Add parallel Print Page Options

Nagbutang sang mga Opisyal sa Jerusalem

Sang nahuman na ang pader sang siyudad, kag napangtakod na ang mga sira sini, ginbutang sa ila katungdanan ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, ang mga manugkanta sa templo, kag ang mga Levita. Ginhatag ko ang responsibilidad sa pagdumala sa Jerusalem sa akon utod nga si Hanani kaupod kay Hanania nga kumander sang mga guwardya sa mabakod nga kuta. Ginpili ko si Hanania kay masaligan siya kag nagatahod sa Dios labaw sa kalabanan. Nagsiling ako sa ila, “Indi ninyo pagpabay-an nga bukas ang mga puwertahan sang siyudad kon udtong-adlaw,[a] bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Dapat siradhan gid ini kag kandaduhan. Magbutang man kamo sang mga guwardya halin sa mga pumuluyo sang Jerusalem. Ang iban sa ila ibutang sa pader sang siyudad nga malapit sa ila mga balay, kag ang iban naman ibutang sa iban pa nga parte sang pader.”

Ang Lista sang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag(A)

Sadto nga tion, malapad ang siyudad sang Jerusalem pero diutay lang ang mga pumuluyo sini kag diutay man ang mga balay. Gani ginbutang sang akon Dios sa akon hunahuna nga tipunon ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang iban pa nga mga pumuluyo agod isensos sila suno sa kada pamilya. Nakita ko ang lista sang mga pamilya nga una nga nagbalik halin sa pagkabihag. Amo ini ang nakasulat didto:

Ang masunod amo ang mga Israelinhon sa probinsya sang Juda nga ginbihag sadto ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia. Karon naghalin na sila sa Babilonia kag nagbalik sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa sa Juda. Ang nagpangulo sa ila sa pagbalik amo sila ni Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, kag Baanah.

Amo ini ang lista sang katawhan sang Israel nga nagbalik halin sa pagkabihag:

8-25 Mga kaliwat ni

Parosh2,172
Shefatia372
Ara652
Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab)2,818
Elam1,254
Zatu845
Zacai760
Binui648
Bebai628
Azgad2,322
Adonikam667
Bigvai2,067
Adin655
Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)[b]98
Hashum328
Bezai324
Harif[c]112
Gibeon[d]95

26-38 Amo ini ang kadamuon sang mga tawo nga ang ila mga katigulangan nag-estar sa sining masunod nga mga banwa:

Betlehem kag Netofa188
Anatot128
Bet Azmavet42
Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot743
Rama kag Geba621
Micmash122
Betel kag Ai123
Nebo52
Elam1,254
Harim320
Jerico345
Lod, Hadid, kag Ono721
Senaa3,930

39-42 Amo ini ang mga kaliwat sang mga pari nga nagbalik halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua)973
Imer1,052
Pashur1,247
Harim1,017

43-45 Amo ini ang mga kaliwat sang mga Levita nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia)74
Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat nila ni Asaf148
Mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai138

46-56 Amo ini ang mga kaliwat sang mga suluguon sa templo nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, kag Hatifa.

57-59 Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, kag Amon.[e]

60 Ang kadamuon nila nga mga kaliwat sang mga suluguon sa templo kag mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, 392.

61-62 May 642 man nga nagbalik sa Jerusalem halin sa mga banwa sang Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, kag Imer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero indi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

63 Indi man mapamatud-an sang mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, kag Barzilai nga mga pari sila. (Sang nagpangasawa ining si Barzilai, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64 Tungod nga indi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pari. 65 Ginsilingan sila sang gobernador sang Juda nga indi sila puwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios hasta nga may ara sang pari nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapari paagi sa Urim kag Thumim.[f]

66-69 Ang kabilugan sang mga nagbalik halin sa pagkabihag 42,360, wala labot sa mga suluguon nila nga lalaki kag babayi nga 7,337 kag mga manugkanta nga lalaki kag babayi nga 245. May dala sila nga 736 ka kabayo, 245 ka mula,[g] 435 ka kamelyo, kag 6,720 ka asno.

70 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya nag-amot para sa pagpatindog liwat sang templo. Ang gobernador naghatag sang walo ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, kag 530 ka panid nga bayo para sa mga pari. 71 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya naghatag para sa sini nga buluhaton sang 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan kag 1,200 ka kilo nga pilak. 72 Ang kabilugan nga ginhatag sang iban pa nga mga tawo 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 1,100 ka kilo nga pilak, kag 67 ka panid nga bayo para sa mga pari.

73 Ang tagsa sa ila nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati na ang mga pari, mga Levita, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga manugkanta, kag mga suluguon sa templo.

Ginbasa ni Ezra ang Kasuguan

Pag-abot sang ikapito nga bulan, sang nagaestar na ang mga Israelinhon sa ila mga banwa,

Footnotes

  1. 7:3 udtong-adlaw: Tion ini sang inugpahuway, gani posible nga ang kaaway gulpi nga magsalakay.
  2. 7:8-25 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, nga mga kaliwat ni Hezekia.
  3. 7:8-25 Harif: ukon, Jora.
  4. 7:8-25 Gibeon: ukon, Gibar.
  5. 7:57-59 Amon: ukon, Ami. Tan-awa sa Ezr. 2:5.
  6. 7:65 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
  7. 7:66-69 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.