A A A A A
Bible Book List

Nehemja 12 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Förteckning över präster och leviter

12  Dessa var de präster och leviter som drog upp med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua: Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattush, Shekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoj, Abia, Mijamin, Maadja, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa var huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jeshuas tid.

Leviterna var: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda och Mattanja, som med sina bröder ledde tacksägelsen, vidare Bakbukja och Unni, deras bröder som hade sina platser mitt emot dem, under tjänstgöringen.

Ättlingar till översteprästen Jeshua

10 Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim blev far till Eljashib, Eljashib blev far till Jojada, 11 Jojada blev far till Jonatan och Jonatan blev far till Jaddua.

Huvudmän för prästernas familjer

12 I Jojakims tid var huvudmännen för prästernas familjer följande: för Seraja: Meraja, för Jeremia: Hananja, 13 för Esra: Meshullam, för Amarja: Johanan, 14 för Meliku: Jonatan, för Shebanja: Josef, 15 för Harim: Adna, för Merajot: Helkaj, 16  för Iddo: Sakarja[a], för Ginneton: Meshullam, 17 för Abia: Sikri, för Minjamin och för Moadja: Piltaj, 18 för Bilga: Shammua, för Shemaja: Jonatan, 19 för Jojarib: Mattenaj, för Jedaja: Ussi, 20 för Sallaj: Kallaj, för Amok: Eber, 21 för Hilkia: Hashabja, för Jedaja: Netanel.

Prästernas och leviternas familjer

22 I Eljashibs, Jojadas, Johanans och Jadduas tid blev huvudmännen för leviternas familjer upptecknade, likaså prästerna, under persern Darejaveshs regering. 23 Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i krönikeboken[b] ända till Johanans, Eljashibs sons tid[c].

Fördelning av tjänster i templet

24  Leviternas huvudmän var Hashabja, Sherebja och Jeshua, Kadmiels son, och deras bröder, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och tacka, så som gudsmannen David hade befallt.

25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackub var dörrvakter och höll vakt över förrådshusen vid portarna.

26 Dessa levde i Jojakims, Jeshuas sons, Josadaks sons, tid och i ståthållaren Nehemjas och prästen Esras, den skriftlärdes tid.

Nehemja inviger stadsmuren

27  När Jerusalems mur skulle invigas, sökte man upp leviterna överallt där de bodde och förde dem till Jerusalem för att hålla invigningshögtid och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, lyror och harpor. 28 Då samlades sångarnas söner från trakten omkring Jerusalem och från netofatiternas byar, 29 från Bet-Haggilgal och från markerna kring Geba och Asmavet, för sångarna hade byggt sig byar runt omkring Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade sig och renade sedan folket, portarna och muren.

31 Jag lät Juda furstar stiga upp på muren. Därefter ordnade jag två stora lovsångskörer[d]. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till Dyngporten. 32 Bakom dem följde Hoshaja och ena hälften av Juda furstar, 33 samt Asarja, Esra och Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia 35 och några av prästernas söner med trumpeter, vidare Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans bröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel och Juda samt Hanani med gudsmannen Davids musikinstrument. Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 De gick över Källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad, på trappan i muren ovanför Davids hus, ända fram till Vattenporten mot öster.

38 Efter den andra lovsångskören, som gick åt motsatt håll, följde jag med den andra hälften av folket, ovanpå muren, upp genom Ugnstornet ända till Breda muren, 39 vidare över Efraimsporten, Gamla porten och Fiskporten genom Hananeltornet och Hammeatornet ända fram till Fårporten. De stannade vid Fängelseporten.

40 Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus, och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig, 41 samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja, med trumpeterna, 42 och Maaseja, Shemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisrajas ledning.

43 På den dagen bar de fram stora offer och gladde sig, för Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder för gudstjänsten i templet

44  Vid samma tid tillsattes män som skulle förestå förrådskamrarna där offergåvor, förstlingsfrukter och tionden lades ner. Från stadens åkrar skulle de samla in det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. Det rådde glädje i Juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst. 45  De iakttog vad som var att iaktta vid gudstjänsten och vid reningarna, och även sångarna och dörrvakterna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade befallt. 46 Redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid[e], fanns nämligen ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud. 47  Under Serubbabels och Nehemjas tid gav hela Israel till sångarna och dörrvakterna vad dessa för varje dag skulle ha. Man gav till leviterna[f] deras helgade andel, och leviterna gav till Arons söner deras helgade andel.

Footnotes:

  1. 12:16 Sakarja   Den kände profeten som uppmuntrade tempelbygget (Esra 5:1) och vars profetbok finns bevarad i Bibeln.
  2. 12:23 krönikeboken   Troligen ett officiellt släktregister som inte bevarats i Bibeln. Jfr 1 Krön 9.
  3. 12:23 Johanans, Eljashibs sons tid   Omnämnd som överstepräst i Jerusalem i ett brev från egyptiska Elefantine (se not till Jer 44:1) daterat 408 f Kr.
  4. 12:31 två stora lovsångskörer   Från stadens västra mur rundade de staden åt varsitt håll och möttes i öst på tempelplatsen (vers 40).
  5. 12:46 Davids och Asafs tid   Dessa två anges som författare till över hälften av Psaltarens psalmer och organiserade templets gudstjänstliv (se 1 Krön 16:4f, 25:2f etc).
  6. 12:47 leviterna   gav tionde till prästerna av det de fick in som tionde (4 Mos 18:26f, Neh 10:38).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Nehemja 12 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Präster och leviter

12 Dessa var de präster, som återvände med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua:

Seraja, Jeremia, Esra,

Amarja, Malluk, Hattush,

Shekanja, Rechum, Meremot,

Iddo, Ginneton, Avia,

Mijamin, Maadja, Bilga,

Shemaja, Jojariv, Jedaja,

Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja.

Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under Jeshuas tid.

Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången. Bakbukja och Unni var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten.

10 Jeshua var far till Jojakim, Jojakim var far till Eljashiv, Eljashiv var far till Jojada, 11 Jojada var far till Jonatan och Jonatan var far till Jaddua.

12 På Jojakims tid var överhuvudena för prästernas familjer följande:

Meraja för Seraja, Hananja för Jeremia,

13 Meshullam för Esra, Jochanan för Amarja,

14 Jonatan för Malluk, Josef för Shevanja,

15 Adna för Harim, Helkaj för Merajot,

16 Sakarja för Iddo, Meshullam för Ginneton,

17 Sikri för Avias familj, …för Minjamin[a], och Piltaj för Moadja,

18 Shammua för Bilga, Jonatan för Shemaja,

19 Mattenaj för Jojariv, Ussi för Jedaja,

20 Kallaj för Sallu, Ever för Amok,

21 Hashavja för Hilkia och Netanel för Jedaja.

22 Ett släktregister över leviternas överhuvuden på Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid, och ett register över prästerna upprättades under den persiske kungen Dareios regering.

23 Överhuvudena för leviternas släkter fanns också registrerade i krönikorna fram till Jochanans, Eljashivs sons, tid.

24 De ledande bland leviterna var Hashavja, Sherevja och Jeshua, Kadmiels son, och deras medhjälpare, som stod mitt emot dem för att växelvis lova och prisa, enligt gudsmannen Davids anvisningar.

25 Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen vid portarna var Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackuv. 26 Dessa var samtida med Jojakim, som var son till Jeshua och sonson till Josadak, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Muren invigs

27 Vid invigningen av Jerusalems mur sökte man upp leviter från alla platser där de bodde för att föra dem till Jerusalem för att fira invignings- och glädjehögtid med lovsång till cymbaler, harpor och lyror. 28 Sångare samlades då från regionen kring Jerusalem och från netofatéernas byar, 29 från Bet Haggilgal och från trakterna kring Geva och Asmavet. De hade byggt sina byar runt Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade först sig själva och därefter folket, portarna och muren.

31 Jag lät ledarna i Juda stiga upp på muren och ordnade två stora lovsångskörer. Den ena av dem gick till höger på muren, i riktning mot Dyngporten, 32 och följdes av Hoshaja och hälften av ledarna i Juda, 33 Asarja, Esra, Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia, 35 och några präster som blåste i trumpet, Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans släktingar Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani.

De använde gudsmannen Davids musikinstrument, och prästen Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 Vid Källporten fortsatte de rakt fram och uppför trapporna till Davids stad, på trappan på muren ovanför Davids hus, och sedan fram till Vattenporten mot öster.

38 Den andra kören gick åt motsatta hållet, och jag följde efter dem med den andra hälften av folket. Vi gick på muren, förbi Ugnstornet till Breda muren 39 och sedan förbi Efraimporten, Jeshanaporten, Fiskporten, Hananeltornet, Hundradetornet, bort till Fårporten och stannade vid Vaktporten.

40 De två lovsångskörerna ställde sig sedan vid Guds hus, liksom jag, tillsammans med hälften av styresmännen 41 och prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja med sina trumpeter 42 samt Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under ledning av Jisrachja.

43 De bar fram stora offer på denna dag och gladde sig, för Gud hade gett dem en stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig. Glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.

Underhåll till leviterna

44 Vid samma tid tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade offergåvorna, det första av skörden och tiondet. Dessa män skulle samla in från städernas åkrar det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. I Juda gladde man sig åt att prästerna och leviterna nu gjorde tjänst igen. 45 De skötte tjänsten för sin Gud och för reningarna, och sångarna och dörrvakterna skötte sin tjänst, så som David och hans son Salomo hade befallt. 46 Redan för länge sedan, under Davids och Asafs tid, fanns det ledare för sångarna, som lovsjöng och prisade Gud. 47 Nu, under Serubbabels och Nehemjas tid, gav israeliterna dagligen till sångarna och dörrvakterna vad de behövde. Man gav också leviterna deras helgade andel, och leviterna i sin tur gav Arons ättlingar deras helgade andel.

Footnotes:

  1. 12:17 Ett namn saknas i grundtexten.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes