A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

14  Visa kvinnor[a]

        bygger upp hemmet,
    dårskapen river det
        med egna händer.

Den som vördar Herren lever ärligt,
    den som föraktar honom
        går krokiga vägar.

I dårens mun är högmodets käpp,
    men de visa bevaras
        genom sina läppar.

Utan dragdjur blir krubban tom,
    men oxars kraft ger riklig skörd.

Ett sant vittne ljuger inte,
    ett falskt vittne främjar lögn.

Hånaren söker vishet
        men finner ingen,
    men för den kloke
        kommer kunskapen lätt.

Håll dig borta från dåren,
    du finner aldrig förstånd
        på hans läppar.

Den klokes vishet
        gör att han förstår sin väg,
    men dårars oförnuft bedrar.

Dårarna hånar skuldoffret[b],
    men bland de ärliga finns nåd.

10 Hjärtat känner sin egen sorg,
    en främling kan inte
        dela dess glädje.

11  De gudlösas hus raseras,
    de ärligas boning blomstrar.

12  En väg kan verka rätt
        för en människa,
    men till slut leda till döden.

13  Även under skratt
        kan hjärtat värka,
    och glädje kan sluta i sorg.

14 Den avfällige mättas
        av sina egna vägar,
    och en god man håller sig borta
        från honom.[c]

15 Den okunnige tror varje ord,
    den kloke ger akt på sina steg.

16  Den vise fruktar och skyr det onda,
    dåren är övermodig och sorglös.

17  En otålig man begår dumheter,
    en som gör onda planer
        blir hatad.[d]

18 De okunniga ärver dårskap,
    de kloka blir krönta med kunskap.

19  Onda måste buga sig för goda,
    gudlösa vid den rättfärdiges portar.

20  Den fattige blir avskydd
        även av sina närmaste,
    men den rike har många vänner.

21  Den som föraktar sin nästa syndar,
    lycklig är den som förbarmar sig
        över de betryckta.

22  De som tänker ut ont far vilse,
    de som tänker ut gott
        får nåd och sanning.

23  Av all möda kommer någon vinst,
    tomt prat leder till fattigdom.

24 De visas krona är deras rikedom,
    dårarnas dumhet är dumhet.

25  Ett sant vittne räddar liv,
    den som främjar lögn bedrar.

26  Den som vördar Herren
        har ett tryggt fäste,
    hans barn får där en tillflykt.

27  Vördnad för Herren
        är en källa till liv,
    en hjälp att undgå dödens snaror.

28 Talrik skara är kungens ära,
    brist på folk blir furstens fördärv.

29  Den som är tålmodig
        har gott förstånd,
    den som är otålig går långt
        i dårskap.

30 Sinnesro ger kroppen liv,
    avund är röta i benen.

31  Den som förtrycker den fattige
        smädar hans Skapare,
    den som förbarmar sig
        över de behövande ärar honom.

32  Den gudlöse kommer på fall
        genom sin ondska,
    den rättfärdige har en tillflykt
        vid sin död[e].

33 I den klokes hjärta bor visheten,
    bland dårarna blir den uppenbar[f].

34 Rättfärdighet upphöjer ett folk,
    men synd är folkens vanära.

35  En förståndig tjänare
        vinner kungens välvilja,
    den som handlar skamligt
        drabbas av hans vrede.

Footnotes:

  1. 14:1 Visa kvinnor   Annan översättning: ”Kvinnors vishet”. Jfr kap 9.
  2. 14:9 skuldoffret   Skulle rena från skuld och återupprätta gemenskap. Se 3 Mos 6, Jes 53:10.
  3. 14:14 håller sig borta från honom   Annan översättning: ”av sina”.
  4. 14:17 en som gör onda planer blir hatad   Andra handskrifter (Septuaginta): ”en klok man står ut”.
  5. 14:32 vid sin död   Andra handskrifter (Septuaginta): ”i sin hederlighet”.
  6. 14:33 uppenbar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”inte uppenbar”.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Ordspråksboken 14 Nya Levande Bibeln (SVL)

14 En klok kvinna håller ordning i sitt hus och tänker på familjen, medan en oförnuftig kvinna förstör allting.

Den som gör det rätta ärar Herren. Den som syndar föraktar honom.

En dåres högfärd får honom att tala för mycket, men en förståndig människa tänker över vad hon ska säga.

Ett tomt stall förblir rent, men det ger heller ingen inkomst.

Ett sant vittne säger alltid sanningen. Ett falskt vittne har bara lögner att komma med.

En gycklare hittar aldrig den vishet han säger att han söker, men den förnuftige har ingen svårighet att finna den.

Om du vill ha råd ska du hålla dig borta från dårarna.

Den kloke kan urskilja den rätta vägen, men en dåre bedrar sig själv.

Dårarna har det gemensamt att de är likgiltiga inför synden. Över de gudfruktiga däremot vilar Guds välbehag.

10 Du kan inte dela dina innersta känslor med någon, både i den största glädje och i djupaste förtvivlan är du totalt ensam.

11 Den ogudaktiges hus kommer att rivas ner, men den gudfruktiges kommer att blomstra.

12 Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.

13 Skrattet kan inte dölja ett sorgset hjärta. När skrattet tar slut finns sorgen kvar.

14 Den som inte vill veta av Gud tycker allt är tråkigt. Den gudfruktiges liv däremot är spännande och rikt.

15 Bara den tanklöse tror allt han får höra! Den förståndige undersöker allt för att se vart det leder.

16 En vis man är försiktig och undviker faror. En dåre går rakt fram med stor självsäkerhet.

17 Den som har ett häftigt temperament gör många dumheter, och den som är listig blir hatad.

18 En oförståndig människa kan bara visa upp sin okunnighet, men en klok människa vinner anseende genom sitt kunnande.

19 Ogudaktiga människor ska få buga sig för de gudfruktiga och tjäna dem.

20 Till och med de fattigas egna grannar föraktar dem, medan de rika har många vänner.

21 Den som föraktar sina medmänniskor syndar. Lyckliga är de som känner medlidande med dem.

22 De som planerar ondska far vilse och går förlorade, men de som planerar det som är gott blir ansedda och respekterade.

23 Arbete ger välstånd, men tomt och meningslöst prat ger fattigdom!

24 Visa män lovordas för sin vishet, medan dårar blir föraktade för sin tanklöshet.

25 Ett vittne som berättar sanningen räddar oskyldiga människor från att dömas till döden, men ett falskt vittne är en förrädare.

26 Gudsfruktan gör att en människa kan känna sig trygg. Också hennes barn får växa upp i trygghet.

27 Den som fruktar Herren har funnit livets källa, och undviker många dödliga faror.

28 Ett stort och mäktigt folk är en kungs ära, men utan det är han ingenting.

29 En förståndig man kan behärska sitt temperament. Han vet att vrede bara orsakar misstag.

30 Den som är lugn och sansad, lever ett sunt liv. Avundsjuka däremot är som cancer.

31 De som förtrycker de fattiga förolämpar Gud, som skapade dem. Att hjälpa de fattiga är att ära Gud.

32 De gudfruktiga är trygga in i döden, men de ogudaktiga går under på grund av sin ondska.

33 Förnuftiga människor kännetecknas av vishet, till och med dårarna måste erkänna det.

34 Ett folk blir starkt av att följa Guds lagar, men synd är en skamfläck för vilket folk som helst.

35 En kung gläder sig över tjänare som vet vad de gör. Däremot straffar han dem som ställer till svårigheter.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes