Add parallel Print Page Options

Ang mga Pari kag ang mga Levita

12 1-7 Amo ini ang lista sang mga pari kag sang mga Levita nga nagbalik halin sa pagkabihag kaupod ni Zerubabel nga anak ni Shealtiel kag ni Jeshua nga pangulo nga pari. Ang mga pari amo sila ni Seraya, Jeremias, Ezra, Amaria, Maluc, Hatush, Shecania, Rehum, Meremot, Iddo, Ginetoi,[a] Abia, Miamin,[b] Moadia, Bilga, Shemaya, Joyarib, Jedaya, Salu, Amok, Helkia, kag Jedaya. Sila ang mga pangulo sang ila kapareho nga mga pari kag sang mga kaupod sini sang panahon ni Jeshua.

Ang mga Levita amo sila ni Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Juda kag Matania. Si Matania kag ang iya mga kaupod amo ang gintugyanan sa pagkanta sang mga kanta sang pagpasalamat. Kag si Bakbukia, Uni, kag ang ila mga kaupod amo ang gintugyanan sa pagsabat sa sadto nga kanta.

Ang mga Kaliwat sang Pangulo nga Pari nga si Jeshua

10 Si Jeshua amay ni Joyakim. Si Joyakim amay ni Eliashib. Si Eliashib amay ni Joyada. 11 Si Joyada amay ni Jonatan. Kag si Jonatan amay ni Jadua.

Ang mga Pangulo sang mga Pamilya sang mga Pari

12 Sang si Joyakim ang pangulo nga pari amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari:

Si Meraya ang pangulo sang pamilya ni Seraya.

Si Hanania ang pangulo sang pamilya ni Jeremias.

13 Si Meshulam ang pangulo sang pamilya ni Ezra.

Si Jehohanan ang pangulo sang pamilya ni Amaria.

14 Si Jonatan ang pangulo sang pamilya Maluc.

Si Jose ang pangulo sang pamilya ni Shebania.[c]

15 Si Adna ang pangulo sang pamilya ni Harim.

Si Helkai ang pangulo sang pamilya ni Merayot.[d]

16 Si Zacarias ang pangulo sang pamilya ni Iddo.

Si Meshulam ang pangulo sang pamilya ni Gineton.

17 Si Zicri ang pangulo sang pamilya ni Abia.

Si Piltai ang pangulo sang pamilya ni Miniamin kag ni Moadia.

18 Si Shamua ang pangulo sang pamilya ni Bilga.

Si Jehonatan ang pangulo sang pamilya ni Shemaya.

19 Si Matenai ang pangulo sang pamilya ni Joyarib.

Si Uzi ang pangulo sang pamilya ni Jedaya.

20 Si Kalai ang pangulo sang pamilya ni Salu.

Si Eber ang pangulo sang pamilya ni Amok.

21 Si Hashabia ang pangulo sang pamilya ni Hilkia.

Si Netanel ang pangulo sang pamilya ni Jedaya.

Ang mga Pangulo sang mga Pamilya sang mga Levita

22 Sang panahon sang paghari ni Darius sa Persia, ginlista ang mga ngalan sang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari kag sang mga Levita, sadtong panahon sang mga pangulo nga pari nga sila ni Eliashib, Joyada, Johanan, kag Jadua. 23 Ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga Levita nalista sa Libro sang Kasaysayan hasta sang panahon ni Johanan nga apo ni Eliashib.

24 Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga Levita: Si Hashabia, Sherebia kag si Jeshua nga anak ni Kadmiel,[e] kag ang iban pa nila nga mga kaupod nga nagatindog sa pihak nila sa tion sang pagkanta sa templo sang mga pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios. Ini sila nagasabat sa kanta sang pihak nga grupo, suno sa sugo ni David nga alagad sang Dios. 25 Lakip na diri si Matania, Bakbukia, kag Obadias.

Ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga nagabantay sa mga bodega nga ara sa mga puwertahan dampi amo sila ni Meshulam, Talmon, kag Akub. 26 Ini sila nag-alagad sang panahon ni Joyakim nga anak ni Jeshua kag apo ni Jozadak, kag sang panahon ni Nehemias nga gobernador kag ni Ezra nga pari kag manunudlo sang Kasuguan.

Gindedikar sa Dios ang Pader sang Jerusalem

27 Sang tion sang pagdedikar sang pader sang Jerusalem, ginpatawag ang mga Levita halin sa ila ginaestaran. Ginpakadto sila sa Jerusalem agod magpartisipar sa malipayon nga selebrasyon sang pagdedikar sang templo paagi sa pagkanta sang mga kanta sang pagpasalamat kag pagtukar sang mga simbals, arpa, kag lira. 28 Ginpakadto man ang mga manugkanta halin sa mga baryo sa palibot sang Jerusalem kag sa mga baryo sang mga Netofanhon. 29 May ara sa ila nga halin sa banwa sang Bet Gilgal, kag sa lugar sang Geba kag Azmavet. Kay ang mga manugkanta nagtukod sang ila kaugalingon nga mga baryo sa palibot sang Jerusalem. 30 Naghimo sang seremonya sa pagpakatinlo ang mga pari kag ang mga Levita agod matinluan sila, kag amo man ang ila ginhimo para sa mga tawo, sa mga puwertahan sang siyudad kag sa pader sini.

31 Gindala ko ang mga pangulo sang Juda sa ibabaw sang pader, kag nagpatipon ako didto sang duha ka dako nga grupo sang mga manugkanta agod magpasalamat sa Dios. Ang isa ka grupo nagmartsa didto sa ibabaw sang pader pakadto sa Puwertahan nga Ginahabuyan sang Basura. 32 Nagasunod sa ila si Hoshaya kag ang katunga sang mga pangulo sang Juda, 33 kaupod sila ni Azaria, Ezra, Meshulam, 34 Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremias, 35 kag ang pila ka pari nga nagapatunog sang trumpeta. Nagasunod man si Zacarias nga anak ni Jonatan. (Si Jonatan anak ni Shemaya. Si Shemaya anak ni Matania. Si Matania anak ni Mecaya. Kag si Mecaya anak ni Zacur nga kaliwat ni Asaf.) 36 Nagasunod man kay Zacarias ang iya mga kaupod nga sila ni Shemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda, kag Hanani. May dala sila nga mga instrumento pareho sang mga ginpangtukar sadto ni Haring David nga alagad sang Dios. Ini nga grupo ginapangunahan ni Ezra nga manunudlo sang Kasuguan. 37 Pag-abot nila sa Puwertahan nga Pakadto sa Tuburan, nagsaka sila sa hulu-hagdanan nga pakadto sa Banwa ni David.[f] Nag-agi sila sa palasyo ni David hasta nakaabot sila sa Puwertahan nga Pakadto sa Tubig, sa sidlangan dampi sang siyudad.

38 Ang ikaduha nga grupo nagmartsa pawala sa ibabaw sang pader. Nagsunod ako sa sini nga grupo kaupod ang katunga sang katawhan.[g] Nag-agi kami sa kilid sang Tore nga May mga Hurno pakadto sa Malapad nga Pader. 39 Halin didto nag-agi kami sa Puwertahan ni Efraim, sa Daan nga Puwertahan,[h] sa Puwertahan sang mga Isda, sa Tore ni Hananel, kag sa Tore sang Isa ka Gatos.[i] Dayon nag-agi kami sa Puwertahan sang mga Karnero kag nagpundo sa may Puwertahan sang Guwardya.

40 Ang duha ka grupo nga nagapasalamat sa Dios samtang nagamartsa nagderetso sa templo sang Dios. Nagderetso man ako didto kag ang katunga sang mga opisyal nga kaupod ko. 41 Didto man ang mga pari nga nagapatunog sang trumpeta nga sila ni Eliakim, Maasea, Miniamin, Micaya, Elioenai, Zacarias, kag Hanania, 42 kag ang mga manugkanta nga sila ni Maasea, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkia, Elam, kag Ezer. Ini sila nga mga manugkanta ginapanguluhan ni Jezrahia. 43 Sadto nga adlaw, naghalad sila sang madamo gid nga mga halad kag nagkinasadya, tungod kay ginlipay gid sila sang Dios. Pati mga babayi kag mga bata nagkinasadya man. Gani ang gahod sang ila kinasadya mabatian pa sa malayo.

44 Sang sadto man nga adlaw, nagbutang sila sang mga lalaki nga magdumala sang mga bodega nga bulutangan sang mga regalo, sang una nga patubas, kag sang ikanapulo. Sila ang magkolekta sang mga halad halin sa mga uma sa palibot nga mga banwa para sa mga pari kag sa mga Levita, suno sa Kasuguan. Kay nalipay ang katawhan sang Juda sa mga buluhaton sang mga pari kag sang mga Levita. 45 Ginhimo nila ang seremonya sa pagpakatinlo kag ang iban pa nga mga buluhaton nga ginapatuman sa ila sang ila Dios. Ginhimo man sang mga manugkanta kag sang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo ang ila mga buluhaton suno sa mga sugo ni Haring David kag sang iya anak nga si Solomon. 46 Halin pa sang panahon ni Haring David kag ni Asaf, may ara na sang mga nagapangulo sa mga manugkanta sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios. 47 Gani sang panahon ni Zerubabel kag ni Nehemias, ang tanan nga Israelinhon naghatag sang ila mga halad para sa mga manugkanta kag mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, kag pati man sa mga Levita. Kag ginpartihan man sang mga Levita ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron halin sa ila mga nabaton.

Footnotes

 1. 12:1-7 Ginetoi: ukon, Gineton.
 2. 12:1-7 Miamin: ukon, Miniamin.
 3. 12:14 Shebania: ukon, Shecania.
 4. 12:15 Merayot: ukon, Meremot.
 5. 12:24 Jeshua nga anak ni Kadmiel: ukon, Jeshua, Binui, Kadmiel.
 6. 12:37 Banwa ni David: Ini isa ka lugar nga parte sang Jerusalem. Tan-awa sa 2 Sam. 5:7 kag 1 Har. 8:1 kag 9:24.
 7. 12:38 katawhan: ukon, mga opisyal.
 8. 12:39 Daan nga Puwertahan: ukon, Puwertahan ni Jeshana.
 9. 12:39 Tore sang Isa ka Gatos: Siguro ang “isa ka gatos” amo ang kataason sang tore ukon ang kadamuon sang halintang sang iya hagdanan.

Priests and Levites

12 These were the priests(A) and Levites(B) who returned with Zerubbabel(C) son of Shealtiel(D) and with Joshua:(E)

Seraiah,(F) Jeremiah, Ezra,

Amariah, Malluk, Hattush,

Shekaniah, Rehum, Meremoth,

Iddo,(G) Ginnethon,[a] Abijah,(H)

Mijamin,[b] Moadiah, Bilgah,

Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,(I)

Sallu, Amok, Hilkiah and Jedaiah.

These were the leaders of the priests and their associates in the days of Joshua.

The Levites were Jeshua,(J) Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and also Mattaniah,(K) who, together with his associates, was in charge of the songs of thanksgiving. Bakbukiah and Unni, their associates, stood opposite them in the services.

10 Joshua was the father of Joiakim, Joiakim the father of Eliashib,(L) Eliashib the father of Joiada, 11 Joiada the father of Jonathan, and Jonathan the father of Jaddua.

12 In the days of Joiakim, these were the heads of the priestly families:

of Seraiah’s family, Meraiah;

of Jeremiah’s, Hananiah;

13 of Ezra’s, Meshullam;

of Amariah’s, Jehohanan;

14 of Malluk’s, Jonathan;

of Shekaniah’s,[c] Joseph;

15 of Harim’s, Adna;

of Meremoth’s,[d] Helkai;

16 of Iddo’s,(M) Zechariah;

of Ginnethon’s, Meshullam;

17 of Abijah’s,(N) Zikri;

of Miniamin’s and of Moadiah’s, Piltai;

18 of Bilgah’s, Shammua;

of Shemaiah’s, Jehonathan;

19 of Joiarib’s, Mattenai;

of Jedaiah’s, Uzzi;

20 of Sallu’s, Kallai;

of Amok’s, Eber;

21 of Hilkiah’s, Hashabiah;

of Jedaiah’s, Nethanel.

22 The family heads of the Levites in the days of Eliashib, Joiada, Johanan and Jaddua, as well as those of the priests, were recorded in the reign of Darius the Persian. 23 The family heads among the descendants of Levi up to the time of Johanan son of Eliashib were recorded in the book of the annals. 24 And the leaders of the Levites(O) were Hashabiah, Sherebiah, Jeshua son of Kadmiel, and their associates, who stood opposite them to give praise and thanksgiving, one section responding to the other, as prescribed by David the man of God.(P)

25 Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon and Akkub were gatekeepers who guarded the storerooms at the gates. 26 They served in the days of Joiakim son of Joshua, the son of Jozadak, and in the days of Nehemiah the governor and of Ezra the priest, the teacher of the Law.

Dedication of the Wall of Jerusalem

27 At the dedication(Q) of the wall of Jerusalem, the Levites were sought out from where they lived and were brought to Jerusalem to celebrate joyfully the dedication with songs of thanksgiving and with the music of cymbals,(R) harps and lyres.(S) 28 The musicians also were brought together from the region around Jerusalem—from the villages of the Netophathites,(T) 29 from Beth Gilgal, and from the area of Geba and Azmaveth, for the musicians had built villages for themselves around Jerusalem. 30 When the priests and Levites had purified themselves ceremonially, they purified the people,(U) the gates and the wall.

31 I had the leaders of Judah go up on top of[e] the wall. I also assigned two large choirs to give thanks. One was to proceed on top of[f] the wall to the right, toward the Dung Gate.(V) 32 Hoshaiah and half the leaders of Judah followed them, 33 along with Azariah, Ezra, Meshullam, 34 Judah, Benjamin,(W) Shemaiah, Jeremiah, 35 as well as some priests with trumpets,(X) and also Zechariah son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zakkur, the son of Asaph, 36 and his associates—Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, Judah and Hanani—with musical instruments(Y) prescribed by David the man of God.(Z) Ezra(AA) the teacher of the Law led the procession. 37 At the Fountain Gate(AB) they continued directly up the steps of the City of David on the ascent to the wall and passed above the site of David’s palace to the Water Gate(AC) on the east.

38 The second choir proceeded in the opposite direction. I followed them on top of[g] the wall, together with half the people—past the Tower of the Ovens(AD) to the Broad Wall,(AE) 39 over the Gate of Ephraim,(AF) the Jeshanah[h] Gate,(AG) the Fish Gate,(AH) the Tower of Hananel(AI) and the Tower of the Hundred,(AJ) as far as the Sheep Gate.(AK) At the Gate of the Guard they stopped.

40 The two choirs that gave thanks then took their places in the house of God; so did I, together with half the officials, 41 as well as the priests—Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elioenai, Zechariah and Hananiah with their trumpets— 42 and also Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam and Ezer. The choirs sang under the direction of Jezrahiah. 43 And on that day they offered great sacrifices, rejoicing because God had given them great joy. The women and children also rejoiced. The sound of rejoicing in Jerusalem could be heard far away.

44 At that time men were appointed to be in charge of the storerooms(AL) for the contributions, firstfruits and tithes.(AM) From the fields around the towns they were to bring into the storerooms the portions required by the Law for the priests and the Levites, for Judah was pleased with the ministering priests and Levites.(AN) 45 They performed the service of their God and the service of purification, as did also the musicians and gatekeepers, according to the commands of David(AO) and his son Solomon.(AP) 46 For long ago, in the days of David and Asaph,(AQ) there had been directors for the musicians and for the songs of praise(AR) and thanksgiving to God. 47 So in the days of Zerubbabel and of Nehemiah, all Israel contributed the daily portions for the musicians and the gatekeepers. They also set aside the portion for the other Levites, and the Levites set aside the portion for the descendants of Aaron.(AS)

Footnotes

 1. Nehemiah 12:4 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also verse 16); most Hebrew manuscripts Ginnethoi
 2. Nehemiah 12:5 A variant of Miniamin
 3. Nehemiah 12:14 Very many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also verse 3); most Hebrew manuscripts Shebaniah’s
 4. Nehemiah 12:15 Some Septuagint manuscripts (see also verse 3); Hebrew Meraioth’s
 5. Nehemiah 12:31 Or go alongside
 6. Nehemiah 12:31 Or proceed alongside
 7. Nehemiah 12:38 Or them alongside
 8. Nehemiah 12:39 Or Old