Add parallel Print Page Options

Ang mga Lugar nga Ginpang-agyan sang mga Israelinhon halin sa Egipto Pakadto sa Moab

33 Amo ini ang mga lugar nga ginpang-agyan sang mga Israelinhon sang naghalin ang ila mga tribo sa Egipto, sa idalom sang pagpanguna ni Moises kag ni Aaron. Suno sa sugo sang Ginoo, ginlista ni Moises ang ila ginpang-agyan nga mga lugar halin sa ila ginhalinan. Naghalin sila sa Rameses sang ika-15 nga adlaw sang nahauna nga bulan pagkatapos sang hitabo nga amo ang ginsuguran sang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Naghalin sila nga may kaisog samtang nagatan-aw ang mga Egiptohanon nga nagalubong sang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki nga ginpamatay sang Ginoo tungod sa iya paghukom sa ila mga dios-dios.

Halin sa Rameses, nagkampo sila sa Sucot.

Halin sa Sucot, nagkampo sila sa Etam, sa higad sang kamingawan.

Halin sa Etam, nagbalik sila pakadto sa Pi Hahirot nga ara sa sidlangan sang Baal Zefon, kag nagkampo sila malapit sa Migdol.

Halin sa Pi Hahirot, nagtabok sila sa dagat kag nagpakadto sa kamingawan. Naglakat sila sa sulod sang tatlo ka adlaw sa kamingawan sang Etam, kag nagkampo sila sa Mara. Halin sa Mara, nagkampo sila sa Elim, nga sa diin may dose ka tuburan kag 70 ka kahoy nga palma.

10 Halin sa Elim, nagkampo sila sa higad sang Mapula nga Dagat. 11 Halin sa Mapula nga Dagat, nagkampo sila sa kamingawan sang Sin.

12 Halin sa kamingawan sang Sin, nagkampo sila sa Dofka.

13 Halin sa Dofka, nagkampo sila sa Alush.

14 Halin sa Alush, nagkampo sila sa Refidim, nga sa diin wala sing tubig nga mainom ang mga tawo.

15 Halin sa Refidim, nagkampo sila sa kamingawan sang Sinai.

16-36 Amo pa gid ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan sang nagpanglakaton sila halin sa kamingawan sang Sinai pakadto sa Kadesh sa kamingawan sang Zin: Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma, Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Bukid sang Shefer, Harada, Makhelot, Tahat, Tera, Mitca, Hashmona, Moserot, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, kag hasta nga nakaabot sila sa Kadesh sa kamingawan sang Zin.

37 Halin sa Kadesh, nagkampo sila sa Bukid sang Hor, sa dulunan sang duta sang Edom. 38-39 Sa mando sang Ginoo nagsaka si Aaron nga pari sa Bukid sang Hor, kag didto siya napatay sa edad nga 123 ka tuig. Natabo ato sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-40 nga tuig halin sang paghalin sang mga Israelinhon sa Egipto.

40 Sadto nga tion, ang Canaanhon nga hari sang Arad, nga nagaestar sa Negev nga sakop sang Canaan, nakabalita nga nagapadulong ang katawhan sang Israel.[a]

41-48 Halin sa Bukid sang Hor, nagpadayon ang mga Israelinhon sa ila pagpanglakaton. Amo ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim, nga ara sa dulunan sang Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, sa mga bukid sang Abarim nga malapit sa Nebo, kag hasta nga nakaabot sila sa kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan malapit sa Jerico. 49 Nagkampo sila didto sa higad sang Jordan halin sa Bet Jeshimot hasta sa Abel Shitim, nga sakop gihapon sang kapatagan sang Moab. 50 Kag samtang nagakampo sila didto sa kapatagan sang Moab, sa higad sang Jordan malapit sa Jerico, nagsiling ang Ginoo kay Moises, 51 “Silinga ang mga Israelinhon nga kon magtabok sila sa Suba sang Jordan pakadto sa Canaan, 52 palayason nila ang tanan nga pumuluyo didto kag panggub-on ang tanan nila nga mga dios-dios nga hinimo halin sa mga bato kag metal, kag ang tanan nila nga simbahan sa mataas nga mga lugar. 53 Panag-iyahan ninyo ang amo nga duta kag didto kamo mag-estar, kay ginahatag ko ini sa inyo. 54 Partidahon ninyo ang duta paagi sa paggabot-gabot, suno sa kadamuon sang kada tribo. Ang tribo nga madamo partihi sing dako, kag ang tribo nga diutay partihi sing gamay. Ang bisan ano nga ila magabutan amo na gid ina ang ila bahin. Sa sini nga paagi mapartida ang duta suno sa kada tribo.

55 “Pero kon indi gani ninyo pagpalayason ang mga pumuluyo didto, ang mga mabilin sa ila mangin sablag sa inyo nga pareho sa puling sa inyo mga mata kag mga tunok sa inyo mga kilid. Magahatag sila sang kagamo sa inyo pag-estar didto. 56 Kag himuon ko sa inyo ang silot nga himuon ko sa ila.”

Footnotes

  1. 33:40 Tan-awa ang 21:1-3.

Stages in Israel’s Journey

33 Here are the stages in the journey(A) of the Israelites when they came out of Egypt(B) by divisions under the leadership of Moses and Aaron.(C) At the Lord’s command Moses recorded(D) the stages in their journey(E). This is their journey by stages:

The Israelites set out(F) from Rameses(G) on the fifteenth day of the first month, the day after the Passover.(H) They marched out defiantly(I) in full view of all the Egyptians, who were burying all their firstborn,(J) whom the Lord had struck down among them; for the Lord had brought judgment(K) on their gods.(L)

The Israelites left Rameses and camped at Sukkoth.(M)

They left Sukkoth and camped at Etham, on the edge of the desert.(N)

They left Etham, turned back to Pi Hahiroth, to the east of Baal Zephon,(O) and camped near Migdol.(P)

They left Pi Hahiroth[a](Q) and passed through the sea(R) into the desert, and when they had traveled for three days in the Desert of Etham, they camped at Marah.(S)

They left Marah and went to Elim, where there were twelve springs and seventy palm trees, and they camped(T) there.

10 They left Elim(U) and camped by the Red Sea.[b]

11 They left the Red Sea and camped in the Desert of Sin.(V)

12 They left the Desert of Sin and camped at Dophkah.

13 They left Dophkah and camped at Alush.

14 They left Alush and camped at Rephidim, where there was no water for the people to drink.(W)

15 They left Rephidim(X) and camped in the Desert of Sinai.(Y)

16 They left the Desert of Sinai and camped at Kibroth Hattaavah.(Z)

17 They left Kibroth Hattaavah and camped at Hazeroth.(AA)

18 They left Hazeroth and camped at Rithmah.

19 They left Rithmah and camped at Rimmon Perez.

20 They left Rimmon Perez and camped at Libnah.(AB)

21 They left Libnah and camped at Rissah.

22 They left Rissah and camped at Kehelathah.

23 They left Kehelathah and camped at Mount Shepher.

24 They left Mount Shepher and camped at Haradah.

25 They left Haradah and camped at Makheloth.

26 They left Makheloth and camped at Tahath.

27 They left Tahath and camped at Terah.

28 They left Terah and camped at Mithkah.

29 They left Mithkah and camped at Hashmonah.

30 They left Hashmonah and camped at Moseroth.(AC)

31 They left Moseroth and camped at Bene Jaakan.(AD)

32 They left Bene Jaakan and camped at Hor Haggidgad.

33 They left Hor Haggidgad and camped at Jotbathah.(AE)

34 They left Jotbathah and camped at Abronah.

35 They left Abronah and camped at Ezion Geber.(AF)

36 They left Ezion Geber and camped at Kadesh, in the Desert of Zin.(AG)

37 They left Kadesh and camped at Mount Hor,(AH) on the border of Edom.(AI) 38 At the Lord’s command Aaron the priest went up Mount Hor, where he died(AJ) on the first day of the fifth month of the fortieth year(AK) after the Israelites came out of Egypt.(AL) 39 Aaron was a hundred and twenty-three years old when he died on Mount Hor.

40 The Canaanite king(AM) of Arad,(AN) who lived in the Negev(AO) of Canaan, heard that the Israelites were coming.

41 They left Mount Hor and camped at Zalmonah.

42 They left Zalmonah and camped at Punon.

43 They left Punon and camped at Oboth.(AP)

44 They left Oboth and camped at Iye Abarim, on the border of Moab.(AQ)

45 They left Iye Abarim and camped at Dibon Gad.

46 They left Dibon Gad and camped at Almon Diblathaim.

47 They left Almon Diblathaim and camped in the mountains of Abarim,(AR) near Nebo.(AS)

48 They left the mountains of Abarim(AT) and camped on the plains of Moab(AU) by the Jordan(AV) across from Jericho.(AW) 49 There on the plains of Moab they camped along the Jordan from Beth Jeshimoth(AX) to Abel Shittim.(AY)

50 On the plains of Moab by the Jordan across from Jericho(AZ) the Lord said to Moses, 51 “Speak to the Israelites and say to them: ‘When you cross the Jordan into Canaan,(BA) 52 drive out all the inhabitants of the land before you. Destroy all their carved images and their cast idols, and demolish all their high places.(BB) 53 Take possession of the land and settle in it, for I have given you the land to possess.(BC) 54 Distribute the land by lot,(BD) according to your clans.(BE) To a larger group give a larger inheritance, and to a smaller group a smaller one.(BF) Whatever falls to them by lot will be theirs. Distribute it according to your ancestral tribes.(BG)

55 “‘But if you do not drive out the inhabitants of the land, those you allow to remain will become barbs in your eyes and thorns(BH) in your sides. They will give you trouble in the land where you will live. 56 And then I will do to you what I plan to do to them.(BI)’”

Footnotes

  1. Numbers 33:8 Many manuscripts of the Masoretic Text, Samaritan Pentateuch and Vulgate; most manuscripts of the Masoretic Text left from before Hahiroth
  2. Numbers 33:10 Or the Sea of Reeds; also in verse 11