Add parallel Print Page Options

Gani magpangamuyo kamo sing pareho sini:

‘Amay namon nga sa langit,
kabay pa nga tahuron ka sang mga tawo.[a]
10 Kabay pa nga maghari ka diri sa amon.
Kag subong nga ang imo kabubut-on ginatuman dira sa langit,
kabay pa nga tumanon man diri sa kalibutan.
11 Hatagi kami sang amon kinahanglanon nga pagkaon sa sini nga adlaw.
12 Patawara kami sang amon mga sala,
kay ginapatawad man namon ang nakasala sa amon.
13 Indi mo kami pag-ipadaog sa mga pagsulay,
kundi luwasa kami kay Satanas.[b]
[Tungod nga ikaw ang Hari, ang Makagagahom, kag ang Dalayawon sa wala sing katapusan. Amen.[c]]’

Read full chapter

Footnotes

  1. 6:9 tahuron ka sang mga tawo: sa literal, tahuron ang ngalan mo.
  2. 6:13 Satanas: sa literal, Malaot.
  3. 6:13 Amen: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.

Magpangayo, Magpangita, kag Magpanuktok(A)

“Magpangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangitaa ninyo sa iya ang inyo ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan niya kamo. Kay ang tanan nga nagapangayo, nagabaton. Ang mga nagapangita, makakita. Kag ang mga nagapanuktok, pagabuksan. Kamo nga mga ginikanan, kon magpangayo sang pagkaon ang inyo bata hatagan bala ninyo sang bato? 10 Kon magpangayo siya sang isda hatagan bala ninyo sang man-og? Siyempre indi! 11 Ti kon kamo nga mga malaot makahibalo maghatag sang maayo nga mga butang sa inyo mga bata, daw ano pa gid ang inyo Amay sa langit! Ihatag gid niya ang maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya.

Read full chapter