cả các sản phẩm đầu mùa của đất, tức các sản phẩm trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em; anh chị em hãy để chúng vào một cái giỏ, rồi mang giỏ ấy đến nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. Anh chị em sẽ đến với vị tư tế đương chức lúc bấy giờ và nói với người ấy, ‘Hôm nay tôi xin tuyên bố với Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, rằng tôi đã đến được xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên chúng ta để ban cho chúng ta.’

Khi vị tư tế lấy cái giỏ từ nơi tay anh chị em và đem đặt nó trước bàn thờ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em hãy cất tiếng nói lên những lời nầy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ‘Tổ tiên của con là một người A-ram du mục, đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như một kiều dân, chỉ một ít người, nhưng tổ tiên của con đã trở thành một dân lớn, hùng cường, và đông đúc tại đó. Khi người Ai-cập hà hiếp và đàn áp chúng con, cưỡng bách chúng con làm nô dịch nhọc nhằn, chúng con đã kêu cầu với Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng con; Chúa đã nghe tiếng cầu xin của chúng con và đã thấy cảnh lầm than, cực nhọc, và áp bức mà chúng con đã gánh chịu. Chúa đã đem chúng con ra khỏi Ai-cập bằng tay quyền năng và cánh tay vung thẳng ra của Ngài, bằng sự thể hiện những quyền năng kinh hoàng, và bằng những dấu kỳ và phép lạ. Ngài đã đem chúng con vào chốn nầy và ban cho chúng con xứ nầy, một xứ đượm sữa và mật. 10 Vì thế hôm nay, lạy Chúa, con xin mang đến dâng lên Ngài những sản phẩm đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho con.’

Anh chị em hãy để giỏ ấy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và sấp mình xuống thờ lạy trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11 Sau đó anh chị em hãy cùng với những người Lê-vi và những kiều dân sống giữa anh chị em ăn mừng về mọi phước hạnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em và gia đình anh chị em.

Luật về Của Một Phần Mười trong Năm Thứ Ba

12 Sau khi anh chị em đã đóng góp những phần mười của tất cả hoa lợi mình trong năm thứ ba, tức năm đóng góp một phần mười, để phân phát cho những người Lê-vi, những kiều dân, những cô nhi, và những góa phụ, hầu họ có thực phẩm mà ăn no trong các thành của anh chị em, 13 bấy giờ anh chị em hãy đến thưa trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em rằng, ‘Con đã lấy những phần thuộc về của thánh ra khỏi nhà con và đã trao chúng cho những người Lê-vi, kiều dân, cô nhi, và góa phụ, theo như mọi điều răn mà Ngài đã truyền cho con. Con đã không bỏ sót và cũng không quên điều răn nào của Ngài. 14 Con đã không ăn những của đó trong thời gian con thọ tang, con không đụng đến chúng khi con bị ô uế, và con cũng không đem chúng để cúng cho người chết. Con đã vâng lời Chúa, Ðức Chúa Trời của con, và làm y mọi điều Ngài đã truyền cho con. 15 Cầu xin Ngài từ nơi thánh của Ngài, từ thiên đàng, đoái xem chúng con và ban phước cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài và cho đất mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề với tổ tiên chúng con, để nó luôn là một xứ đượm sữa và mật.’

Khuyên Phải Luôn Vâng Giữ Luật Pháp của CHÚA

16 Chính hôm nay, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em phải vâng giữ những luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy anh chị em hãy chuyên cần vâng giữ chúng cách hết lòng và hết linh hồn mình. 17 Hôm nay anh chị em đã xác quyết rằng Chúa là Ðức Chúa Trời của anh chị em, để anh chị em đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các luật lệ Ngài, các điều răn Ngài, và các mạng lịnh Ngài, cùng vâng theo tiếng Ngài. 18 Hôm nay Chúa đã xác nhận anh chị em làm một dân thuộc riêng về Ngài, như Ngài đã hứa với anh chị em, để anh chị em vâng giữ các điều răn Ngài, 19 và để Ngài làm cho anh chị em trỗi cao hơn các dân khác mà Ngài đã dựng nên về phương diện được khen ngợi, được danh tiếng, và được tôn trọng, và để cho anh chị em trở thành một dân thánh thuộc riêng về Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, như Ngài đã hứa.”