Add parallel Print Page Options

Phần Thưởng cho Sự Vâng Lời

11 Vậy anh chị em hãy yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy luôn luôn vâng giữ những gì Ngài đã truyền, tức các thánh chỉ, các mạng lịnh, và các điều răn của Ngài. Ngày nay anh chị em hãy nhớ rằng không phải các con cháu anh chị em, tức những kẻ chưa biết hoặc chưa thấy sự sửa phạt của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chưa nhận biết quyền lực lớn lao của Ngài, tay quyền năng của Ngài và cánh tay vung thẳng ra của Ngài, những phép lạ và những việc Ngài đã làm cho Pha-ra-ôn vua Ai-cập trong đất Ai-cập và cho cả nước của ông ấy, những gì Ngài đã làm cho quân đội Ai-cập, cho các chiến mã và các xe chiến mã của họ, thể nào Ngài đã làm cho nước Hồng Hải phủ lên họ khi họ đuổi theo anh chị em, hầu Chúa có thể tiêu diệt họ cho đến ngày nay, những gì Ngài đã làm cho anh chị em trong đồng hoang cho đến khi anh chị em đến được nơi nầy, và những gì Ngài đã làm cho Ða-than và A-bi-ram các con trai của Ê-li-áp, con cháu của Ru-bên, thể nào ở giữa toàn dân I-sơ-ra-ên đất đã mở miệng và nuốt sống họ, cùng với gia đình họ, lều trại của họ, và mọi kẻ đứng chung với họ. Nhưng là chính mắt anh chị em đã chứng kiến mọi việc lớn lao mà Chúa đã làm.

Vậy hãy giữ mọi điều răn mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, hầu anh chị em có thể có sức mạnh mà vào chiếm lấy xứ anh chị em sắp qua sông để chiếm lấy, và hầu anh chị em có thể sống lâu trong xứ mà Chúa đã thề với tổ tiên anh chị em để ban cho họ và cho dòng dõi của họ, một xứ đượm sữa và mật. 10 Vì xứ anh chị em sắp vào chiếm lấy không giống như xứ Ai-cập, nơi anh chị em đã từ bỏ ra đi, nơi anh chị em đã gieo giống rồi dùng chân đạp máy dẫn nước vào tưới như tưới một vườn rau. 11 Nhưng xứ mà anh chị em sắp vào chiếm lấy là một xứ núi đồi và thung lũng, được tưới[a] nhờ mưa từ trời. 12 Ðó là xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chăm sóc. Mắt Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, luôn đoái xem nó từ đầu năm đến cuối năm.

13 Vậy nếu anh chị em[b] cẩn thận vâng giữ mọi điều răn của Ngài[c] mà tôi[d] truyền cho anh chị em ngày nay, tức yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và thờ phượng Ngài hết lòng và hết linh hồn mình, 14 Ngài sẽ ban mưa xuống trên xứ của anh chị em đúng các mùa, tức mưa đầu mùa thu và mưa cuối mùa xuân, để anh chị em có thể thu hoạch hoa màu, rượu, và dầu. 15 Ngài cũng sẽ ban cỏ xanh trên các cánh đồng cho các đàn súc vật của anh chị em, rồi anh chị em sẽ ăn và được no nê.

16 Anh chị em hãy coi chừng, kẻo sẽ bị dụ dỗ mà thay lòng đổi dạ, lìa bỏ Chúa, mà phục vụ và thờ lạy các thần khác. 17 Vì nếu anh chị em làm như thế, cơn giận của Chúa ắt sẽ nổi phừng lên nghịch lại anh chị em. Ngài sẽ đóng cửa trời lại và sẽ không có mưa, đất sẽ không thể sinh sản hoa màu, và anh chị em sẽ sớm bị chết mất trong xứ vốn tốt tươi màu mỡ mà Chúa ban cho anh chị em.

18 Những lời tôi nói đây, xin anh chị em hãy ghi lòng tạc dạ.[e] Hãy buộc chúng như một dấu hiệu đeo nơi tay anh chị em và như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. 19 Hãy dạy chúng cho con cháu anh chị em. Hãy nói về chúng lúc anh chị em ở nhà hay khi đi đường, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. 20 Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em, 21 để hễ bao lâu còn trời ở trên đất thì những ngày của đời anh chị em và đời các con cháu anh chị em sẽ cứ gia tăng trong xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã thề ban cho tổ tiên anh chị em bấy lâu.

22 Nếu anh chị em hết lòng vâng giữ toàn bộ điều răn mà tôi truyền cho anh chị em, yêu kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bước đi trong mọi đường lối Ngài, và bám chặt lấy Ngài, 23 thì Chúa sẽ đuổi tất cả các dân tộc kia bỏ đi trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy những nước lớn hơn và mạnh hơn anh chị em. 24 Phàm nơi nào bàn chân của anh chị em đạp đến sẽ thuộc về anh chị em. Lãnh thổ của anh chị em sẽ kéo dài từ đồng hoang đến Li-băng và từ Sông Cả, tức Sông Ơ-phơ-rát, đến biển ở phía tây. 25 Không ai có thể chống nổi anh chị em. Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ giáng sợ hãi và kinh hoàng về anh chị em xuống mọi xứ anh chị em sẽ đặt chân đến, như Ngài đã hứa với anh chị em.

26 Nầy ngày nay tôi đặt trước mặt anh chị em phước hạnh và nguyền rủa. 27 Phước hạnh, nếu anh chị em vâng giữ các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay. 28 Nguyền rủa, nếu anh chị em bất tuân các điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, xây bỏ đường lối mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, để đi theo các thần khác, tức các thần anh chị em không biết.

29 Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em vào xứ mà anh chị em sắp vào chiếm lấy, anh chị em hãy công bố những lời phước hạnh từ trên Núi Ghê-ri-xim và những lời nguyền rủa từ trên Núi Ê-banh. 30 Há chẳng phải các núi ấy ở bên kia Sông Giô-đanh, bên con đường đi về hướng tây, trong đất của dân Ca-na-an, tức dân sống trong miền A-ra-ba, đối ngang Ghinh-ganh, gần đám sồi của Mam-rê hay sao?

31 Khi anh chị em đi qua Sông Giô-đanh để vào chiếm xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, và khi anh chị em đã chiếm được xứ ấy và ở trong đó rồi, 32 anh chị em hãy hết lòng vâng giữ mọi luật lệ và mạng lịnh mà tôi đặt trước mặt anh chị em ngày nay.

Footnotes

  1. Phục Truyền Luật Lệ 11:11 nt: uống
  2. Phục Truyền Luật Lệ 11:13 nt: ngươi
  3. Phục Truyền Luật Lệ 11:13 nt: Ta
  4. Phục Truyền Luật Lệ 11:13 nt: 11:13-15 danh xưng đại danh từ thay đổi (Ta với ngươi)
  5. Phục Truyền Luật Lệ 11:18 nt: đặt vào lòng mình và vào linh hồn mình