Add parallel Print Page Options

Ang mga Dulunan sang Canaan

34 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon magsulod na sila sa Canaan, amo ini ang dulunan sang duta nga ila palanublion:

“Ang dulunan sa bagatnan amo ang kamingawan sang Zin, sa dulunan sang Edom. Magasugod ini sa bagatnan nga bahin sang Patay nga Dagat.[a] Dayon magaliko ini pabagatnan pakadto sa Taklaran sang Akrabim, hasta sa kamingawan sang Zin, kag magapadayon sa bagatnan sang Kadesh Barnea. Dayon magaderetso ini sa Hazar Adar hasta sa Azmon, kag magaliko pakadto sa ililigan sang tubig sang Egipto, kag magatapos sa Dagat sang Mediteraneo.

“Ang dulunan sa nakatundan amo ang Dagat sang Mediteraneo.

“Ang dulunan sa aminhan magahalin sa Mediteraneo pakadto sa Bukid sang Hor, kag halin sa Bukid sang Hor pakadto sa Lebo Hamat. Magapadayon ini sa Zedad hasta sa Zifron kag magatapos sa Hazar Enan.

10 “Ang dulunan sa sidlangan magahalin sa Hazar Enan pakadto sa Shefam. 11 Dayon magadulhog ini pakadto sa Ribla, sa sidlangan dampi sang Ain, kag magapadayon ini sa mga bulobukid sa sidlangan sang Dagat sang Galilea.[b] 12 Dayon magapadulhog ini sa Jordan kag magatapos sa Patay nga Dagat.

“Amo ini ang inyo duta, kag ang iya mga dulunan sa palibot.”

13 Dayon nagsiling si Moises sa mga Israelinhon, “Partidahon ninyo ini nga duta bilang palanublion ninyo paagi sa paggabot-gabot. Nagsiling ang Ginoo nga ihatag ini sa siyam kag tunga nga tribo, 14-15 kay ang tribo ni Reuben, ni Gad, kag ang katunga sang tribo ni Manase nakabaton na sang ila palanublion sa sidlangan dampi sang Jordan malapit sa Jerico.”

16 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 17 “Si Eleazar nga pari kag si Josue nga anak ni Nun amo ang magapartida sang duta para sa mga tawo. 18 Kag magpili ka sang isa ka pangulo sa kada tribo sa pagbulig sa ila sa pagpartida sang duta.” 19-28 Amo ini ang mga ngalan sang mga ginpili:

Tribo Pangulo
JudaCaleb nga anak ni Jefune
SimeonShemuel nga anak ni Amihud
BenjaminElidad nga anak ni Kislon
DanBuki nga anak ni Jogli
Manase nga anak ni JoseHaniel nga anak ni Efod
Efraim nga anak ni JoseKemuel nga anak ni Shiftan
ZebulunElizafan nga anak ni Parnac
IsacarPaltiel nga anak ni Azan
AsherAhihud nga anak ni Shelomi
NaftaliPedahel nga anak ni Amihud

29 Sila ang mga ginpili sang Ginoo sa pagbulig partida sang duta sang Canaan bilang palanublion sang mga Israelinhon.

Footnotes

  1. 34:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, maasin gid nga dagat. Amo man sa bersikulo 12.
  2. 34:11 Galilea: sa Hebreo, Kineret.

Boundaries of Canaan

34 The Lord said to Moses, “Command the Israelites and say to them: ‘When you enter Canaan,(A) the land that will be allotted to you as an inheritance(B) is to have these boundaries:(C)

“‘Your southern side will include some of the Desert of Zin(D) along the border of Edom. Your southern boundary will start in the east from the southern end of the Dead Sea,(E) cross south of Scorpion Pass,(F) continue on to Zin and go south of Kadesh Barnea.(G) Then it will go to Hazar Addar and over to Azmon,(H) where it will turn, join the Wadi of Egypt(I) and end at the Mediterranean Sea.

“‘Your western boundary will be the coast of the Mediterranean Sea.(J) This will be your boundary on the west.(K)

“‘For your northern boundary,(L) run a line from the Mediterranean Sea to Mount Hor(M) and from Mount Hor to Lebo Hamath.(N) Then the boundary will go to Zedad, continue to Ziphron and end at Hazar Enan. This will be your boundary on the north.

10 “‘For your eastern boundary,(O) run a line from Hazar Enan to Shepham. 11 The boundary will go down from Shepham to Riblah(P) on the east side of Ain(Q) and continue along the slopes east of the Sea of Galilee.[a](R) 12 Then the boundary will go down along the Jordan and end at the Dead Sea.

“‘This will be your land, with its boundaries on every side.’”

13 Moses commanded the Israelites: “Assign this land by lot(S) as an inheritance.(T) The Lord has ordered that it be given to the nine and a half tribes, 14 because the families of the tribe of Reuben, the tribe of Gad and the half-tribe of Manasseh have received their inheritance.(U) 15 These two and a half tribes have received their inheritance east of the Jordan across from Jericho, toward the sunrise.”

16 The Lord said to Moses, 17 “These are the names of the men who are to assign the land for you as an inheritance: Eleazar the priest and Joshua(V) son of Nun. 18 And appoint one leader from each tribe to help(W) assign the land.(X) 19 These are their names:(Y)

Caleb(Z) son of Jephunneh,

from the tribe of Judah;(AA)

20 Shemuel son of Ammihud,

from the tribe of Simeon;(AB)

21 Elidad son of Kislon,

from the tribe of Benjamin;(AC)

22 Bukki son of Jogli,

the leader from the tribe of Dan;

23 Hanniel son of Ephod,

the leader from the tribe of Manasseh(AD) son of Joseph;

24 Kemuel son of Shiphtan,

the leader from the tribe of Ephraim(AE) son of Joseph;

25 Elizaphan son of Parnak,

the leader from the tribe of Zebulun;(AF)

26 Paltiel son of Azzan,

the leader from the tribe of Issachar;

27 Ahihud son of Shelomi,

the leader from the tribe of Asher;(AG)

28 Pedahel son of Ammihud,

the leader from the tribe of Naphtali.”

29 These are the men the Lord commanded to assign the inheritance to the Israelites in the land of Canaan.(AH)

Footnotes

  1. Numbers 34:11 Hebrew Kinnereth

34 And the Lord spake unto Moses, saying,

Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:)

Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:

And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadeshbarnea, and shall go on to Hazaraddar, and pass on to Azmon:

And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.

And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.

And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:

From mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:

And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazarenan: this shall be your north border.

10 And ye shall point out your east border from Hazarenan to Shepham:

11 And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:

12 And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.

13 And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the Lord commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:

14 For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:

15 The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising.

16 And the Lord spake unto Moses, saying,

17 These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.

18 And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.

19 And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.

20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.

21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.

22 And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.

23 The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.

24 And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.

25 And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.

26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.

27 And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.

28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.

29 These are they whom the Lord commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.