Add parallel Print Page Options

Kaluluoy ang Nineve

Kaluluoy ang siyudad sang Nineve. Ang iya pumuluyo madamo sang ginpamatay nga mga tawo, kag mga butigon sila. Madamo sila sang mga pagkabutang nga gin-agaw sa iban, kag wala sila nagakawad-an sang mabiktima. Salakayon gid sila sang ila kaaway. Mabatian nila ang paglagapak sang latigo sa mga kabayo, ang pagrinungkadol sang mga rueda sang mga karwahe, ang paglinagapak sang mga tiil sang mga kabayo, kag ang pagdinaguldol[a] sang mga karwahe. Makita nila ang mga nagasaruso nga mga manugkabayo, ang nagainggat nga mga espada kag mga bangkaw, kag ang puwerte kadamo nga mga patay nga ginpangtumpok. Nagakasandad gani ang mga soldado sa mga patay. Matabo ini sa Nineve tungod nga pareho siya sa babayi nga makapila na nga nagbaligya sang iya lawas, nga makatilintar kag nagapanglumay. Gani naganyat niya ang mga nasyon nga magpasakop sa iya.

Karon, nagasiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Pamati kamo nga mga taga-Nineve! Kontra ko kamo! Gani pakahuy-an ko kamo sa iban nga mga nasyon kag mga ginharian pareho sang babayi nga gin-alsa ang iya bayo hasta sa ulo kag nakita ang iya pagkahublas. Pakamalauton ko kamo pareho sang isa ka tawo nga ginahabuyan sang basura. Gani magatulok sa inyo ang mga tawo nga naham-ot. Kag ang tanan nga makakita sa inyo magalikaw kag magasiling, ‘Guba na ang Nineve. Wala sing may magahibi para sa iya. Wala gid sing may magalipay sa iya.’ ”

Mas labaw pa bala ang Nineve sang sa siyudad sang Tebes nga malapit sa Suba sang Nilo? Ini nga suba nagaprotektar sa Tebes pareho sang mga pader sa palibot sini. Ang Etiopia[b] kag ang bug-os nga Egipto amo ang puwersa sang Tebes, kag abi niya magapabilin ini hasta san-o. Ang Put kag ang Libya kadampig niya nga mga nasyon. 10 Pero sa pihak sina ginbihag ang iya mga katawhan kag gindala sa iban nga lugar. Ginpangdugmok ang ila magagmay nga mga bata sa mga karsada. Ginpangkadenahan ang ila dungganon nga mga tawo kag ginpartida nga mangin mga ulipon paagi sa paggabot-gabot. 11 Amo man sa inyo nga mga taga-Nineve, mangin pareho kamo sa hubog nga wala sing kalibutan kon ano ang nagakatabo sa iya. Salakayon man kamo sang inyo kaaway kag magapangita kamo sang palanaguan nga indi kamo madakpan. 12 Ang tanan ninyo nga napaderan nga mga banwa mangin pareho sa kahoy nga higera nga ang iya premiro nga mga bunga luto na; kag kon uyugon gani nagakahulog lang ang mga bunga kag puwede na dayon kaunon. 13 Tan-awa bala ninyo ang inyo mga soldado—daw mga babayi sila! Ang mga trangka sang puwertahan sang inyo siyudad magakalasunog, gani mahapos na ini sudlon sang inyo mga kaaway.

14 Sige, magpreparar kamo sa pag-abot sang inyo mga kaaway. Magtipon kamo sang tubig agod may imnon kamo. Pabakura pa gid ninyo ang mga pader sa palibot sang inyo siyudad; maghimo kamo sang mga tisa[c] kag kay-uha ninyo ini nga mga pader. 15 Pero dira mismo sa inyo lugar magakalamatay kamo sa kalayo kag sa espada, pareho sang mga talamnan nga ginsalakay sang mga apan.

Nagdamo kamo pareho sang mga apan! 16 Ginpadamo ninyo ang inyo mga negosyante nga daw sobra pa sa kadamuon sang mga bituon sa langit. Pero mangin pareho sila sa mga apan nga sang pagkaubos nila sang mga tanom naglulupad sila palayo. 17 Ang inyo mga guwardya kag mga opisyal daw pareho sang mga apan nga puwerte kadamo, nga nagatiner sa mga pader kon matugnaw ang panahon. Pero kon magbutlak na gani ang adlaw, nagalupad sila palayo kag wala sing may nakahibalo kon sa diin sila nagkadto.[d]

18 Hari sang Asiria, magakalamatay ang imo mga manugdumala. Magalinapta ang imo katawhan sa mga bukid, kag wala na sing may magtipon sa ila. 19 Mangin pareho ka sa pilason nga tawo nga ang iya pilas indi na mag-ayo. Ang tanan nga makabati sang balita sang imo pagkalaglag magapalakpak sa kalipay, kay tanan sila permi mo nga ginapintasan.

Footnotes

  1. 3:2 pagdinaguldol: sa iban nga Bisaya, pagdinagaldal.
  2. 3:9 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  3. 3:14 tisa: sa English, brick.
  4. 3:17 Ang buot silingon sang sini nga mga bersikulo amo nga ang mga negosyante, mga guwardya, kag mga opisyal sang Nineve indi masaligan. Sa tion nga salakayon ang Nineve magapalagyo lang sila.