Add parallel Print Page Options

येशूको परिवारिक इतिहास

(लूका 3:23-38)

यो येशू ख्रीष्टको परिवारिक इतिहास हो। उहाँ दाऊद परिवारबाट आउनु भयो। दाऊद अब्राहामको परिवारका हुन्।

अब्राहाम इसहाकका पिता थिए।

इसहाक याकूबका पिता थिए।

याकूब यहूदा र उनका दाज्यू-भाइहरूका पिता थिए।

यहूदा पेरेज र जाराका पिता थिए (तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्।)

पेरेज हेस्रोनका पिता थिए।

हेस्रोन आरामका पिता थिए।

आराम अमिनादाबका पिता थिए।

अमिनादाब नास्सोनका पिता थिए।

नास्सोन सल्मोनका पिता थिए।

सल्मोन बोअजका पिता थिए। (बोअजकी आमा राहाब थिइन्।)

बोअज ओबेदका पिता थिए। (ओबेदकी आमा रूथ थिइन्)।

ओबेद यस्सीका पिता थिए।

यस्सी राजा दाऊदका पिता थिए।

दाऊद सुलेमानका पिता थिए। (सुलेमानकी आमा उरियाकी पत्नी थिइन्।)

सुलेमान रोओबामका पिता थिए।

रोओबान अबियाका पिता थिए।

अबिया आसाफका पिता थिए।

आसाफ योसाफातका पिता थिए।

योसाफात योरामका पिता थिए।

योराम ओजियका पिता थिए।

ओजिया योआथामका पिता थिए।

योआथाम आहाजका पिता थिए।

आहाज एजेकियाका पिता थिए।

10 एजेकिया मनस्सेका पिता थिए।

मनस्से आमोसका पिता थिए।

आमोस योसियका पिता थिए।

11 योसिया येकोनिया र उसका भाइहरूका पिता थिए। यो त्यसै समयको कुरा हो जुनबेला यहूदीहरूलाई दासका रूपमा बेबिलोनमा लगिएको थियो।

12 तिनीहरूलाई बेबिलोनमा लगिएपछि:

येकोनियास शालतिएका पिता थिए।

शालतिएल जरूबाबेलका पिता थिए।

13 जरूबाबेल अबिउदका पिता थिए।

अबिउद एलियाकिमका पिता थिए।

एलियाकिम आजोरका पिता थिए।

14 आजोर सादोकका पिता थिए।

सादोक आखिमका पिता थिए।

आखिम एलिउदका पिता थिए।

15 एलिउद एलियाजरका पिता थिए।

एलियाजर मत्थानका पिता थिए।

मत्थान याकूबका पिता थिए।

16 याकूब यूसुफका पिता थिए।

यूसुफ मरियमको लोग्ने थिए।

अनि मरियमबाट ख्रीष्ट येशूको जन्म भयो।

17 यसरी अब्राहामदेखि दाऊदसम्म चौध पुस्ताहरू थिए। दाऊदको समयदेखि मानिसहरूलाई बेबिलोन पुर्याइने बेलासम्म चौध पुस्ताहरू थिए। अनि यहूदीहरूलाई बेबिलोनमा लगिएदेखि ख्रीष्टसम्म चौध पुस्ताहरू थिए।

येशू ख्रीष्टको जन्म

(लूका 2:1-7)

18 येशू ख्रीष्टकी आमा मरियमको मगनी यूसुफसँग भएको थियो। तर तिनीहरूको विवाह हुनु भन्दा अघिनै मरियम पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। 19 मरियमका पति, यूसुफ एक धार्मिक मानिस थिए। उनीले मरियमलाई विवाह हुनु अघि मानिसहरूका माझमा लज्जित बनाउन चाँहदैन थिए। यसकारण उनी गोप्य प्रकारले मरियमलाई त्याग्ने पक्षमा थिए।

20 तर जब यूसुफले यसो गर्ने विचार लिए, परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा उनीकहाँ आए। दूतले भने, “यूसुफ, दाऊदको पुत्र, मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्न तिमी डराउनु पर्दैन। उनको गर्भमा भएको नानी पवित्र आत्माबाट भएको हो। 21 उनले एउटा पुत्रको जन्म दिनेछिन्। तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नु। उनलाई त्यो नाउँ दिनु, किनभने, उहाँले नै आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट उद्धार गर्नुहुनेछ।”

22 अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा होस् भनेर यी सबै हुन आएकाहुन्। 23 “कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, तिनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्।”(A) (इम्मानुएलको अर्थ हो “परमेश्वर हामीहरूसित हुनुहुन्छ।”)

24 जब यूसुफ निद्राबाट ब्यूँझे; परमप्रभुका दूतले तिनलाई जे भनेका थिए त्यहि गरे। यूसुफले मरियमलाई विवाह गरे। 25 तर मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेलसम्म यूसूफले तिनीसित सहवास गरेनन् अनि यूसुफले पुत्रको नाउँ येशू राखिदिए।