Add parallel Print Page Options

O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag,
    kalangita'y parang tolda, na kamay mo ang nagladlad.

Read full chapter

Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan,
    kanyang tinapakan ang dambuhalang karagatan.

Read full chapter

22 Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan;
    mula roon ang tingin sa tao'y parang mga langgam.
Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kurtina,
    tulad ng tolda upang matirahan.

Read full chapter

Ang(A) Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan,
    nilikha rin niya ang lupa at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig,
kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod,

Read full chapter

24 “Akong si Yahweh, na iyong Tagapagligtas, ang lumikha sa iyo:
Ako ang lumikha ng lahat ng bagay.
    Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan,
    at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan.

Read full chapter

12 Ako ang lumikha ng buong daigdig,
    pati mga taong doo'y tumatahan.
Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad,
    ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin.

Read full chapter

13 Bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo—
    siya na naglatag ng kalangitan
    at naglagay ng pundasyon sa mundo?
Bakit lagi kang takot sa nang-aalipin?
    Dahil ba sa galit sila sa iyo,
    at gusto kang puksain?
Ang galit nila'y huwag mong pansinin.

Read full chapter

Awit ng Pagpupuri sa Diyos

12 Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
    Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan,
    at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman.

Read full chapter

Awit ng Pagpupuri

15 Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
    Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan;
    iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan.

Read full chapter

Ang Pagliligtas na Gagawin sa Jerusalem

12 Ito ang mensahe ni Yahweh para sa Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at nagbigay-buhay sa tao:

Read full chapter