Add parallel Print Page Options

Ang Kahoy nga Higera(A)

32 “Magtuon kamo sang leksyon sa kahoy nga higera. Kon ang iya mga sanga nagapanalingsing na, mahibaluan ninyo nga madali na lang ang tig-ilinit. 33 Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakalatabo na ini tanan nga butang nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot. 34 Sa pagkamatuod, magakalatuman ini tanan nga butang sa wala pa mapatay ang mga tawo sa sini nga henerasyon. 35 Madula ang langit kag ang duta, pero ang akon mga pulong indi gid madula kundi matuman gid ini.”

Read full chapter

32 “Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. 33 Even so, when you see all these things, you know that it[a] is near, right at the door.(A) 34 Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened.(B) 35 Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.(C)

Read full chapter

Footnotes

  1. Matthew 24:33 Or he

Ang Leksyon sa Kahoy nga Higera(A)

29 Dayon ginsugiran sila ni Jesus sini nga paanggid: “Tan-awa ninyo ang kahoy nga higera kag ang iban pa nga mga kahoy. 30 Indi bala nga kon makita ta nga nagapang-ugbos na nagasiling kita nga madali na lang ang tig-ilinit? 31 Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakalatabo na ini nga mga butang nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga malapit na[a] ang paghari sang Dios. 32 Sa pagkamatuod, magakalatuman ini tanan nga butang sa wala pa mapatay ang mga tawo sa sini nga henerasyon. 33 Madula ang langit kag ang duta, pero ang akon mga pulong indi gid madula kundi matuman gid ini.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 21:31 malapit na: ukon, nag-abot na.

29 He told them this parable: “Look at the fig tree and all the trees. 30 When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. 31 Even so, when you see these things happening, you know that the kingdom of God(A) is near.

32 “Truly I tell you, this generation(B) will certainly not pass away until all these things have happened. 33 Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.(C)

Read full chapter