A A A A A
Bible Book List

Nehemja 12 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Förteckning över präster och leviter

12  Dessa var de präster och leviter som drog upp med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua: Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattush, Shekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoj, Abia, Mijamin, Maadja, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jeshuas tid.

Leviterna var: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda och Mattanja, som med sina bröder ledde tacksägelsen, vidare Bakbukja och Unni, deras bröder som hade sina platser mitt emot dem, under tjänstgöringen.

Ättlingar till översteprästen Jeshua

10 Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim blev far till Eljashib, Eljashib blev far till Jojada, 11 Jojada blev far till Jonatan och Jonatan blev far till Jaddua.

Huvudmän för prästernas familjer

12 I Jojakims tid var huvudmännen för prästernas familjer följande: för Seraja: Meraja, för Jeremia: Hananja, 13 för Esra: Meshullam, för Amarja: Johanan, 14 för Meliku: Jonatan, för Shebanja: Josef, 15 för Harim: Adna, för Merajot: Helkaj, 16  för Iddo: Sakarja[a], för Ginneton: Meshullam, 17 för Abia: Sikri, för Minjamin och för Moadja: Piltaj, 18 för Bilga: Shammua, för Shemaja: Jonatan, 19 för Jojarib: Mattenaj, för Jedaja: Ussi, 20 för Sallaj: Kallaj, för Amok: Eber, 21 för Hilkia: Hashabja, för Jedaja: Netanel.

Prästernas och leviternas familjer

22 I Eljashibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid blev huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, likaså prästerna, under persern Darejaveshs regering. 23 Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i krönikeboken[b] ända till Johanans, Eljashibs sons tid[c].

Fördelning av tjänster i templet

24  Leviternas huvudmän var Hashabja, Sherebja och Jeshua, Kadmiels son, och deras bröder, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och tacka, så som gudsmannen David hade befallt.

25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackub var dörrvakter och höll vakt över förrådshusen vid portarna.

26 Dessa levde i Jojakims, Jeshuas sons, Josadaks sons, tid och i ståthållaren Nehemjas och prästen Esras, den skriftlärdes tid.

Nehemja inviger stadsmuren

27  När Jerusalems mur skulle invigas, sökte man upp leviterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, lyror och harpor. 28 Då samlades sångarnas söner från trakten omkring Jerusalem och från netofatiternas byar, 29 från Bet-Haggilgal och från markerna kring Geba och Asmavet, för sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren.

31 Jag lät Juda furstar stiga upp på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer[d]. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till Dyngporten. 32 Bakom dem följde Hoshaja och ena hälften av Juda furstar, 33 samt Asarja, Esra och Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia 35 och några av prästernas söner med trumpeter, vidare Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans bröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel och Juda samt Hanani med gudsmannen Davids musikinstrument. Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 De gick över Källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad, på trappan i muren ovanför Davids hus, ända fram till Vattenporten mot öster.

38 Efter den andra lovsångskören, som gick åt motsatt håll, följde jag med den andra hälften av folket, ovanpå muren, upp genom Ugnstornet ända till Breda muren, 39 vidare över Efraimsporten, Gamla porten och Fiskporten genom Hananeltornet och Hammeatornet ända fram till Fårporten. De stannade vid Fängelseporten.

40 Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus, och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig, 41 samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja, med trumpeterna, 42 och Maaseja, Shemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisrajas ledning.

43 På den dagen bar de fram stora offer och gladde sig, för Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder för gudstjänsten i templet

44  Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna där offergåvor, förstlingsfrukter och tionden lades ner. Från stadens åkrar skulle de samla in det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. Det rådde glädje i Juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst. 45  De iakttog vad som var att iaktta vid gudstjänsten och vid reningarna, och även sångarna och dörrvakterna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade befallt. 46 Redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid[e], fanns nämligen ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud. 47  Under Serubbabels och Nehemjas tid gav hela Israel till sångarna och dörrvakterna vad dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leviterna[f] deras helgade andel, och leviterna gav till Arons söner deras helgade andel.

Footnotes:

  1. 12:16 Sakarja   Den kände profeten som uppmuntrade tempelbygget (Esra 5:1) och vars profetbok finns bevarad i Bibeln.
  2. 12:23 krönikeboken   Troligen ett officiellt släktregister som inte bevarats i Bibeln. Jfr 1 Krön 9.
  3. 12:23 Johanans, Eljashibs sons tid   Omnämnd som överstepräst i Jerusalem i ett brev från egyptiska Elefantine (se not till Jer 44:1) daterat 408 f Kr.
  4. 12:31 två stora lovsångskörer   Från stadens västra mur rundade de staden åt varsitt håll och möttes i öst på tempelplatsen (vers 40).
  5. 12:46 Davids och Asafs tid   Dessa två anges som författare till över hälften av Psaltarens psalmer och organiserade templets gudstjänstliv (se 1 Krön 16:4f, 25:2f etc).
  6. 12:47 leviterna   gav tionde till prästerna av det de fick in som tionde (4 Mos 18:26f, Neh 10:38).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Nehemja 12 Nya Levande Bibeln (SVL)

Präster och leviter

1-7 Här följer en förteckning över de präster, som följde med Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua:Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattus, Sekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abia, Mijamin, Maadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under översteprästen Jesuas dagar.

De leviter som följde med var Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda och Mattanja som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången.

Bakbukja och Unno var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten.

10 Jesua var far till Jojakim,Jojakim var far till Eljasib,Eljasib var far till Jojada,

11 Jojada var far till Jonatan ochJonatan var far till Jaddua.

12-21 När Jojakim var överstepräst var följande personer huvudmän för prästerna och deras familjer:Meraja var ledare för Serajas familj,Hananja för Jeremias familj,Mesullam för Esras familj,Johanan för Amarjas familj,Jonatan för Mallukis familj,Josef för Sebanjas familj,Adna för Harims familj,Helkai för Merajots familj,Sakarja för Iddos familj,Mesullam för Ginnetons familj,Sikri för Abias familj,Piltai för Minjamins och Moadjas familjer,Sammua för Bilgas familj,Jonatan för Semajas familj,Mattenai för Jojaribs familj,Ussi för Jedajas familj,Kallai för Sallais familj,Eber för Amoks familj,Hasabja för Hilkias familj ochNetanel för Jedajas familj.

22 Ett släktregister över leviternas huvudmän på Eljasibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid, och ett register över prästerna, upprättades under den persiske kungen Darejaves regering.

23 Leviterna fanns också registrerade i tempelkrönikan fram till Johanans, Eljasibs son.

24 De ledande bland leviterna var Hasabja, Serebja och Jesua, Kadmiels son, och dessas medhjälpare, som stod mitt emot dem under lovsången, som man sjöng växelvis så att den ena sidan svarade den andra, helt enligt Davids anvisningar.

25 Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen var Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon och Ackub.

26 Det var dessa män som tjänstgjorde under Jojakims tid, den Jojakim som var son till Jesua och sonson till Josadak, och när Nehemja var landshövding och Esra, den skriftlärde, var präst.

Muren invigs

27 Vid invigningen av den nya muren runt Jerusalem kom alla leviter från hela landet till staden för att assistera vid ceremonierna och för att delta och medverka i glädjehögtiden med lovsång till cymbaler, lyror och harpor.

28 Sångare kom till Jerusalem från de kringliggande byarna och från netofatiternas byar.

29 De kom också från Bet-Haggilgal och från trakterna kring Geba och Asmavet. De hade byggt sina byar nära Jerusalem.

30 Prästerna och leviterna helgade först sig själva och därefter folket, portarna och muren.

31-32 Jag tog med mig de judiska ledarna upp på muren, och där delade jag upp kören i två grupper, som skulle marschera i var sin riktning på muren under lovsång. Den grupp som gick åt höger, i riktning mot Dyngporten, följdes av Hosaja och hälften av ledarna i Juda,

33 med Asarja, Esra, Mesullam,

34 Juda, Benjamin, Semaja och Jeremia.

35-36 Några präster som spelade trumpet fanns i ledet och även musiker under ledning av Sakarja, son till Jonatan, son till Semaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, och Sakarjas medhjälpare Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda och Hanani.De använde kung Davids musikinstrument. Prästen Esra ledde denna grupp.

37 När de hade nått Källporten fortsatte de rakt fram och uppför trapporna vid sidan av borgen, in i Davids stad, och sedan fram till Vattenporten mot öster.

38 Den andra gruppen, där jag själv var med tillsammans med resten av folket, gick åt motsatta hållet. Vi vandrade från Ugnstornet till Breda muren

39 och sedan från Efraimsporten till Gamla porten, Fiskporten, Hananeltornet, Hammeaporten och bort till Fårporten. Vi stannade vid Vaktporten.

40-41 De två körerna som sjöng lovsång fortsatte sedan fram till templet. Till vår grupp med resten av ledarna slöt sig också präster med trumpeter, nämligen Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja och Hananja, och dessutom

42 sångarna: Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. De sjöng under ledning av Jisraja.

43 Många offer bars fram på denna glädjens dag, för Gud hade verkligen gett oss anledning att vara glada. Kvinnor och barn var också med, och jublet från folket i Jerusalem hördes lång väg!

Underhåll till leviterna

44 Samma dag tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade tiondet och de gåvor som bars fram. Dessa män skulle också se till att samla in det som behövdes för präster och leviter, precis som det blivit föreskrivet i Moses lag. Folket gladde sig åt att dessa nu gjorde tjänst igen.

45 De uppskattade också sångarna och portvakterna, som assisterade i gudstjänstfirandet och i de reningsceremonier som påbjöds i Davids och hans son Salomos lagar.

46 Det var under Davids och Asafs dagar som man tillsatte sångledare för lovsången.

47 Nu, under Serubbabels och Nehemjas tid, såg folket till att sångare, dörrvakter och leviter dagligen försågs med all den mat de behövde. Leviterna i sin tur gav en del av vad de fick till prästerna.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes