Add parallel Print Page Options

10 Trên mặt văn kiện được đóng ấn ấy có tên của Tổng Trấn Nê-hê-mi con của Ha-ca-li-a, và Xê-đê-ki-a, Sê-rai-a, A-xa-ri-a, Giê-rê-mi, Pát-khua, A-ma-ri-a, Manh-ki-gia, Hát-túc, Sê-ba-ni-a, Manh-lúc, Ha-rim, Mê-rê-mốt, Ô-ba-đi-a, Ða-ni-ên, Ghin-nê-thôn, Ba-rúc, Mê-su-lam, A-bi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-xi-a, Bin-gai, Sê-ma-gia. Ðây là các tư tế.

Những người Lê-vi có Giê-sua con của A-xa-ni-a, Bin-nui một trong các con của Hê-na-đát, Cát-mi-ên, 10 và những người cộng sự của họ gồm: Sê-ba-ni-a, Hô-đi-a, Kê-li-ta, Pê-la-gia, Ha-nan, 11 Mi-ca, Rê-hốp, Ha-sa-bi-a, 12 Xác-cua, Sê-rê-bi-a, Sê-ba-ni-a, 13 Hô-đi-a, Ba-ni, và Bê-ni-nu.

14 Các nhà lãnh đạo của dân có Pa-rốt, Pa-hát Mô-áp, Ê-lam, Xát-tu, Ba-ni, 15 Bun-ni, A-xơ-gát, Bê-bai, 16 A-đô-ni-gia, Bích-vai, A-đin, 17 A-te, Hê-xê-ki-a, A-xua, 18 Hô-đi-a, Ha-sum, Bê-xai, 19 Ha-ríp, A-na-thốt, Nê-bai, 20 Mặc-pi-ách, Mê-su-lam, Hê-xia, 21 Mê-sê-xa-bên, Xa-đốc, Gia-đua, 22 Pê-la-ti-a, Ha-nan, A-na-gia, 23 Hô-sê, Ha-na-ni-a, Hạc-súp, 24 Ha-lô-hết, Pin-ha, Sô-béc, 25 Rê-hum, Ha-sáp-na, Ma-a-sê-gia, 26 A-hi-a, Ha-nan, A-nan, 27 Manh-lúc, Ha-rim, và Ba-a-na.

Tóm Lược Giao Ước

28 Những người còn lại trong dân gồm các tư tế, những người Lê-vi, những người giữ cửa, những người ca hát, những người phục vụ trong Ðền Thờ, và tất cả những ai đã tự tách rời ra khỏi các dân khác chủng tộc trong xứ để hết lòng vâng giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời đã cùng với vợ, các con trai, các con gái, và tất cả thiếu niên đủ hiểu biết 29 hiệp với những người thân của họ, tức những nhà quyền quý, để lập một lời nguyền rủa và một lời thệ nguyện, hầu bước đi trong luật pháp của Ðức Chúa Trời, là luật đã ban cho Môi-se tôi tớ của Ðức Chúa Trời, vâng giữ và thực thi mọi điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, cùng các luật lệ và các mạng lịnh của Ngài.

30 Chúng tôi sẽ không gả con gái chúng tôi cho dân trong xứ và cũng không cưới con gái của họ cho con trai chúng tôi.

31 Nếu các dân khác chủng tộc trong xứ mang các hàng hóa hay lúa gạo đến bán trong ngày Sa-bát, chúng tôi sẽ không mua của họ bất cứ vật gì trong ngày Sa-bát hay trong ngày lễ thánh.

Cứ mỗi năm thứ bảy chúng tôi sẽ nghỉ canh tác và sẽ xóa mọi món nợ của nhau.

32 Chúng tôi tự buộc mình mỗi năm phải đóng góp một số tiền nhất định[a] để trang trải các chi phí cho việc phục vụ nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi. 33 Ðó là các chi phí để làm bánh dâng trên bàn thờ hằng tuần,[b] những của lễ chay định kỳ, những của lễ thiêu định kỳ, chi phí cho những ngày Sa-bát, những ngày lễ đầu tháng, những ngày đại lễ, mua sắm những vật thánh, chi phí cho những của lễ chuộc tội để chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên, và những chi phí khác cho mọi công việc của nhà Ðức Chúa Trời chúng tôi.

34 Chúng tôi cũng bắt thăm giữa vòng các tư tế, những người Lê-vi, và dân chúng để dâng củi và mang củi đến nhà Ðức Chúa Trời chúng tôi, cứ theo từng chi tộc, vào những thời điểm nhất định, năm này qua năm khác, để đốt trên bàn thờ Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã ghi trong luật pháp.

35 Chúng tôi cũng tự buộc mình hằng năm phải đem đến dâng trong nhà Chúa những hoa quả đầu mùa của ruộng đất chúng tôi và những trái cây đầu mùa của mọi cây ra trái của chúng tôi.

36 Chúng tôi sẽ đem đến nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi, tức đem đến cho các tư tế đang thi hành chức vụ trong nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi, con trai đầu lòng của chúng tôi và con vật đầu lòng của súc vật chúng tôi, y như đã ghi trong luật pháp, tức các con vật đầu lòng của đàn bò đàn lừa chúng tôi và của đàn chiên đàn dê chúng tôi.

37 Ngoài ra chúng tôi sẽ đem phần bột thượng hạng, những của dâng, những trái cây của mỗi cây, rượu và dầu đến các tư tế, tức đem vào các kho của nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi, và đem đến những người Lê-vi một phần mười các sản vật của ruộng đất chúng tôi, vì những người Lê-vi được hưởng nhận các của dâng một phần mười trong các thành ở miền quê. 38 Một tư tế trong dòng dõi của A-rôn sẽ có mặt với những người Lê-vi khi những người Lê-vi tiếp nhận các của dâng một phần mười. Những người Lê-vi sẽ lấy ra một phần mười từ các của dâng một phần mười để đem đến nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi, tức đem đến các phòng chứa của nhà kho. 39 Dân I-sơ-ra-ên và các con cháu Lê-vi sẽ đem các của dâng lấy ra từ gạo, rượu, và dầu mang đến các phòng chứa, nơi có các vật dụng của đền thánh, nơi các tư tế thi hành chức vụ, và nơi những người giữ cửa và những người ca hát phục vụ. Chúng tôi sẽ không bỏ bê nhà Ðức Chúa Trời của chúng tôi.

Footnotes

  1. Nê-hê-mi 10:32 nt: 1/3 sê-ken
  2. Nê-hê-mi 10:33 Xem Lê 24:5-9