17 Donn kjeem eena fonn dee Enjel dee de saewen Komme haud, en raed met mie en saed: "Komm, ekj woa die daut Jerecht wiese aewa dee groote Hua dee opp fael Wotasch set,

met waem dee Kjeenije oppe Ead Huararie jedraewe ha, en sent met aea Huarawien bedrunke jeworde."

En hee druach mie wajch em Jeist no ne Wiltnes. En ekj sach ne Fru opp en schoarlock roodet Tia sette, daut foll Lasta Nomes wea, en saewen Kjap en tean Heana haud.

En dee Fru wea enn purpur en schoarlock aunjekjleet, en utjeputtst met Golt en deare Steena en Parle, en haud en goldnet Kuffel enn aeare Haunt daut foll Aeakeljet, en Onnreinet, en Huararie wea,

en opp aea Stearn wea en Nome jeschraewe, en Jeheemnes: BABIELOON DEE GROOTE, DEE MUTTA AEWA AULE HUARE, EN AUL DAUT AEAKELJET OPPE EAD.

En ekj sach daut dee Fru bedrunke wea met dee Heilje aea Bloot, en daut Bloot fonn Jesus siene Zeij. En ekj wunndad mie seeha aus ekj aea sach.

En dee Enjel saed to mie: "Wuaromm wunndascht du die? Ekj woa die daut Jeheemnes fonn dee Fru saje, en daut Tia daut aea drajcht daut saewen Kjap en tean Heane haft.

Daut Tia daut du sachst wea, en es nich, en es bott doa daut hee fonn dee Aufgrunnt kjemt, en woat enne Fedaumnes enenn gone; en aul dee, dee oppe Ead wone woare sikj fewunndre, daen aeare Nomes nich enn daut Laewesbuak jeschraewe sent fonn aunfank de Welt, wan see daut Tia seene daut wea, en nich es, en nu oba es.

Hia es dee Senn dee Weisheit haft. Dee saewen Kjap sent saewen Boaj, opp dee de Fru set, en doa sent saewen Kjeenije;

10 Fief sent jefolle, eena es, dee aundra es noch nich jekome, en wan hee kjemt, mott he en kortet Stoot bliewe.

11 En daut Tia daut wea, en nich es, dee jrod es dee achta, oba es fonn dee saewen, en jeit enn Fedaumnes enenn.

12 En dee tean Heana dee du sachst, sent tean Kjeenije dee noch nich en Kjeenichrikj jekjraeaje ha, oba kjriehe Follmacht aus Kjeenije met daut Tia fa eene Stunnd.

13 Dise ha een Senn, en jaewe daut Tia aeare Krauft en Follmacht.

14 Dise woare met daut Laum Kjrich moake, en daut Laum woat jewenne, wiel hee Herr es aewe aule Herre, en Kjeenich aewa aule Kjeenije es, en dee, dee met am sent, sent beroope en jewaelt en Tru."

15 En hee saed to mie: "Dee Wotasch dee du sachst, wua dee Hua set, sent Mensche, en Menje fonn Mensche, en Natsjoone, en Sproake.

16 En dee tean Heane dee du sachst, en daut Tia, woare dee Hua hause, en woare aea to Grunnt brinje, en noaktich moake, en woare aea Fleesch aete, en woare aea met Fia febrenne.

17 Dan Gott haft an daut enn aeare Hoate jejaeft sien Wele to doone, en met een Senn aea Kjeenichrikj daut Tia to jaewe, bott Gott siene Wead sulle foadich jebrocht woare.

18 En dee Fru dee du sachst es dee groote Staut dee en Kjeenichrikj haft aewa aule Kjeenije oppe Ead.