A A A A A
Bible Book List

Matouš 21Slovo na cestu (SNC)

21 Když se blížili k Jeruzalému a přišli do Betfage u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed

a řekl jim: "Jakmile přijdete do vesnice tady před námi, najdete přivázanou oslici s oslátkem. Odvažte a přiveďte mi je.

3-4 Kdyby se vás někdo ptal, co děláte, řekněte, co předpověděl prorok:

'Oznamte Jeruzalému: Tvůj král přichází k tobě, tichý, přijíždí na oslátku."

Učedníci šli a udělali vše podle Ježíšova příkazu.

Přivedli oslici i oslátko, místo sedla podložili své pláště a na ně posadili Ježíše.

Mnozí z davu pokládali své pláště na cestu, jiní osekávali větve ze stromů a zdobili jimi cestu.

Průvod lidí, který ho obklopoval zepředu i zezadu, volal: "Ať žije Davidův syn! Sláva jemu, Bůh ho poslal! Nebe jásej! "

10 Když vjel do Jeruzaléma, celé město vřelo a lidé se vzrušeně ptali: "Kdo je to?"

11 Z průvodu se ozývalo: "To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazareta!"

12 Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kteří tu prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků a prodavačů obětních holubů

13 a řekl jim: "Písmo praví: Boží chrám je místem pro modlitbu, ale vy jste z něj udělali zlodějské doupě!"

14 Na chrámovém nádvoří se kolem něj shlukli slepí a chromí a on je uzdravoval.

15 Když však velekněží a vykladači Zákona viděli ty zázraky a slyšeli, jak i malé děti volají v chrámě: "Sláva Davidovu synu!", velmi je to pobouřilo.

16 Vyčítali mu: "Neslyšíš, co volají?" On jim odpověděl: "Ovšem. Což jste nečetli v Písmu: I křik nemluvňat chválí Boha."

17 Nechal je být a odešel zpět do Betany, kde zůstal přes noc.

18 Když se ráno vracel do Jeruzaléma, dostal hlad.

19 Všiml si fíkovníku u cesty. Když však přišel ke stromu, viděl, že na něm nejsou žádné plody, ale jen listí. Řekl: "Už nikdy se na tobě neurodí ovoce!" A ten fíkovník rázem uschl.

20 Když to viděli učedníci, udiveně říkali: "Jak jsi to dokázal, že ten fíkovník tak rychle uschl?"

21 Ježíš jim odpověděl: "Skutečně vám říkám, věříte-li bez pochybností, můžete dělat i větší věci než to, co jste nyní viděli. Kdybyste rozkázali této hoře, aby se pohnula a sesula do moře, pak se to stane.

22 Všecko je pro vás dosažitelné, zač se s vírou modlíte."

23 Když pak zas učil v chrámě, přišli k němu velekněží a židovští předáci a ptali se ho: "Jakým právem zde takto jednáš? Kdo ti k tomu dal moc?"

24-26 báli davu, protože Jana všichni považují za proroka."

27 Tak nakonec odpověděli: "Nevíme." Nato Ježíš: "Ani já vám tedy neřeknu, kdo stojí za mnou.

28 Jak byste rozsoudili takový případ? Jeden muž měl dva syny a řekl jednomu z nich: 'Jdi dnes pracovat na vinici! '

29 On však odpověděl: 'Nechce se mi!' Potom si to ale rozmyslel a šel.

30 O totéž požádal druhého syna. Ten řekl: 'Ano, půjdu, ' ale nešel.

31 Který z těch dvou synů poslechl svého otce?" Oni odpověděli: "Ten první." "Právě tak," řekl Ježíš, "vás podvodníci a prostitutky předbíhají do Božího království.

32 Jan Křtitel vám ukázal správnou cestu k pokání; vy jste na něj nedali, ale tihle lidé ano. Ani to vás nezahanbilo a stejně jste neposlechli.

33 Nyní si poslechněte jiný příběh: Byl jeden hospodář, který založil vinici. Obehnal ji plotem, zřídil v ní lis a postavil věž pro hlídače. Pak vinici pronajal vinařům a odcestoval.

34 V době vinobraní poslal k vinařům své zástupce, aby vybrali jeho podíl.

35-36 Vinaři je však popadli, jednoho zbili, druhého utloukli a dalšího uházeli kamením: Hospodář tedy poslal další muže; tentokrát jich bylo více. Ale vinaři s nimi naložili stejně.

37 Nakonec k nim tedy poslal svého syna. Myslel si, že alespoň před ním budou mít respekt.

38 Ale když jej viděli přicházet, řekli si: 'To je dědic! Zabijme ho a vinice bude naše!'

39 Popadli ho, vyvlekli z vinice ven a zabili.

40 Co myslíte, že udělá hospodář s těmi vinaři, až se vrátí?"

41 Odpověděli mu: "Ty zločince dá bez milosti popravit a vinici pronajme lidem, kteří mu budou svědomitě odvádět výnosy."

42 Potom se jich Ježíš zeptal, zda znají slova Písma: "'Kámen, který stavitelé neustále odkládali, sloužil nakonec jako hlavní svorník klenby. Jaký to div! Jak zvláštní věc Bůh udělal!'

43 "Chci tím říci, že vám Bůh odejme správu nad svým královstvím a svěří ji lidem, kteří mu budou odvádět, co mu patří.

44 Kdo ten kámen nedá na pravé místo, zakopne o něj, nebo ho kámen rozdrtí."

45 Když velekněží a farizejové slyšeli tyto příměry, pochopili, že mluví o nich. Chtěli ho zatknout, ale báli se davu, protože všichni považovali Ježíše za proroka.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes