22 Donn wees dee Enjel mie en Fluss met laewendjet Wota, soo kloa aus Kristal, daut fonn Gott en daut Laum sien Troon kjeem.

Medd enn dee Gaus en aun jiede Sied fonn daen Fluss wea dee Laewesboom dee twalf sorte Frucht brinjt, no jieda Moonat brinjt daut siene Frucht, en dee Blaede fonn daen Boom sent fa dee Natsjoone aeare Jesuntheit.

En doa woat kjeen Fedaume meeha senne. En Gott en daut Laum sien Troon woat doa benne senne, en siene Deena woare am deene,

en see woare sien Jesecht seene, en sien Nome woat opp aeare Stearns senne.

En doa woat kjeene Nacht senne, en dee woare nich Laumpelicht brucke, oda Licht fonne Sonn, dan de Herr Gott selfst woat an Licht jaewe, en dee woare fonn Eewichkjeit to Eewichkjeit rejeare.

Hee saed to mie: "Dise Wead sent jewess en woa; en dee Profeete Jeist aea Herr en Gott haft sien Enjel jeschekjt siene Deena dise Dinje to wiese dee em korte paseare woare.

En kjikj! ekj sie bottem kome! Jesaeajent es dee, dee dise profeetische Wead helt."

En ekj, Jehaun, sie dee, dee dise Dinje head en sach. Aus ekj dit aules head en sach, foll ekj fer daem Enjel siene Feet han dee mie dit aules wees, am auntobaede.

En hee saed to mie: "See daut du daut nich deist, dan ekj sie dien Metkjnacht, uk diene Breeda dee Profeete, en dee, dee de Wead enn dit Buak hoole."

10 Hee saed to mie: "Doo dise Profeete Wead enn dit Buak nich fesaeajle, dan de Tiet es jekome.

11 Waea onnjerajcht es, lot am bie Onnjerajchtichkjeit bliewe, waea onnrein es, lot am bie onnreinet bliewe, oba waea enn Jerachtichkjeit laeft, lot am bie Jerajchtichkjeit bliewe, en waea Heilich es, lot am fa emma Heilich senne.

12 Kjikj! ekj kom boolt, en mien Loon ha ekj met, en jiedrem doano to jaewe aus sien Woakj es jewast.

13 Ekj sie daut A en daut O, dee Easchta en dee Latsta, dee Aunfank en daut Enj.

14 Jesaeajent sent dee, dee aeare Kjleeda rein jewosche ha, daut see daut Rajcht ha to daen Laewesboom, en derch dee Puate enn dee Staut enenn gone kjenne.

15 Bute sent dee Hunj en dee Tsaubra, en Huara, en dee Merda, en dee Jetsedeene, en aule dee Laeajes moake en leef ha."

16 "Ekj, Jesus, schekjt junt mien Enjel aul dise Dinje to Zeije enne Jemeente. Ekj sie dee Wartel en daut Jeschlajcht fonn Doft, dee kloare Morjestearn."

17 En dee Jeist en dee Brut saje: "Komm!" En waea daut heat, lot am saje: "Komm!" En waem darscht, lot am kome, en waeaemma wel, lot am kome en daut Laeweswota emmsonst naeme.

18 Ekj zeij aule dee dise Profitseiwead heare: wan irjent waea waut toolaje woat to dise Wead, dan woat Gott am dee Ploag too laje dee enn dit Buak jeschraewe sent; en wan irjent waea fonn dee Wead enn dit Buak wajch naeme woat, dan woat Gott sien Poat fonn daem Laewesboom, en fonn dee heilje Staut wajch naeme.

20 En dee, dee fonn dit Zeichness jeft, sajcht: "Jo! ekj kom boolt, Amen." Komm, Herr Jesus!

21 Onns Herr Jesus siene Jnod sie met ju aula!