Add parallel Print Page Options

Tandoˈxco Jesús

28  Jnda̱ teinom xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ judíos ndoˈ jnda̱ jaawixuee xuee najndyee smanaⁿ, quia joˈ tja María Magdalena ñequio cwiicheⁿ María, tyˈecajndooˈna tseiˈtsuaa. Matsˈia joˈ jndeii sˈeii. Ee cwii ángel cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿ cañoomˈluee, jndyocueeⁿ na waa tseiˈtsuaa. Teiño̱o̱ⁿ tsjo̱ˈ na ta̱ˈ ˈndyoo tseiˈtsuaaˈñeeⁿ, tjacjom nacjooˈnaˈ. Chaˈwaañê caxueeñê chaˈcwijom chomtsuee. Ndoˈ canchiiˈ liaⁿˈaⁿ chaˈna canchiiˈ tsaaⁿ. Ndoˈ sondaro na cwilˈa cwenta tseiˈtsuaa, quia na ntyˈiaana ángelˈñeeⁿ tyoteindyena, tquiaandyena nomtyuaa, chaˈcwijom lˈoo joona. Quia joˈ seineiⁿ ángel nda̱a̱ yolcuˈñeeⁿ, tsoom:

—Tilacatyuendyoˈ. Ee mantyjiiya na Jesús cwilˈueˈyoˈ, nquii tsaⁿ na tyˈioom nnˈaⁿ tsˈoomˈnaaⁿ. Jeˈ tacˈoomñê ñjaaⁿ, ee na jnda̱ mawandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ chaˈxjeⁿ ñˈoom ñetsoom. Quiocantyˈiaˈyoˈ yuu ñetacatyeeⁿ. Jnda̱ joˈ calatyuaˈyoˈ, catsalacandiiˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê na jnda̱ mawandoˈxcoom. Ndoˈ canduˈyoˈ na mawjaañetyeeⁿ tsˈo̱ndaa Galilea, jnda̱ joˈ catsantjo̱ˈyoˈ. Joˈ joˈ nleicwindyoˈ ñˈeⁿñê. Ñˈoommeiiⁿ jndyo̱catsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ.

Ndoˈ yolcuˈñeeⁿ, jndeii jluiˈna tseiˈtsuaa, jeeⁿ tyuena ndoˈ neiiⁿna. Jlaˈtyuaaˈna na nlaˈcandiina nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê na luaaˈ jndyena. Ndoˈ matsˈia joˈ tjomndyena Jesús. Tquiaaⁿ na xmaⁿndyena. Ndoˈ taˈna cantyena, taˈxcweendyena ncˈeeⁿ na tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena jom. 10 Ndoˈ tso Jesús nda̱a̱na:

—Tilacatyuendyoˈ. Catsaˈyoˈ, tsalacandiiˈyoˈ nnˈaaⁿya na cˈoona tsˈo̱ndaa Galilea. Joˈ joˈ nntyˈiaana ja.

Ñˈoom na tyolue sondaro

11 Yocheⁿ na ˈoo yolcuˈñeeⁿ, ntˈom sondaro na tyolˈa cwenta tseiˈtsuaa tyˈequieˈna quiiˈ tsjoom Jerusalén, tyˈelaˈcandiina ntyee na cwiluiitquiendye chaˈtso na tuii. 12 Ndoˈ ntyeeˈñeeⁿ jlaˈtjoomˈna ñˈoom ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiˈ tsjoom, matˈmaaⁿˈ tsjo̱ˈñjeeⁿ tquiana nda̱a̱ sondaroˈñeeⁿ. 13 Ndoˈ jluena nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ:

—Canduˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cweˈ natsjom tquieˈcañom nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿ Jesús. Tquiocantyˈueena seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈaⁿ xjeⁿ na cwindaˈyoˈ. 14 Tincˈomˈyoˈ ñˈomtiuu tjaa ljoˈ nntjomˈyoˈ, ee xeⁿ nndii gobiernom ñˈoomwaaˈ, jâ manquiuuyâ chiuu nluiˈljuuˈ ñˈoom ˈnaⁿˈyoˈ luaaˈ.

15 Ndoˈ toˈñoom sondaro tsjo̱ˈñjeeⁿˈñeeⁿ. To̱ˈna, tyotˈoomna ñˈoom chaˈxjeⁿ na jnda̱ jndyena na caluena. Cweˈ joˈ hasta jeˈcheⁿ ndicwaⁿ cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ judíos na tyˈecantyˈuee nnˈaⁿ seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈ Jesús.

Jesús majñoom nnˈaⁿ na cˈoonquiana ñˈoomˈm

16 Quia joˈ jâ na canchooˈcwiindyô̱ saayâ tsˈo̱ndaa Galilea. Saawaayâ cwii ta yuu na jnda̱ seicandii Jesús na catsaayâ. 17 Xjeⁿ na ntyˈiaayâ jom tyolatˈmaaⁿˈndyô̱ jom. Sa̱a̱ ñˈeeⁿ cwantindyô̱ na tijndaaˈ nquiuuyâ aa mayuuˈ na jom. 18 Quia joˈ seicandyooˈñê nacañoomyâ. Tsoom nda̱a̱yâ:

—Nandye cañoomˈluee ñequio tsjoomnancue, chaˈwaa matseixmaⁿya najndo̱, 19 joˈ chii catsaˈyoˈ na mˈaⁿ nnˈaⁿ ticwii cwii ndyuaa. Nñeˈquiaˈyoˈ ñˈoom naya nda̱a̱na cha nlaˈyuˈna ñˈeⁿndyo̱. Calatsˈoomndyoˈ joona ñequio xueeˈ Tsotya̱ya, ñequio xuee Ja na Jnaaⁿ, ndoˈ ñequio xueeˈ Espíritu Santo. 20 Catˈmo̱ⁿˈyoˈ na calaˈcanda̱na chaˈtso ñˈoom na jnda̱ tquiaya nda̱a̱ˈyoˈ. Ndoˈ cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ na mˈaaⁿya ñˈeⁿndyoˈ ticwii xuee, hasta na nntycwii tsjoomnancue. Amén.

Bible Gateway Sponsors