Messias skall komma från Betlehem

Samla nu dina skaror, du skarornas stad.
En belägringsvall har man rest upp mot oss.
Israels domare slår man med käpp på kinden.
Men du, Betlehem Efrata,
    som är så liten bland Juda tusenden,
från dig skall det åt mig komma
    en som skall härska i Israel.
Hans ursprung är före tiden,
    från evighetens dagar.
Därför skall han överge dem fram till den tid
då hon som skall föda har fött.
    Då skall resten av hans bröder
få vända tillbaka till Israels barn.
Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft,
i Herrens, sin Guds, namns höghet.
Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor
intill jordens ändar.

Israels befrielse från krig och avguderi

Och han skall vara vår frid.
    När Assur stormar in i vårt land
och tränger in i våra palats,
    då kan vi ställa upp mot honom sju herdar,
ja, åtta furstar ur folket.
Och med svärd skall de beta av Assurs land
och Nimrods land ända in i dess portar.
Så skall han rädda oss från Assur,
    om denne kommer in i vårt land
och tränger fram över våra gränser.

Jakobs kvarleva
    skall vara bland många folk
som dagg från Herren,
    som regnskurar på gräs,
vilka inte dröjer för någon mans skull
eller väntar för människors skull.
Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hednafolken,
mitt ibland många folk,
    som ett lejon bland djuren i skogen,
som ett ungt lejon bland fårhjordar,
    vilket trampar ner där det går fram
och river sitt rov utan att någon räddar det.
Må din hand vara upplyft över dina ovänner,
och må alla dina fiender bli utrotade!

10 Det skall ske på den dagen,
    säger Herren,
att jag skall utrota dina hästar ur ditt land
och förstöra dina vagnar.
11 Jag skall utplåna städerna i ditt land
och riva ner alla dina fästen.
12 Jag skall utrota all trolldom hos dig,
inga spåmän skall mer finnas bland dig.
13 Jag skall utrota dina utskurna avgudabilder
och dina stoder ur ditt land,
    och du skall inte mer tillbe
dina händers verk.
14 Jag skall förstöra dina aseror
    som du har ibland dig,
och jag skall ödelägga dina städer.
15 Jag skall i vrede och förbittring
    ta hämnd på de hednafolk
som inte varit hörsamma.

Bible Gateway Sponsors