Add parallel Print Page Options

Ang Padayon nga Pagpamalabag sa Pagpatindog sang Pader

Karon nabalitaan ni Sanbalat, Tobia, Geshem nga Arabo, kag sang iban pa namon nga mga kaaway nga natapos na namon ang pagpatindog sang pader kag wala na ini sang mga buho, luwas na lang sa mga sira sini nga wala pa matakod. Gani nagpadala si Sanbalat kag si Geshem sang sini nga mensahi sa akon: “Gusto namon nga magpakigkita sa imo sa isa sang mga baryo sa patag sang Ono.”

Pero nahibaluan ko nga may plano sila nga malain sa akon. Gani nagpadala ako sang mga mensahero sa pagsiling sa ila nga, “Importante ang akon ginaobra subong, gani indi ako makakadto dira. Indi ko mahimo nga untatan ang pag-obra agod lang magkadto dira.” Apat ka beses nila ako ginpadal-an sang amo gihapon nga mensahi kag apat ka beses ko man sila nga ginpadal-an sang amo gihapon nga sabat.

Sa ikalima nga beses ginpakadto ni Sanbalat sa akon ang iya suluguon nga may dala nga sulat nga abri na. Kag amo ini ang nakasulat: “Ginsugiran ako ni Geshem[a] nga bisan diin siya magkadto mabatian niya nga ikaw kag ang mga Judio nagaplano sa pagrebelde, kag amo ina nga ginapatindog ninyo liwat ang pader. Kag suno sa iya nabatian, gusto mo nga mangin hari sang mga Judio, kag nagpili ka pa gani sang mga propeta nga magproklamar sa imo sa Jerusalem nga ikaw na ang hari sang Juda. Sigurado nga mabalitaan gid ini sang hari, gani magkadto ka diri kay estoryahan naton ini nga mga butang.”

Amo ini ang akon sabat sa iya: “Wala sing kamatuoran inang imo mga ginapanghambal. Ginhimo-himo mo lang ina.” Nahibaluan ko nga ginapahog lang nila kami agod mauntat ang amon pag-obra. Pero nagpangamuyo ako sa Dios nga pabakuron pa gid niya ako.

10 Isa ka adlaw, nagkadto ako kay Shemaya nga anak ni Delaya kag apo ni Mehetabel, tungod kay indi siya makahalin sa iya balay.[b] Nagsiling siya sa akon, “Magkitaay kita sa sulod sang templo sang Dios, kag trangkahan ta ang mga puwertahan. Kay magaabot ang imo mga kaaway karon nga gab-i agod patyon ka.” 11 Pero nagsabat ako, “Gobernador ako; ngaa malagyo ako kag magpanago sa sulod sang templo sa pagluwas sang akon kabuhi? Indi ako manago!” 12 Nareyalisar ko nga wala nagpakighambal ang Dios sa iya, kundi ginsuhulan lang siya ni Sanbalat kag ni Tobias nga ihambal ato sa akon. 13 Gusto lang nila nga pahadlukon ako kag pahimuon sang sala paagi sa pagsunod sa ginsiling ni Shemaya, agod pakanubuon nila ako kag pakalainon sa mga tawo.

14 Gani nagpangamuyo ako, “O Dios ko, indi pagkalimti nga silutan si Tobia kag si Sanbalat sa ila ginhimo nga malain, pati ang babayi nga propeta nga si Noadia kag ang iban pa nga mga propeta nga nagtinguha sa pagpahadlok sa akon.”

Natapos ang Pagpatindog sang Pader

15 Natapos ang pader sang ika-25 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, nga amo ang bulan sang Elul. Nahuman ini sa sulod sang 52 ka adlaw. 16 Sang mabalitaan ini sang amon mga kaaway sa palibot nga mga nasyon, nahadlok kag nahuy-an sila. Nareyalisar nila nga natapos ato nga obra paagi sa bulig sang Dios.

17 Sadto nga panahon, nagasulatay si Tobia kag ang mga pangulo sang Juda. 18 Madamo nga taga-Juda ang nagsumpa nga mag-unong kay Tobia tungod kay umagad siya ni Shecania nga anak ni Ara. Kag isa pa, napangasawa sang iya anak nga si Jehohanan ang anak ni Meshulam nga anak ni Berekia. 19 Permi lang ako ginasugiran sang mga tawo parte sa maayo nga mga binuhatan ni Tobia, kag permi man nila ginasugid sa iya ang akon ginpanghambal. Kag padayon nga nagasulat si Tobia sa akon sa pagpahadlok sa akon.

Footnotes

  1. 6:6 Geshem: ukon, Gashmu.
  2. 6:10 tungod kay… balay: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Further Opposition to the Rebuilding

When word came to Sanballat, Tobiah,(A) Geshem(B) the Arab and the rest of our enemies that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it—though up to that time I had not set the doors in the gates— Sanballat and Geshem sent me this message: “Come, let us meet together in one of the villages[a] on the plain of Ono.(C)

But they were scheming to harm me; so I sent messengers to them with this reply: “I am carrying on a great project and cannot go down. Why should the work stop while I leave it and go down to you?” Four times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer.

Then, the fifth time, Sanballat(D) sent his aide to me with the same message, and in his hand was an unsealed letter in which was written:

“It is reported among the nations—and Geshem[b](E) says it is true—that you and the Jews are plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to these reports you are about to become their king and have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem: ‘There is a king in Judah!’ Now this report will get back to the king; so come, let us meet together.”

I sent him this reply: “Nothing like what you are saying is happening; you are just making it up out of your head.”

They were all trying to frighten us, thinking, “Their hands will get too weak for the work, and it will not be completed.”

But I prayed, “Now strengthen my hands.”

10 One day I went to the house of Shemaiah son of Delaiah, the son of Mehetabel, who was shut in at his home. He said, “Let us meet in the house of God, inside the temple(F), and let us close the temple doors, because men are coming to kill you—by night they are coming to kill you.”

11 But I said, “Should a man like me run away? Or should someone like me go into the temple to save his life? I will not go!” 12 I realized that God had not sent him, but that he had prophesied against me(G) because Tobiah and Sanballat(H) had hired him. 13 He had been hired to intimidate me so that I would commit a sin by doing this, and then they would give me a bad name to discredit me.(I)

14 Remember(J) Tobiah and Sanballat,(K) my God, because of what they have done; remember also the prophet(L) Noadiah and how she and the rest of the prophets(M) have been trying to intimidate me. 15 So the wall was completed on the twenty-fifth of Elul, in fifty-two days.

Opposition to the Completed Wall

16 When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence, because they realized that this work had been done with the help of our God.

17 Also, in those days the nobles of Judah were sending many letters to Tobiah, and replies from Tobiah kept coming to them. 18 For many in Judah were under oath to him, since he was son-in-law to Shekaniah son of Arah, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshullam son of Berekiah. 19 Moreover, they kept reporting to me his good deeds and then telling him what I said. And Tobiah sent letters to intimidate me.

Footnotes

  1. Nehemiah 6:2 Or in Kephirim
  2. Nehemiah 6:6 Hebrew Gashmu, a variant of Geshem