Add parallel Print Page Options

Ang mga Espiya(A)

13 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magpadala ka sang mga tawo sa pagpang-espiya sa Canaan—ang duta nga ihatag ko sa inyo nga mga Israelinhon. Ang mga tawo nga imo ipadala mga pangulo sang kada tribo sang Israel.” Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo. Halin didto sa kamingawan sang Paran ginpadala niya sa Canaan ang mga pangulo sang mga Israelinhon. 4-15 Amo ini ang ila mga tribo kag ang ila mga ngalan:

Tribo Pangulo
ReubenShamua nga anak ni Zacur
SimeonShafat nga anak ni Hori
JudaCaleb nga anak ni Jefune
IsacarIgal nga anak ni Jose
EfraimHoseas nga anak ni Nun
BenjaminPalti nga anak ni Rafu
ZebulunGadiel nga anak ni Sodi
Manase nga anak ni JoseGadi nga anak ni Susi
DanAmiel nga anak ni Gemali
AsherShetur nga anak ni Micael
NaftaliNabi nga anak ni Vofsi
GadGeuel nga anak ni Maki

16 Sila ang mga tawo nga ginpadala ni Moises sa pagpang-espiya sa Canaan. (Gin-ilisan ni Moises ang ngalan ni Hoseas nga anak ni Nun nga Josue.)

17 Antes sila ginpalakat ni Moises sa pagpang-espiya sa Canaan, nagsiling siya sa ila, “Maglakat kamo paaminhan kag magkadto sa Negev,[a] kag magderetso sa kabukiran. 18 Tan-awa ninyo kon ano ang hitsura sang duta, kag kon bala ang mga tawo didto makusog ukon maluya, kag kon madamo sila ukon diutay lang. 19 Tan-awa ninyo kon ano nga klase sang duta ang ila ginapuy-an, kon bala maayo ukon indi. Tan-awa ninyo ang ila mga banwa kon bala napalibutan sang pader ukon wala. 20 Tan-awa man ninyo kon bala mapatubason ang duta ukon indi, kag kon may mga kahoy ukon wala. Kag tinguhai gid ninyo nga makadala sang mga prutas sa inyo pagbalik.” (Panahon gid sadto nga tigluluto sang ubas.)

21 Gani naglakat sila kag gintan-aw nila ang duta halin sa kamingawan sang Zin hasta sa Rehob malapit sa Lebo Hamat. 22 Nag-umpisa sila sa Negev hasta nga nakaabot sila sa Hebron, nga sa diin nagaestar sila ni Ahiman, Sheshai, kag Talmai, nga mga kaliwat ni Anak. (Ining Hebron gintukod pito ka tuig antes gintukod ang Zoan sa Egipto.) 23 Pag-abot nila sa Eshcol nga ililigan sang tubig, nagtapas sila sang isa ka pungpong sang ubas. Puwerte ini kabug-at gani ginbutang ini sa tukon kag gintuwangan sang duha ka tawo. Nagdala man sila sang mga prutas nga pomegranata kag higos.[b] 24 Ato nga ililigan sang tubig gintawag nga Eshcol[c] tungod sa pungpong sang ubas nga gintapas sang mga Israelinhon.

25 Pagkatapos sang 40 ka adlaw nga pagpang-espiya sa duta, nagbalik sila 26 kay Moises, kay Aaron, kag sa bug-os nga katilingban sang Israel sa Kadesh, didto sa kamingawan sang Paran. Ginsugid nila sa bug-os nga katilingban ang ila nakita, kag ginpakita nila ang ila dala nga mga prutas. 27 Nagsiling sila kay Moises, “Nagkadto kami sa lugar nga ginpakadtuan mo sa amon, kag maayo ini kag mapatubason nga duta. Ari pa gani ang mga prutas. 28 Pero gamhanan ang mga tawo nga nagaestar didto, kag dalagko gid ang ila mga banwa kag napalibutan sang mga pader. Nakita pa gani namon didto ang mga kaliwat ni Anak. 29 Ang mga Amaleknon nagaestar sa Negev; ang mga Hithanon, mga Jebusnon, kag mga Amornon nagaestar sa mga kabukiran; kag ang mga Canaanhon nagaestar malapit sa dagat kag sa higad sang Suba sang Jordan.”

30 Ginpakalma ni Caleb ang mga tawo sa atubangan ni Moises, kag nagsiling siya, “Malakat kita subong dayon kag agawon naton ang duta, kay sigurado gid nga maagaw ta ini.”

31 Pero nagsiling ang mga tawo nga nag-upod kay Caleb sa pagpang-espiya, “Indi naton masarangan ang pagsalakay sa ila, kay mas makusog sila sang sa aton.” 32 Kag ginpalapnag nila sa mga Israelinhon ang indi maayo nga balita parte sa duta nga ila gintan-aw. Amo ini ang ila ginsiling, “Ang duta nga amon gintan-aw nagahalit[d] sa iya mga pumuluyo, kag wala labot sina, ang mga tawo nga nakita namon didto puwerte kataas. 33 May nakita gani kami nga mga higante,[e] nga mga kaliwat ni Anak. Daw mga tibakla lang ang amon panan-aw sa amon kaugalingon kon ikomparar sa ila, kag amo man sina ang ila panan-aw sa amon.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 13:17 Negev: Ang kadutaan sa bagatnan sang Canaan.
  2. 13:23 higos: ang bunga sang kahoy nga higera (ukon, fig tree).
  3. 13:24 Eshcol: buot silingon sa Hebreo, pungpong.
  4. 13:32 nagahalit: sa literal, nagalamon.
  5. 13:33 higante: sa Hebreo, Nefilim. Tan-awa ang Gen. 6:1-4.