Add parallel Print Page Options

Mga Pagsulundan Parte sa mga Halad

15 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon: “Kon mag-abot na kamo sa duta nga ihatag ko sa inyo nga inyo estaran, maghalad kamo sa akon sang mga halad nga halin sa inyo mga kasapatan. Maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog, mga halad sa pagtuman sang isa ka panaad, mga halad nga kinabubut-on, ukon mga halad sa tion sang mga piesta. Ang kahamot sang sini nga mga halad nga paagi sa kalayo[a] makapalipay sa akon. 4-5 Ang maghalad sang bataon nga karnero bilang halad nga ginasunog para sa akon maghalad man sang halad nga regalo. Ini nga halad nga regalo dapat duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang isa ka litro nga mantika. Kag updan pa gid ini sang halad nga ilimnon nga isa ka litro nga bino. Kon gulang nga karnero ang ihalad, updan ini sang halad nga regalo nga apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang isa kag tunga ka litro nga mantika. Kag updan pa gid ini sang halad nga ilimnon nga isa kag tunga ka litro nga bino. Ang kahamot sini nga halad makapalipay sa akon.

“Ang maghalad sang torite nga baka bilang halad nga ginasunog ukon halad sa pagtuman sang isa ka panaad, ukon halad nga para sa maayo nga relasyon, kinahanglan maghalad man sang halad nga regalo nga anom ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang duha ka litro nga mantika. 10 Kag updan pa gid ini sang halad nga ilimnon nga duha ka litro nga bino. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa akon. 11 Amo ina ang inyo himuon kon maghalad kamo sang isa ka turo nga baka ukon gulang nga karnero nga lalaki ukon bataon nga karnero ukon kanding. 12 Himua ninyo ina sa kada sapat nga inyo ihalad.

13 “Ang tanan nga tumandok nga mga Israelinhon nga maghalad sang mga halad nga paagi sa kalayo bilang mahamot nga halad nga makapalipay sa akon dapat magsunod sa sina nga mga pagsulundan. 14 Kon ang mga indi Israelinhon nga magaestar upod sa inyo, permanente man ukon indi, gusto maghalad sang halad nga paagi sa kalayo bilang mahamot nga halad nga makapalipay sa akon, dapat magsunod man sila sa sina nga mga pagsulundan. 15 Kamo nga mga Israelinhon kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo pareho lang sa akon atubangan kag pareho lang nga kasuguan ang tumanon ninyo. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. 16 Huo, pareho lang nga mga sugo kag mga pagsulundan ang tumanon ninyo kag sang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo.”

17 Ginsugo pa gid sang Ginoo si Moises 18 nga ihambal ini sa mga Israelinhon: “Kon mag-abot na kamo sa duta nga ihatag ko sa inyo, 19 makakaon kamo sang mga produkto sini. Pero dapat magpain kamo sang iban sini para ihalad sa akon. 20 Maghalad kamo sang tinapay halin sa harina nga una ninyo nga gin-galing, pareho sang inyo ginahimo sa una nga patubas sang inyo trigo halin sa linasan. 21 Ini nga halad halin sa harina nga una ninyo nga gin-galing ihalad ninyo sa akon hasta san-o.

22 “Pero halimbawa nalapas ninyo nga indi hungod ang isa sa sini nga mga sugo nga ginhatag ko kay Moises. 23 Ini nga mga sugo nga ginhatag ko sa inyo paagi kay Moises dapat tumanon ninyo halin sang adlaw nga ginhatag ko ini hasta sa palaabuton. 24 Kon indi hungod ang paglapas ninyo sini, kag wala kahibalo ang katilingban nga nakalapas kamo, maghalad ang bug-os nga katilingban sang isa ka torite nga baka bilang halad nga ginasunog. Halad ini nga ang iya kahamot makapalipay sa akon. Iupod man ninyo ang mga ginakinahanglan nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon kag isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo. 25 Ihalad ini sang pari agod matubos ang bug-os nga katilingban sa ila sala. Patawaron ko sila kay indi man ato hungod, kag nagdala man sila sa akon sang halad nga paagi sa kalayo kag sang halad sa pagpakatinlo. 26 Huo, patawaron ko ang bug-os nga katilingban sang Israel, pati ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila, kay ang tanan nadalahig sa amo nga sala nga indi hungod.

27 “Pero kon isa lang ka tawo ang nakasala nga indi hungod, magdala siya sang isa ka babayi nga kanding nga isa ka tuig bilang halad sa pagpakatinlo. 28 Ihalad ini sang pari sa akon presensya agod matubos siya sa iya sala nga indi hungod, kag dayon patawaron ko siya. 29 Isa lang ka pagsulundan para sa tanan nga nakasala nga indi hungod, tumandok man siya nga Israelinhon ukon indi Israelinhon.

30 “Pero ang bisan sin-o nga nagapakasala sing hungod, tumandok man siya nga Israelinhon ukon indi Israelinhon, nagapasipala sa akon. Kag ina nga tawo kinahanglan indi na pagkabigon nga sakop ninyo. 31 Tungod kay ginsikway niya ang akon pulong kag ginlapas ang akon sugo. Indi gid ninyo siya pagkabigon nga sakop ninyo. Magapanabat siya sa iya nga sala.”

Ang Silot sa Indi Pagtuman sa Adlaw nga Inugpahuway

32 Samtang didto sa kamingawan ang mga Israelinhon, may nakita sila nga tawo nga nagapangahoy sang Adlaw nga Inugpahuway. 33 Gindala siya sang mga tawo nga nakakita sa iya kay Moises kag kay Aaron kag sa bug-os nga katilingban. 34 Ginpriso nila siya, kay wala sila nakasiguro kon ano ang dapat nga himuon sa iya. 35 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Kinahanglan nga patyon ang amo nga tawo; batuhon siya sang bug-os nga katilingban sa guwa sang kampo.” 36 Gani gindala siya sang bug-os nga katilingban sa guwa sang kampo kag ginbato hasta nga napatay, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Gaway-gaway sa Bayo sang mga Israelinhon

37 Ginsugo pa gid sang Ginoo si Moises 38 nga ihambal ini sa mga Israelinhon: “Maghimo kamo sang mga gaway-gaway sa punta sang inyo mga bayo kag butangan ninyo ini sang higot nga asol. Kinahanglan nga sundon ninyo ini hasta san-o. 39 Ang ini nga mga gaway-gaway magapadumdom sa inyo sang tanan ko nga mga sugo agod tumanon ninyo ini kag indi ang inyo lang gusto nga himuon. 40 Paagi sa sini nga mga gaway-gaway dumdumon ninyo ang pagtuman sang tanan ko nga sugo, kag mangin akon kamo. 41 Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto agod mangin inyo Dios. Huo, ako ang Ginoo nga inyo Dios.”

Footnotes

  1. 15:3 halad nga paagi sa kalayo: Indi mapat-od ang kahulugan sang Hebreo sini. Pero makita sa Biblia nga ginagamit ini nga pulong para sa nagkalain-lain nga klase sang mga halad. Ginatawag man ini nga “pagkaon sang Dios” sa Lev. 21:6, 21; Num. 28:2. Amo ina nga gin-translate ini sang iban nga “halad nga pagkaon.”