A A A A A
Bible Book List

Mateo 15 Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Mana alli yuyaicunami juchayujta ruran

15 Chai q'uipami, Jerusalenmanta shamushca fariseocunapish, Mandashcata yachachijcunapish huaquincuna Jesusta cashna tapurcacuna:

–¿Ima nishpataj Cambaj yachacujcunaca mana maquitaraj maillashpa micuncuna? Chashna rurashpaca, ñaupa yayacuna yachachishcatamari p'aquincuna– nircacunami.

Shina nijpica, Jesusca paicunatapish cashnami tapurca:

–¿Ima nishpataj cancunapish ñaupa yayacuna yachachishcallata catishpa, Taita Dios mandashcataca mana caźunguichij? Taita Diosca: “Cambaj yaya mamata c'uyangui. Yaya mamata p'iñashpa millaita rimajtaca, mana llaquishpami huañuchina” nishcami. Chashna nicujpipish, cancunaca cashnami yachachicunguichij: “Yaya cashpa, mama cashpa imata mañajpica, canta ayudanapaj charicushcataca, ñamari Taita Diosman cuna tucurcani. Canmanca, ña imata mana cui tucunichu” nichijlla. Chashna nishpaca “Yaya mamamanca imata mana cushpa saquirinallami” ninguichijmi. Chashna nishpami yayacuna yachachishcallata catishpa, Taita Dios mandashcataca saquinguichij. ¡Mishqui shimi, jayaj shungu runacuna! Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, allimari cancunataca cashna nishca:

“Cai runacunaca, shimillahuanmi ñucataca adoraj tucuncuna.
    Ashtahuanpish shungupica, shujtajtami yuyacun.
Yangallami ñucata yuyarij tucuncuna.
    Yachachishpapish runacuna yachachishcallatami ñucamanta yachachij shina yachachincuna” nishcami– nircami.

10 Chashna nishpa Jesusca, chai tucui gentecunata cayashpa cashnami nirca:

–Alli uyashpa yuyaita japichij. 11 Imapish shimita yaicujca, pita mana juchayujta ruranchu. Ashtahuanpish shimimanta llujshij mana alli shimicunami mapayachin– nircami.

12 Chashna nishca q'uipa yachacujcuna paipajman c'uchuyashpaca:

–Can rimashcata uyashpa fariseocuna p'iñarijtaca, ¿ricurcanguichu?– nishpa tapurcacuna.

13 Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Jahua pacha ñuca Yaya mana tarpushca yurataca, ima yura cajpipish sapimanta llujshichishca cangami. 14 Chai runacunataca saquichijlla. Paicunaca, ñahui mana ricujcunallataj, shujtaj mana ricujcunata pushajcunami. Ñahui mana ricuj runa, caishuj mana ricujta pushacushpaca, ishquindijtajmi jutcupi urmanga– nircami.

15 Shina nijpi Pedroca:

–¿Imata yuyachisha nishpataj chashna ch'imbapurangui? Yachachihuaiari– nirca.

16 Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

–¿Cancunapish manarajchu caitaca yuyaita japinguichij? 17 Illu tucui imapish shimita yaicushpa huijsaman rijca, mapa tucushpa llujshinllami. 18 Ashtahuanpish ima rimashcapish shimiman llujshijca, shungumantami shamun. Chai mana alli shimicunami mapayachin. 19 Huañuchina, huainayana, pushanacushpalla causana, shuhuana, llullana, c'amina, cai tucui millai yuyaicunaca shungumantami llujshin. 20 Tucui cai yuyaicunami, pitapish juchayujta ruran. Maquita mana maillashpa micujllapica, mana mapayachinchu– nircami.

Canaán llajta huarmimi Jesusta crishca

21 Jesús chai llajtamanta llujshishpaca, Tiro shuti Sidón shuti llajtacunamanmi rirca. 22 Chaiman chayajpica, Canaán llajtamanta shuj huarmimi, callpashpa tupanaman llujshishpa, cashna nirca:

–Davidpaj Churi, Apu, ñucata llaquihuaiari. Ñuca ushushitami, supai japishpa achcata llaquichicun– nishpa caparirca.

23 Chashna caparijpipish, Jesusca imata mana nircachu. Chaimantami, Paipaj yachacujcuna c'uchuyashpaca, cashna nircacuna:

–Riqui, chai huarmica ñucanchijtamari caparishpa catimucun. Imallatapish nishpa cachapaiari– nircacuna.

24 Shina nijpimi Jesusca:

–Chingarishca ovejacuna shina causacuj Israelcunapajllamanmi, Diosca cachahuarca– nircami.

25 Chashna nicujpipish chai huarmica, Jesuspaj ñaupajman c'uchuyashpa, pambacama cumurishpami:

–Apu, ñucata ayudahuaiari– nirca.

26 Shina nijpi, Jesusca:

–Huahuacunapaj micunata quichushpa, allquitucunaman shitanaca mana allichu– nircami.

27 Ashtahuanpish chai huarmica:

–Ari, Apu, amocuna micucushpa, meźamanta urmachishcataca allquitucunatajmari micun– nircami.

28 Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

–Huarmi, canca shunguhuantajmi crishcangui. Can munashcaca pajtachuntaj– nircami.

Jesús chashna nijpica, chai huarmipaj ushushica ñapish alliyashcallami carca.

Chuscu huarangamanmi carashca

29 Jesús chaimanta llujshishpaca, Galilea cucha patamanmi rirca. Chaimantaca shuj urcuman huichiyashpami, chaipi tiyarirca. 30 Jesús chaipi tiyacujpica, achcacuna shamushpami suchucunatapish, ñahui mana ricujcunatapish, mana rimajcunatapish, chulla chaquiyujlla, chulla maquiyujllacunatapish, shujtaj ima ungüihuan cajcunatapish achcacunata apamushpa, Paipaj ñaupajpi churarcacuna. Jesusca, chai tucui ungushcacunatami alliyachirca. 31 Chashna, mana rimajcunapish rimajpi, chulla chaquiyujlla, chulla maquiyujllacunapish alliyajpi, suchucunapish purijpi, ñahui mana ricujcunapish ricujpica, tucui gentecuna achcata cushicushpami, israelcunapaj Diosta sumajyachircacuna.

32 Jesusca, paipaj yachacujcunata cayashpaca, cashnami nirca:

–Cai tucui gentecunaca ñamari quimsa punllata ñucahuan caipi tiyancuna. Ima micunatapish mana charincunachu, llaquinayanmari. Chashna mana micushcata huasiman cachajpica, yaricaihuan ñahui amsayashpa ñanpi urmangallatajmari– nircami.

33 Jesús chashna nijpimi, yachacujcunaca cashna nircacuna:

–Pi mana causan, cai shitashca pambapica, ¿maipitaj cai tucuicunapaj micunata japishunri?– nircacunami.

34 Shina nijpi, Jesusca:

–¿Mashna tandacunatataj charinguichij?– nircami.

Shina nijpimi, yachacujcunaca:

–Canchis tandata, asha chalhuitacunallatami charinchij– nircacunami.

35 Chashna nijpica, Jesusca tucuicunatami pambapi tiyachirca.

36 Chai huashaca chai canchis tandatapish, chalhuacunatapish japishpami, Diosta mañashpa pagui nirca. Chai q'uipami chaupishpa chaupishpa, paipaj yachacujcunaman curca. Paicunami, chai tucui gentecunaman cararcacuna. 37 Tucuicunami mana nijta micurcacuna. Puchushcataca, yachacujcunaca canchis canasta jundatami tandarcacuna. 38 Chai micujcunaca huarmicunata, huambracunata mana yupashcami, c'aricunalla chuscu huaranga carca. 39 Carashca q'uipami, Jesusca tucui chaipi cajcunataca ‘Cayacamachij’ nishpa cacharca. Chai q'uipaca barcopi yaicushpa, Magdala shuti llajtamanmi rirca.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (Quichua‐Chimborazo New Testament) Copyright © 2010 by Biblica, Inc.™ Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes